Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2020. februári programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból


Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000

 

Hajdrik József
Temesvári Pelbárt

Temesvári Pelbárt Ferences szerzetes.
Latinul író, teológus, és hitszónok.
Korának filozófusa, nagy szelleme!
Ki könyvében a régi szentekről szólott.

Krakkóban tanult, ismert prédikátor lett.
Az ifjú lelkipásztorokat oktatta.
Ozorán élt, majd később Esztergomba ment.
Testét aszkéta életmódhoz szoktatta.

Régi egyházi jelvény a kettős kereszt.
A felső vízszintes szár mindig rövidebb.
Fülkében álló teste szálfa egyenes.
Ezért van e kő, hogy emlékét őrizze.

Az evangélisták tanúként vannak itt
Máté angyalként, János, mint a szabad sas!
Márk szárnyas oroszlánként feléje sandít.
Lukács a bika! Így teljes az alakzat.

Talán e dombormű attól oly’ érdekes,
Mert meglátható benne az ember lelke.
Mily magasztos is tud lenni az érzelem,
Ha ott van mindenben az Isten szeretet?!

Olyan könnyed, légiesen emelkedett,
Ohmann Béla érdekesre vésett szobra,
Mint ki a Mennyből a földre ereszkedett.
Hogy így tanítsa az embereket jóra!

 

Temesvári Pelbárt domborművét Ohmann Béla alkotta, és 1931-ben helyezték el a Dóm téri Nemzeti panteonban. Tóth Attila szerint „a szoborcsarnok egyik legérdekesebb és stílusában leginkább korhű szoboremléke. Középen Temesvári Pelbárt szerzetesi ruhában ábrázolt, szinte testetlen, aszketikus alakját látjuk csúcsíves fülkében. Elmerült lélekkel prédikál, kezében Biblia.” A mészkőből készült műalkotás 250 cm magas és 190 cm széles. A főalak melletti négy szárnyon a négy evangélista attribútumai találhatók. Ha szemből nézzük, fent, baloldalon az „Angyal” Máté, alatta az „Oroszlán” Márk, jobb oldalon, lent a „Tulok” Lukács, és jobbra fent a „Sas” János „állandó szimbóluma. Temesvári Pelbárt 1430-1440 között született Temesváron. Születési idejét illetően a különböző források más-más adatokat tartalmaznak. Ami biztos, hogy 1458-ban iratkozott be a Krakkói Egyetemre, s azt elvégezve teológus doktorként 1471-ben Magyarországon a budai ferenceseknél tevékenykedett, és a rendjének főiskoláján a dogmatika tantárgy tanára volt, de hét évvel később 1478-ban már Esztergomban volt. Súlyos betegséggel küszködött 1479 – 81 között (talán tbc-vel). Ekkor betegsége alatt írta meg első könyvét, a „Stellarium coronae Mariae Virginis” (A Boldogságos Szűz Mária csillagkoronája), melyet Strassburgban adtak ki 1496-ban. Ez az első könyve beszédgyűjtemény, amelynek előszavában kifejtette, hogy azokat a papokat akarja segíteni, akik az egyszerű nép előtt prédikálnak. A fő műve a „Szentbeszédek gyümölcsöskertje”, melynek három részében (1) a szentekről szóló egyházi beszédeket tartalmazza azokra az ünnepnapokra, melyek nincsenek a vasárnaphoz kötve. A (2) könyve az egyházi évhez kapcsolódó beszédeinek gyűjteménye. A (3) könyv pedig a nagyböjt napjainak egyházi beszédeit tartalmazza. Összességében ő volt, azaz író-prédikátor, akit a kései kolostor-irodalom legjelentősebb alakjának tartanak Európa szerte.
Temesvári Pelbárt szobor alkotója Ohmann Béla (1890 – 1968) méltatlanul háttérbe szoruló művész, akit egyébként a munkáinak tömege dicsér Budán, Debrecenben, Székesfehérvárt és természetesen Szegeden egyaránt. Termékeny művész, akinek ha „csak” szegedi alkotásait említjük, az is ámulatba ejt. A Dóm tér épületének homlokzatán a zászlótartó barátok (Dóm tér 6.) szobrai, Szent Ágoston kerámia, Szent Imre herceg, Szent Gellért, a panteonban Mátyás király lovas domborműve, Feszl Frigyes építész, Krisztus siratása Zsolnay kerámia, Ozorai Pipo, Körösi Csoma Sándor szimbolikus síremléke mind Ohmann Béla művészi nagyságának tanúbizonysága!

 

 

HARANGSZÓ

2019. december 22-én, vasárnap délelőtt elhunyt vitéz Szilágyi Árpád – Szegeden született, 1936. november 29-én – Városvédő Polgár, a Magyar Kultúra Lovagja, a hozzá közel állóknak: Árpi, Árpi bá’.
1994 óta rendszeres látogatója, később, egészen halála napjáig, házigazdája és műsorvezetője volt a Szegedi Közéleti Kávéháznak. Ez szó szerint értendő: A kávéházi Almanach szerint házigazdaként első estje 1996. november 18-án volt a Virág Cukrászdában, „Betegmentes társadalom” címmel. Az utolsó éppen halála napján, délután három órára „Gyere, beszélgessünk!” címmel, az általa létrehozott Nemzeti Emlékkertbe volt tervezve. Arra a napra, amelynek délelőttjén ő, már – Árpi szóhasználatával – „Teremtő Urunk” elé állt.
A számadáskor nem vall szégyent.
Túl azon sok száz kávéházi esten, amelyekben szerepelt, csak az egyéb közéleti munkásságát nézve is van mit felsorolni.

A felsorolás korántsem teljes. A „Magyarország sikeres személyiségei II/2018” című „aranykönyv” (kiadó a British Publishing House Ltd.) 1171-1173 oldalain három és fél hasábban részletezi Szilágyi Árpád életművét.
A Kávéház Kuratóriuma rendszeresen nála ülésezett, a 2019. december 4-eit rendhagyó napirenddel, mert Árpi 83. születésnapját ünnepeltük. Ragaszkodott hozzá, hogy a remek menüt saját maga szolgálja fel.
Szerette a kávéházi közösséget, mi szerettük őt!
2002-ben Ezüst emlékgyűrűvel tiszteltük meg.
Tervei voltak. Karácsonyi gyertyagyújtás, újabb emlékmű, munkássága összefoglalásának kiadása, …
Ember tervez, Isten végez. December 9-én már a klinikán látogattuk meg.
Ugyanaz a sors jutott neki, mint példaképének Bálint Sándornak: közlekedési baleset érte. A klinikáról Deszkre vitték, ott távozott az élők sorából. Halála napján mind a négy adventi gyertya égett.
Árpi már nincs köztünk, de biztosak lehetünk benne, hogy ahova került, fogadja Bálint Sándor és sok barát. Közülük csak egyet, dr. Veress Sándort (Veress dokit) említek meg, azért, mert róla 2003-ban írta Árpi, a kávéházi almanachba: „Emléke szívemben, emlékemben és ezen emlékkönyvben tovább él. Azóta egy év telt el és Sanyi bácsi az „örök vadászmezőt” járva figyeli mindennapos tevékenységeinket. Reménykedem, hogy egyszer találkozunk és folytatjuk ott ahol abbahagytuk.” Most, bizonyára ezt teszik.
Az „aranykönyv” elején mindenki kapott egy személyes jelmondatot. Árpiét nem tudom, ezért saját szavait idézem: „Mindegyik botlás után álljon fel és menjen tovább!”
Fogadjuk meg tanácsát!

Szeged, 2019. 12. 23.                                                                                  Szalay István

 


 

vitéz Szilágyi Árpád emlékére


Árpád, hová igyekszel? - kérdeztem, amikor messziről észrevettem közelgő alakját. Botjára támaszkodva, szorgalmasan, kissé botladozva lépkedett, mert suhancok fellökték a jártán és lábát törte. Mindig sietett. Tervezett, szervezett, meggyőzött valakiket valamilyen fontos ügyben. Fáradhatatlan volt elgondolásai megvalósításában. Szívósan építkezett. Egyszer azt mondta, hogy maradhattam volna én is mezítlábas falusi gyermek, de hajtott a tudás, az előbbre jutás vágya. Megértettem szavait, mert csupán fél évvel voltam nála fiatalabb. Az ő történetei nagyon hasonlóak az enyéimhez: háború, Rákosi - korszak, forradalom és a többi már felnőttként, máig.
Nagyon szeretett bátyjával, Jánossal a 60-as években ismerkedtem meg egy versmondó esten. Értelmező versmondása, szép orgánuma sikeressé tette. Tanár volt, kollégám, így könnyen ment az ismerkedés. Megpróbáltatásai miatt nagyra becsültem. Fiatalon hunyt el. Árpáddal 2006 nyarán, Bogdán Lajos gimnazista társam estjén ismerkedtem meg. Kértem, segítsen első, önálló kávéházi estem megszervezésében. Örömmel fogadott, bemutatott Szondi Ildikónak és - már tehettem is a dolgomat. Szinte a szárnya alá vett és tanítva szervezte az estemet. A Somogyi könyvtár alagsori klubjában volt a premierem 2007 tavaszán. Árpád elnökölt. Az asztalon nemzeti zászló és két égő gyertya. Sikerem volt, javasolta: bővítsem tovább a forgatókönyvet és nagyobb közönség előtt ismételjük meg, jövőre. Így is történt, 2008 áprilisában a KATEDRA szakképző iskolánk dísztermében, Árpád elnöklésével volt a vastapsos bemutatkozásom. Világlátásunk eltért, de egymást segítő barátok lettünk. Árpád az emberi kapcsolatok széthullása és a haza, a nemzet sorsának feledésbe hullása ellen küzdött a maga eszközeivel. A ’kultúra lovagjai’ mozgalmával is a Kárpát-medence magyarságának egyesítését remélte megvalósítani. Iskolánkban ilyen esteket is rendezett. Az országos Krúdy Gyula irodalmi kör néhány területi ülését is befogadtuk. A hogyan győzte? Miből? Kikkel együtt? - kérdéseinkre tőle már nem kaphatunk választ. Legnagyobb büszkesége és szinte az elmúlt két évtizedben a legfontosabb feladata a házának udvarában (Földmíves u. 13.) megálmodott és kialakított „Panoráma Világklub és Szegedi Hagyományőrző Egyesület Nemzeti Emlékkertje” volt. Boldoggá tette az a munka, hogy a sorsfordító történelmi eseményünkhöz, vagy a kimagasló személyiséghez fűződő alkotással nemzeti emlékkertet hozzon létre. Közülük néhányat megemlítek. Elsőként az általa nagyon szeretett és tisztelt Bálint Sándor professzor mellszobra. Az egy fatörzsből faragott Dózsa György fej. A pozsonyi csata (907) emlékműve. A kezében könyvet szorító Wass Albert faragott szobra az irodalmi értékekre utal. A tragikus sorsú vízi-cserkészek emlékműve, vagy a mívesen faragott erdélyi kopjafa. A faragások nagyoltsága erőt mutat, míg a másik mű naivitásból, egyszerűségében tiszta gondolat árad. Nézzetek körül a kertben, mert a szobor, az emlékmű arra való, hogy megindítsa a gondolatot. Gondolkodjatok az alkotások láttán szőjétek tovább sugallatát és megjönnek a ti gondolataitok is!  Az emlékkert Árpád szellemi alkotása, megvalósulása pedig évtizedes törekvéseinek eredménye. Elismerésre méltó és védendő közös értékünk! Szinte én is átélem gondolatban a művek elkészítése alatti várakozások örömét az avatás kiteljesedő boldogságig! Új mű született!  Nagyon ismert emberi érzések ezek! Aki tanúja lehetett egy ilyen műalkotás avatási órának, az megérezhetett valamit abból a szenvedélyes és kemény akaratból, a szívós munkálkodások folyamát egy irányba terelésének erős logikájából, amely Árpádot motiválta. Csodáltam is Árpádot! Hogyan tudta, és honnan győzte erővel ez a csont, bőr és akaratból álló idős férfi mindezt megvalósítani? Milyen olthatatlan tűz égett benne? Tudtunk mély vallásosságáról. a hazáért és a nemzet sorsáért érzett aggódó felelősségéről. Tenni akart jobbításáért, és életének vezérfonalává tette ezt a feladatot. A kultúra eszközeivel, a nemzet történelmének megismerésével, a nyelv ápolásával, az emberek közötti kapcsolatok újrateremtésével kívánta ezt megvalósítani. Nemzeti emlékkertjét is ennek szolgálatába állította. Beszélgető délutánokat szervezett, ahol kötetlen beszélgetéseken - a kert szobrainak kisugárzásától lelkesülten - megnyílhatnak a lelkek és közelebb kerülhetnek egymáshoz az emberek. Munkásságát kiteljesedésének teljében zárta le a tragikus, baleseti halál.
Árpád, kedves! Munkád eredményes volt. Vetésed termőre fordult. Barátaid, tisztelőid és eszméidben mélyen hívő barátaid kísértek végső nyughelyedre, Mi még maradunk, tesszük a dolgunkat a tőled tanult hittel és akarattal.
Emléked közöttünk él. Nyugodj békével, Árpád!

                                    Zenei József

 


 

 

E g y i p t o m
2020  április 3-17/24.

tanulmányi kirándulás a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem Hallgatóiként, tanáraival
Útvonal:  - Cairo (3 éjszaka): Szakkara - Dzsószer piramisa, óbirodalmi masztabák (Tiy, Kagemni), Teti piramisa, UNISZ Piramis!Imhotep Múzeum - Memphis, - II. Ramszesz fekvő szobra, szoborkert, Giza, - Nagy Piramis (be lehet menni), Kefren és Menkaure piramisa, Szfinx, Völgytemplom, stb.), Kairói Múzeum (lehet fényképezni!), Kopt negyed, Mohamed Aly Mecset, Citadella, Khan el Khalili bazár, stbLuxor (4 éjszaka) Thébai Nyugati Part (Memnon kolosszusok, III. Amenhotep temploma, Medinet Habu (III. Ramszesz palota temploma), Hatsepszut Deir el Bahary temploma a Hathor és Anubisz kápolnákkal, Kézművesek Völgye (3 sír), Hathor templom, Királyok Völgye (3 sír), Nefertari sír, Horemheb sír, Sethi sírja Keleti Part: Luxor templom (esti fénynél vagy reggel napkeltekor), Karnak templom (hajnalban, napkeltekor), Edfu, (Hórusz temploma), Kom Ombo, (Szobek, krokodilus isten temploma), Philae szigete (Fény és hangjáték), Asszuán (2 éjszaka), (este Hang és fényjáték Abu Simbelben(1 éjszaka), hajnalban napkelte az ülő szobrok és templom előtt), vissza Luxorba, Abydos, Dendera, majd Hurghada (3 éjszaka) a Vörös tenger mellett (búvárkodás, üvegfenekű csónak). Vissza Cairoba.
Lehetőség van még egy hetes/10 napos programra: Giza, Dahsur (Sznofru Tört Piramisába bemenetel!) Wadi en Natrun-i kopt kolostorok, Alexandria (Múzeum), Siwa oázis 3 éjszaka, ebből egy éjszaka a dűnék között a sivatagban, Marsa Matrouh (2 éjszaka).
Utazás: Egyptair menetrendszerinti járatával saját jeggyel. Egyiptomban a TEMO Tours utazási iroda külön buszával  kíséretével.
Szállás: kétágyas szállodai szobákban félpanzióval. Érdeklődni és jelentkezni: (36)-30-90-60-480 telefonszámon vagy drpecsiagnes@gmail.com email címen
Költségek: Ft rész (repülőjegy, illeték, vízum és engedélyek, stb.) US rész : szállás félpanzióval, saját busz, belépődíjak 33 helyre, borravalók egy része, kíséretek és különleges kíséretek, silent guide-ok, stb.
Utazásunk repülőjegyeit a Sea-Sand Utazás-szolgáltató kft (is) biztosítja

 

Costa Rica – Kolumbia – Ecuador (Galapagos szigetek)
a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem hallgatóival
2020. augusztus 6-20/28.

Costa RicaSan José – városnézés Katedrális, Nemzeti Színház, Főposta, Aranymúzeum, Jade Múzeum, San José– Tortuguero Nemzeti Park (busszal a Braulio Carrillo Nemzeti Parkon át Tortuguero falu és az ottani Teknős Múzeum meglátogatása, éjszakai kirándulás a tengeri teknősök költőhelyére, kétórás fakultatív kirándulás az őserdei csatornákon. Délelőtt gyalogtúra az őserdőben délután szabadprogram: séta a lodge környéki őserdei ösvényeken, pillangókert, további fakultatív program: lombkorona túra, stb.) Arenal Nemzeti Park, - egy kávéültetvény megtekintése, Monteverde, stb.

Columbia – Bogota - Cartagena: városnézés a Világörökség részét képező, 1533-ban alapított koloniális városban: Bolivar-tér koloniális épületei, Katedrális, Santo Domingo-templom, inkvizíció palotája, San Felipe de Barajas-erőd, La Popa-hegyi kilátó a városra. San Agustín: délelőtt Kolumbia legjelentősebb, 1995 óta a Világörökség részét képező régészeti parkjának megtekintése (9 m mélységet elérő, oszlopokkal alátámasztott, festett, boltozatos sírok, monumentális kőszobrok az i. e. 200–i. sz. 800 közötti időkből.Fakultatív látogatás lovastúra keretében több kisebb romterületen: El Purutal, La Chaquira, La Pelota, El Tablon, Alto de los Idolos romterület és a Salto de Bordones vízesés Bogota: városnézés: Bolivar-tér, Elnöki Palota, Katedrális, Királyi Pénzverde múzeuma, Aranymúzeum NEIVA, stb.

Ecuador - Quito– városnézés: óváros: Függetlenség tere: Elnöki palota, Katedrális, Nemzeti Régészeti Múzeum; Kirándulás az Egyenlítőhöz (Egyenlítői emlékmű). Egy napos kirándulás Incapirca (inka romok), és a főváros melletti magas hegyek közül egyre, stb. egyéb kirándulások

beha                                   Galapagos sziget  Legend hajóra áthajózás a Santa Cruz szigetre, látogatás a Sombrero Chinón (kínai kalap formájú szigetecske pingvin- és fókakolóniával), a Santa Cruz-i Sárkány-hegyen, a Floreana-szigeten, látogatás a Kormorán-foknál (flamingó kolónia). Áthajózás az Espanola-szigetre, látogatás a Suarez-foknál (tengeri leguánok, kéklábú szulák, fókák, albatroszok. Áthajózás a San Cristobal-szigetre, a La Galapaguera meglátogatása (óriásteknős kolónia)Északi Seymour-szigetre, stb., valamint kiegészítő 4 nap: Darwin szigetekkel

II

Érdeklődni és jelentkezni: Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (+36)-30-90-60-480

 

 

Bibliai Szabadegyetem Mesterkurzus

Az immár két éves Bibliai Szabadegyetem, amelyen az Ószövetség és Újszövetség könyveit mutatták be hétről hétre az érdeklődőknek teológusok és lelkészek, idén új fázisához érkezett: február 12-n kezdődik a mesterkurzus, amelyen az előadók egy-egy újszövetségi történetet vesznek górcső alá, és értelmeznek a 21. századi ember számára. A mindenkinek ismerős régi történetek elemzése segíthet a hallgatóknak megerősödni abban a meggyőződésben, hogy a Bibliának a mai ember számára is van érvényes és érthető üzenete.
Az előadók ebben a félévben is teológusok és lelkészek, akik a szervezőkkel együtt szeretettel várnak minden érdeklődőt, azokat is, akik most először találkoznak a Biblia jól ismert történeteivel, és szeretnének közelebb kerülni a megértésükhöz, és azokat is, akik már ismerik a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerének” történeteit, de szívesen kapnának további gondolatokat, esetleg újabb szempontokat, hogy frissen tartsák e lelki kincseket.
A mesterkurzus február 12-től május 20-ig tart, a részvétel nem igényel speciális előképzettséget, minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes.
Az előadások helyszíne: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.
(Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
Az előadások szerdánként 18 órakor kezdődnek.

 

 

NEMZETEGYESÍTŐK

„JÖVŐ BARÁTAI KÖRE” HÉTFŐNKÉNT
Szeged, Pixel Kávézó az Anna kút sarkán! (Bejárat Széchenyi tér 8.)
„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András
Február 3-án  17 órakor  Juhász Ferenc: Az unió árnyéka, avagy a lopakodó birodalom. (Elmélkedés a modern gyarmatosítás termékéről az EU-ról!)

Február 10-én 17 órától: GONDOLATOK A KITÖRÉSRŐL! (Csala Lászlótól)
Hitler pedig megtiltotta a kitörést a budai várból, de a német–magyar csapatok mégis megkísérelték!  S így az lett a második világháború egyik legvéresebb katonai akciója. Kevesebb mint öt nap alatt húszezer katona pusztult el, ugyanennyien estek fogságba, míg az átjutás legfeljebb 700 főnek sikerülhetett. Összehasonlításul: az 1944-es normandiai partraszállás során a szövetségesek számára legvéresebb veszteségek az Omaha-partszakaszon keletkeztek, de a halott, sebesült és eltűnt katonák száma itt sem haladta meg az ötezer főt. Ehhez képest az Omaha-partszakasz az amerikai kollektív emlékezetkultúra integráns része, míg a kitörés eseményei egyáltalán nem szerepelnek a német köztudatban, és sokáig Magyarországon sem kaptak különösebb figyelmet. A kitörés halottait sokáig csak titokban lehetett gyászolni, s ma már minden józan magyar szerint ez a tett hősies helytállás volt, mert a harc nélküli lemészárlást jelentő kapituláció helyett, az esküjükhöz híven és a bolsevik „felszabadúlók” előtti megalázkodás helyett, a kitörést választották. 2015-ben már majdnem két és fél ezer fő teljesítette a három távval rendelkező teljesítménytúrát, amellyel egyre többen tisztelegnek a hősök előtt, hiszen mindkét oldalon hősök voltak azok akik nem kegyetlenkedtek, nem gyilkoltak feleslegesen, nem erőszakoltak meg nőket és nem raboltak, nem fosztogattak védtelen falvakban, városokban.
Február 10-én 18 órától: Választhatóan vagy a Falcon film produkcióját vetítjük az első nagy KURULTÁJ-ról Kőszegi M. László segítségével, vagy 2006-os a Kossuth téri események egy amatőr filmjét. Laci a legmelegebb helyzetekben is kamerázott! Így olyan történelmi dokumentumokat láthatnak az érdeklődők, amely megvilágítja annak a forró ősznek a legfontosabb eseményeinek még a részleteit is!
Az akkor hősiesen kiálló magyarok sajnos semmiféle elismerést nem kaptak, pedig hatalmas rizikót vállalva próbálták végigvinni azt az „erkölcsi forradalmat” amelyre ma is szükség lenne, hiszen a legtöbb követelésük, még ma sem teljesült!

Február 17-én  17 órától a szegedi nemzeti közösség legutóbb megválasztott elöljárója (Gulácsi Péter) fogja bemutatni a Német városok és Budapest, második világháborús bombázását filmen, BOSSZÚ – címmel!

Február 24-én  17 órától a helyi közösség alapítójának (Bene Gábor) filmbemutatója AGYTAKARÍTÁS – címmel, amely bemutatja, hogy a ma emberének az agya eddig nem mosva volt, mert a mosás tisztít! Így sajnos AGYFERTŐZÉSSEL állunk szemben, amit feltétlen ki kellene takarítani, mert különben vége a magyarságnak, s egyúttal az emberiségnek is! „Világuralomra törő bankárkasztról” is lehetséges utána értekezni, mert a vetítés után kötetlen beszélgetés, kérdések és válaszok várhatók!

Minden jó magyart nagyon várunk az előadásokra hétfőnként és a nemzet számára fontos önszerveződő közösségek megalakítása és működtetése érdekében segítünk is, ha szükségessé válik!

Ne feledd! Ami nem öl meg, az megerősít!

Ez NEEM párt ! Hanem Nemzetegyesítő Mozgalom

 

 

EZÜSTHAJ FILMKLUB FEBRUÁRI MŰSORA


Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi
Zsigmond Vilmos termében

 

Febr. 04.    CSENG MESTER KONYHÁJA
finn-kínai vígjáték/dráma, 114 perc, 2019.
Rendezte: MIKA KAURISMAKI
Főszerepben: VESA-MATTI LOIRI

Febr. 11.     BOLDOG IDŐK
francia vígjáték/dráma, 110 perc, 2019.
Rendezte: NICOLAS BEDOS
Főszerepben: DANIEL AUTEUIL, FANNY ARDANT

Febr. 18.     A MŰVÉSZET TEMPLOMAI-TINTORETTO:
EGY LÁZADÓ VELENCÉBEN
olasz ismeretterjesztő film, 90 perc, 2019.
Rendezte: PETER GREENAWAY
Narrátor: HELENA BONHAM CARTER

Febr. 25.      JUDY
angol életrajzi film, 118 perc, 2019.
Rendezte: RUPERT GOOLD
Főszerepben: RENÉE ZELLWEGER,
BELLA RAMSEY

 

 

2020. február 2. vasárnap. 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó

VÁR sörözőben
ZENÉS -TÁNC EST !!
Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit

2020. február 3. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei
Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Mély tudatszint álma


Az úr égi lakosztálya
a menny peremén épült,
s üveg tengerek
veszik körül,
s a tenger mélyre
vetül az úr énje,
s a mennyek birodalmát
beteríti az ő fénye,
a serlege ékes hajóként
fénylik a kezében,
s a nap vére folyt
az ő szívében
s a szíve boldogan gyúl
s a keble forrásából
emberi élet virul,
s a gondolatom
szent jeleket fejteget,
Az úr írta le
őket belém,
tudatom jelekkel telítve,
s viselem keggyel,
és sorsot szabott nékem
az úr isten
múló dallal,
Isteni véres lánggal,
sok-sok szomorúsággal.
Kenéz Heka Etelka

 

2020. február 3 (hétfő) 16.00 óra, 90 C Étterem (Kelemen u. 2)
A 2019. OKTÓBER 13-ÁN VÁLASZTOTT SZEGED VÁROS KÖZGYŰLÉSE ELSŐ 100 NAPJA
A 2020. január 23-án a Városháza Dísztermében tartott polgármesteri évnyitó kávéházi esten az ötödik ciklusát kezdő BOTKA LÁSZLÓ áttekintette a XXI. századi Szeged múltját és vázolta a jövőt illető elképzeléseit. Ilyenkor – korlátozott mértékben-  mód van a közönség kérdéseire is válaszolni. A mostani esten a közönség tagjai a szokásos kötetlen kávéházi formában nyilváníthatnak egyéni véleményt az elhangzott válaszokról, saját elképzelésekről, javaslatokról.
Házigazda: SZALAY ISTVÁN, Szeged 1994-1998 közötti polgármestere

 

2020. február 3-án hétfő 17 óra Somogyi Könyvtár

FILMKLUB

BUBRYÁK  ISTVÁN  VÁLOGATÁSA

 

A BETYÁRKIRÁLY
Rózsa Sándor legendája
(Jurkovics János filmje)

Mi a különbség bandita és betyár között? Mi volt az oka, hogy végül is természetes halállal halt meg az az ember. aki sokszoros rabló volt, rabolt embert, állatot, vonatot, többszörös gyilkos, ölt tanyai civilt, katonát, pandúrt, akinek az ígérete üres szó, becsületszava sima fecsegés, hűsége elillanó gondolat. Százszor is megért az akkori kor legsúlyosabb büntetésére. Mégis! Tárgyal Kossuthtal, Andrássy Gyulával, Ráday Gedeonnal, a császár sokadszor is megkegyelmez neki: csak ne legyen belőle nemzeti hős! Mások mellett Szenti Tibor, Ilia Mihály, Blazovich László, Szabó Ferenc, azaz etnográfus, irodalmár, levéltáros és történész elemzi, mi az oka, hogy a nép, az istenadta nép bálványként szerette és segítette. És még ma is. Nimbusza máig él, most éppen nevével fémjeleznek ételrecepteket. Velünk van baj? Megbicsaklott erkölcsi értékítéletünk?
Vagy csak megint szembesülünk a ténnyel: mocskos dolog a politika. Minden korban.

Narrátor: Oszter Sándor
Műsorvezető: Kiss Mónika
Operatőr: Kormány Tibor
Filmszöveg: Jurkovics János
Rendező: Szabados Gabriella

A filmet bemutatja: Bubryák István.

 

2020. február 3 hétfő 18 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

A ZENE ÁRNYÉKÁBAN II.
AZ EU ÉPITÉSZETI ÉS ENERGETIKAI JELENE ÉS JÖVŐJE

Beszélgetés a  mai politika és építészet és energetika függőségéről és jövőjéről.

Előadó: Koszó József épitész-  szakiró az EUROPAI HÁZAK c. lap főszerkesztője.

Beszélgetőtárs: Dr. Mózes János közgazdász, régi zongorista
Zongorán közreműködik: Szaniszló János zongorista

  1. Hol tartunk itthon?
  2. Hol tartunk a kontinensen?
  3. Hol a helyünk a nagyvilágban?

 

Az előadó az elmúlt fél évszázad építészetének a helyét keresi a nagyvilágban, ugyanis ezt teszi személyesen, megjárt több mint száz országbeli tapasztalatával, a szaklapban és az ez eddig megjelent ötven könyvében.

Minden megjelent vendég ajándék lapot kap.

 

2020. február 4. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)
Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 4. kedd 11- 12.30-ig Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő Központ (Horváth M. u. 5.)

Szenior örömtánc órák indulnak az Oázisban!

Ez az egészségvédő mozgásforma kifejezetten a szépkorúak számára lett megalkotva. Nem igényel előzetes tánc tudást, partnert, a csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. A rendszeres tánc nemcsak fizikai mozgás, komoly agymunka is egyben. Javítja a koncentrációt, az egyensúlyt, a koordinációt, az orientációt, a ritmusérzéket, hatására az egész életminőség javul.
Szél Anikó okleveles örömtánc-oktató szerettel vár mindenkit, aki az egészségmegőrzés ezen könnyű és örömteli formáját választja.

70/414 99 02
________________________.

 

2020. február 4. kedd 15 óra Stefánia Fiókkönyvtár (Stefánia 2.)

 

M E G H Í V Ó
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
Babits Mihály: Ritmus a könyvről (részlet)
A Somogyi-könyvtár Íróklubja szeretettel várja az érdeklődő kedves

„Farsang van” – téli vidámságokról, legújabb írásaikból felolvasnak az Íróklub tagjai.

 

2020. február 4. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. február 4. kedd 17 óra Szeged Bibliotéka (Kálvária sgt.)

„Mikszáth 110”
Mikszáth Kálmán 1910-ben 63 éves korában hunyt el, így ebben az évben, halála 110. évfordulóján megkülönböztetett tisztelettel emlékezünk rá. 1997-ben születésének 150 évfordulójára Apró Ferenc szerkesztésében: „Mikszáth Szegedről – Szegediek Mikszáthról” címmel jelent meg egy korrekt tanulmány, és a szegedi éveket bemutató „dokumentum-gyűjteményként” is felfogható népszerűsítő írás. Most amikor egy újabb kerek évforduló éve köszöntött ránk, azt a célt tűztük magunk elé, hogy a „Nagy Palóc” életének „Szegeden kívüli” fontos állomásiról is szót ejtünk, sőt az emlékéve alkalmából felkeressük szülőhelyét Szklabonyát. Azt követően pedig a területileg is hozzá közel eső „palóc fővárost”, a másik fontos helyszínt, Balassagyarmatot, majd pedig életének utolsó kedves lakhelyét, harmadikként, melyet a „palóc-tájban” maga választott, s az ott lévő Szontágh birtokon, a fia tervezte előkelő „klasszicista – kúriában” élt Horpácson. A Közéleti Kávéházi esten vetítéssel egybekötött emlékezés során Mikszáthról beszélünk, és invitálunk mindenkit, aki a felsorolt helyszíneken részese szeretne válni életének három fontos állomásán: Szklabonyán, Balassagyarmaton, Horpácson úgy, hogy mindvégig a „Szegedi – Mikszáthról fog minden szólni”!
Az est előadója: Mihály Illés „Mikszáth-rajongó”, tanár, idegenvezető…

2020. február 5. szerda 9.30 – 11 óra Bibliotéka Egyesület Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

A Bibliotékában újabb szenior örömtánc csoport indul 60+ szép korúak  számára.
.
Részletek és jelentkezés:
aniko.szenior.oromtanc@gmail.com

Szél Anikó
szenior csoportvezető
okleveles szenior örömtánc-oktató

 

2020. február 5. szerda 15 óra Somogyi könyvtár

 

OLVASÓKÖR

PETER HANDKE: VÉGRE EGY KÍNAI

 

Előadó: Nagyné Palotás Éva tanár

2020. február 5. szerda 17 óra SZAB Székház 110-es előadóterem (Somogyi u. 7.)
Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 19 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

50. PROGRAM: MOLNÁR KINGA SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS PhD HALLGATÓ UTAZÁSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA: LISSZABON (PORTUGÁLIA)

 

A vetítéssel illusztrált előadás során bemutatásra kerülnek Portugália fővárosának főbb nevezetességei. A zsúfolt nagyváros után bepillantást nyerhetünk a környező városok csodáiban, köztük Sintra színpompás kastélyába, illetve látogatást teszünk az Atlanti-óceán partján fekvő Nazaréban, mely az óriáshullámairól híres és a portugál királynők városába, Óbidosba.

 

2020. február 5. szerda 18 óra Ifjúsági Ház (Felső - Tisza part 2.)

25+ Jubileumi koncert Régi Zongoristák klubja 2.
IH rendezvényközpont   Felső Tiszapart 2.

A jubileumi koncert résztvevői : dr. Csanádi Lajos , Háry Ferenc , dr. Mózes János , dr. Polgár Gyula és Várnai Szilárd.
Közreműködő vendégművészek : Kiszely Zoltán, Szabó Norbert, Bedő Gábor és Magyar János.
Moderátor : Sári Zsuzsa
Jegyár:  elővételben 1100 Ft , a koncert napján 1300 Ft.

 


 

2020. február 6. csütörtök reggel 8 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3. )

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Kezdd a napod a frissítő tánccal, a sok mosolygással, a pozitív hangulattal, és engedd, hogy átjárjon egész nap ez az üdeség!

Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

2020. február 6. csütörtök 15 óra Somogyi Könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtár

Meghívó


A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárába 2020. február 6. napján 15 órára a Nap-Fény Fotókör
Legkedvesebb tájképeink
című fotókiállítása megnyitójára.
A Nap-Fény fotókör tagjai Juhász Istvánné, Huszár Imre és Tarsoly Enikő közös kiállításon mutatják be képeiket.

A kiállítást Sommer Lászlóné a fotókör tagja nyitja meg a képeiből összeállított filmvetítéssel.
A műsorban közreműködnek:
Jávor Olga vers
Hóvirág Népdalkör ének
A kiállítás a Könyvtár nyitvatartási idejében 2020. március 4. napjáig látogatható.
A helyszín (Szeged, Negyvennyolcas utca 12.) a Mars térről a 75, a Honvéd térről a 36, Szőregről a 67 és 67Y autóbuszjáratokkal közelíthető meg.

Szerkesztette: Dr. Csurgó Edit

 

2020. február 6. csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 6. csütörtök 16 óra Stefánia fiókkönyvtár klubja (Stefánia 2.)

 

Hun kori temetkezések

(Lövey-/Pécsi-) Varga Éva
„A hun nép eredetéről a régészet kezdeteitől kezdve, már a XVIII. századtól folyamatosan vita folyik. Az alapvető problémát az jelenti, hogy a források mely népének megnevezésével lehetne azonosítani ezt a népcsoportot.1 Kérdéses, hogy a kínai források hiung-nu vagy hsiung-nu néven szereplő törzseivel azonosak-e? Ezeket a népeket2 a Kínai Birodalom forrásaiban kemény ellenfélként tartották számon, ellenük emelték a Kínai Nagy Falat is, amely ma is a világ egyik kiemelkedő csodájának tekinthető. A Kr.e. 4. sz. és a Kr.e. I. század között kemény csaták zajlottak a kép nép között. Talán segítségünkre lehetnek ebben a meghatározásban szír és szogd források, amelyek a két évszázados hiátust próbálják áthidalni, és segítségükkel kapcsolatot találhatunk az európai hunok és az ázsiai hunok között. De mindezek ellenére a nyelvészet nem igazolta az összetartozást, hiszen mindkét nép nyelve ismeretlen a számunkra, ezekre csak következtetni lehet. A régészet és az antropológia sem teljesen igazolja és világíthatja meg ezt a kérdést.”

 

2020. február 6. csütörtök 17 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Szeged zenei élete jelen időben  - Gyüdi Sándor karnagy, a Szegedi Szimfonikus zenekar igazgatója  nézőpontjából.

Beszélgetőtársak: Baradnay Gyula professzor és Tráser László

 

 

Siklósi András

Üdvözlet egy plébánosnak
(Gyuri atyának Nagyszénásra)

Tápén őrizted a nyájad
Híveidből valódi közösséget kovácsoltál
s gondoztad a rád bízottak lelkét
Sokan szerettek téged
néhányan még tüntetni is akartak áthelyezésed ellen
Nem tartoztam szorosan hozzád
csupán nagyobbik fiam népes családja
Rajtuk keresztül kerültünk kapcsolatba
Fölszentelted szegedi lakásunkat
s a kórházban is többször meglátogattál
tarsolyodban a szentségekkel
Már idegen helyen tőlünk messze szolgálsz
elszólított a kötelesség
Büszke vagyok rá hogy Isten kegyelméből
barátok lehetünk

A mi Urunk áldjon meg minden jóval
hogy fölmutathasd nekünk a vonzó és követhető
jézusi példát
Maradj mindvégig hithű pap és hótiszta ember
Dolgozz egy erkölcsös emelkedettebb világért
Vezesd a csüggedő
Istenre éhes és szomjas lelkeket
az üdvözülés kapujához
Segítsd nemzetünket
hogy az ezerszer eltiport és kifosztott magyarság
végre magára találhasson
A Szentlélek vezéreljen küzdelmes utadon
Szűzanyánk Magyarország Patrónája óvjon meg
minden bajtól s az elbukástól a kísértésben
Teljes erőddel ragaszkodj választott hivatásodhoz
teljesítsd bátran küldetésedet
Fogadd biztatásul ezt a köszöntőmet
Közvetítsd nekünk Isten Világosságát
s légy a kereszténység fénylő csillaga

Megjegyzés:
Ezt a versemet súlyos agyvérzésem után két nappal, 2019. okt. 2-án, a szegedi Neurológiai Klinikán, fejben írtam. Ugyanott őrizgettem több mint 3 hétig, mire papírra jegyezhettem. Ez a tény számomra maga a csoda, mert égi támogatás nélkül, önerőből képtelen lettem volna erre a teljesítményre ilyen nyomorult állapotban (félvakon, félájultan és bénultan). Kérem a tisztelt olvasókat és imacsoportokat, hogy fohászkodjanak fizikai és szellemi fölépülésemért, hogy mielőbb folytathassam költői-írói és előadói pályafutásomat.

A szerzőről:
Siklósi András 1953-ban született Nagykanizsán. Budapesten, a Szent László Gimnázium angol tagozatán érettségizett, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerzett geofizikus mérnöki diplomát. 15 évig dolgozott a kőolajkutatásban, ezután igazi hivatásának, az irodalomnak élt. 50 éve ír verseket és prózákat. Eddig 7 vaskos és néhány vékonyabb kötete jelent meg, és számos antológia, illetve hazai és emigrációs újság és folyóirat közölte írásait, valamint az interneten több nemzeti honlapon is olvashatók művei.
11 éven keresztül szerkesztette és részben írta az általa alapított Tárogató c. kulturális és nemzetvédelmi folyóiratot.
1999-ben a Magyar Műveltség Szolgálat összmagyar Trianon-pályázatán hosszú tanulmányával kiemelt első díjat nyert. 2011-ben pedig a Keresztény Kulturális Akadémia szépirodalmi pályázatán is kiválóan szerepelt, mert a KKA által kiadott „Forrás a rejtekből” című 160 oldalas antológiában ő kapta a legnagyobb teret, azaz 23 oldalon 7 versét és 1 hosszabb hazafias esszéjét közölték. Irodalmi, történelmi, kulturális, világpolitikai és nemzetstratégiai előadásaival bejárta a Kárpát-medencét, s az emigráció meghívására Nyugat-Európa néhány országában és az USA-ban is föllépett. Jelenleg egy válogatott verseskötete és egy prózai gyűjteménye áll kiadásra készen.
Jelmondata és életfilozófiájának summája: „Istenért s a hazáért mindhalálig!”

 

 

2020. február 7. péntek 17 óra Heller Ödön Művelődési Ház (Szeged-Tápé Budai N. A. u. 20-22

  

SZEGEDI SENIOR HARMONIKÁSOK RENDEZVÉNYE

 

 

2020. február 7. péntek 17. óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Gondolatok az egészségügy 2020 évi
megújításának programjához

Mottó:”Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.” Neil Armstrong 1969. „Csak az igazság teremthet hazát”  Balla Zsófia „Kiáltvány” c. verse

 

Előadó: Dr. Barát Lajos SZTE GTK mester oktatója, nyugdíjas kórházigazgató

Házigazda: Papp Zoltán orvos, a Munkabizottság elnöke

 

A SZAB Orvos – és Gyógyszerésztudományi Szakbizottságának Minker Emil Orvostörténeti Munkabizottságával közös rendezvény

 

 

2020. január 8. szombat 17 óra Zöld Terasz (Földvári u.3.)

NOSZTALGIA TÁNC-DALEST


Szalay László és Rácz Kinga tánc-dalnokok ismét felidézik a 70-es évek, a Táncdalfesztiválok és a régi, nagy táncmulatságok hangulatát.
Ők ketten - nosztalgia énekesekként - évek óta sikeresen lépnek fel kisebb-nagyobb zenés rendezvényeken. Lászlónak (művésznevén Netala), több könyve is megjelent az elmúlt években: (Lélekfogódzó, Elégtan, Szirmácska című verseskötetek, Zafi Tündérről írt meseregény, valamint egy fantasy regény, a VirtualLand.)
Ezen a jó hangulatú, vidámnak ígérkező, ifjúságidéző rendezvényen - régebbi fellépéseikhez hasonlóan - a vendégek együtt dalolhatnak, táncolhatnak az énekesekkel.

A műsort vezeti: Györkey László stúdióvezető.

 

2020.. február 9. vasárnap. 17-22-ig VÁR Söröző (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó

ZENÉS -TÁNC EST

 

2020. február 10. hétfő.10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmath u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató
Rózsáskarú Érosz és Szelen

Futórózsa vagy te
énbennem,
befutod egyszerre
szívem, lelkem,
s anyag testem,
az érzelmek
előhírnökként átjárják,
tudatomat
eltűnnek az árnyak,
tőled  az erő,
szárnyakat szelő szellemem
betölti szívem álmát,
s mint madár,
élvezi szabadságát.
Besüt a Hold világa
a hálószobámba,
hatalmad az előkelőséged
szenvedélyen át ébreszt,
a csillagod éget,
s vonz a kalandokra,
hívsz a lelkemben
hint Mars Istene a
benső hadakra…
Támadásod hű
az értéke az égnek
földnek rokonszenvű!
Kenéz Heka Etelka

 

2020. február 10 hétfő 17 óra, Bibliotéka (Kálvária sgt. 14),

ÉLETRAJZI DEKÁDOK


A Kávéház vendége KAKAS BÉLA pedagógia szakos bölcsész, aki különlegesen szabályos módon tíz évenként érkezett életpályája forduló pontjaihoz:

Házigazda: SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke

 

Vassné Szabó Ágota
Szilánkok
Esténként, mikor lementünk a partra,
mögém ültél, s melegedbe csavarva,
némán néztük, ahogy a naplemente
véres lelkét a tóra lehelte.
Apró fodor, sok játékos hullám,
tajtékot vert, s vizet tört egy sziklán.
Kolduló hattyú, naplemente,
kettőnk derengő, egybefont teste.
Barna, jóízű, tej-meleg este,
...s a brokátba csomagolt csillagos ég.
Az ég sötét tintája velünk együtt a vízbe ömlött.
Meztelen bőrűnkön csillagok ragyogtak: gyöngyök.
Csak a fehér kavicsok látták a parton,
tanúja csak a suttogó esti szél volt,
hogy vizes testünk lett az égbolt:
... a brokátba csomagolt csillagos ég.
Talán a legjobban az fáj,
hogy elvesztettem a játékaimat.
Nincs többé túlpart,
a diófa alatt lustán terpeszkedő pad.
Nincs vidáman csilingelő bicikli túra,
nincs evezés, esti úszás a tóba'.
A napsugárba sem csimpaszkodom.
A játékaimat akarom,
...és a brokátba csomagolt csillagos egem!

 

2020. február 11. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 11. kedd 11- 12.30-ig Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő Központ (Horváth M. u. 5.)

Szenior örömtánc órák indulnak az Oázisban!

Ez az egészségvédő mozgásforma kifejezetten a szépkorúak számára lett megalkotva. Nem igényel előzetes tánc tudást, partnert, a csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. A rendszeres tánc nemcsak fizikai mozgás, komoly agymunka is egyben. Javítja a koncentrációt, az egyensúlyt, a koordinációt, az orientációt, a ritmusérzéket, hatására az egész életminőség javul.
Szél Anikó okleveles örömtánc-oktató szeretettel vár mindenkit, aki az egészségmegőrzés ezen könnyű és örömteli formáját választja.

70/414 99 02

 

2020. február 11. kedd 15 órakor a Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

Rejtvényfejtő verseny
.
A versenyt vezeti: Budai István alelnök

2020. február 11. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. február 11. kedd 16 óra Somogyi Könyvtár

 

AZ ELELMISZER FELDOLGOZAS LEGEREDMÉNYESEBB ÉVEI SZEGEDEN

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2020. február 11. kedd. 17 óra SZTE Rektori Hivatal Díszterme (Dugonics tér 13. 2. em.)

A KONFUCIUSZ TEAHÁZ


rendezvénysorozat célja, hogy a Kína iránt érdeklődők egy csésze – Szegeden egyedül nálunk kóstolható igazi – kínai tea mellett beszélgetve ismerkedhessenek meg Kínával.
Hogyan lett híres Petőfi Kínában?
Magyar-kínai kétnyelvű Petőfi-kötet dedikálás
A Teaház vendége:
Li Zhen Árpád az EUOBOR Gazdasági és Kulturális Egyesület elnöke, Petőfi kínai műfordítója
www.szegedikonfuciuszintezet.hu

2020. február 11. kedd. 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

PszichoBiblife sorozat - Bibliai optimizmus az élet gondjaira

 

Előadó: Dr.Magyar Lóránt

"Nem tudok "nemet" mondani"; "nem tudom elviselni, ha hibázok"; "nem akarom megbántani"; "ezt muszáj megtennem"; "én egy maximalista vagyok", stb. Ilyen és hasonló kifejezések jellemzik a megfelelési kényszert. Vajon miért van bennünk ez olyan erősen? Miért oly erős bennünk az elutasítástól, alkalmatlanságtól, értéktelenségtől, érdemtelenségtől és tökéletlenségtől valló félelem? Hányféle módon lopja meg a kényszeres megfelelés az életünket? Igen, alattomos tolvaj. Ellopja valódi énünket, képességeinket, értékeinket rendeltetésünket. Igen, ez a pszichológiai rész. Na és mit mond ezzel kapcsolatban a Biblia és keresztény erkölcstan? Mit is jelent a "szent" alázat? Jó-e az egyáltalán? Mi ad felszabadítást? Ki mondja meg mit is érünk...

A belépés díjtalan.

 

2020. február 11. kedd.18 óra Hungi Vigadó (Stefánia)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK
Igaz János zenész estje
Háziasszony: Zsótér Mária

 

2020. február 12. szerda 9.30.- 11. óra  Bibliotéka Egyesület Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

A Bibliotékában újabb szenior örömtánc csoport indul 60+ szép korúak  számára.
.
Részletek és jelentkezés:
aniko.szenior.oromtanc@gmail.com

Szél Anikó
szenior csoportvezető
okleveles szenior örömtánc-oktató

 

Február 12. szerda 15 óra, Senior Center

Ács György és vendégei
Lappföldtől a Kanári-szigetekig címmel zenés nosztalgia műsor

Beszélgetőtárs: dr. Antal Anikó

 

2020. február 12. szerda 17 óra Somogyi-könyvtár, Klubterem (Szeged, Dóm tér 1-4.)

81. PROGRAM: BESZÉLGETÉS DR. KRUSÓCZKI BENCE, SÓFI-ÖSZTÖNDÍJAS PhD HALLGATÓVAL

Vendég: Dr. Krusóczki Bence, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, ÁJTK)

 

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden sorozat:

Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

 

Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Dr. Krusóczki Bence 1995. március 23.-án született Nyíregyházán, 2014-ben érettségizett a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban, majd tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, ahol 2019.-ben jogász diplomát szerzett. Dr. Krusóczki Bence jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának elsőéves doktorandusz hallgatója. Témavezetői: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária és Dr. Varga Norbert.
Krusóczki Bence már elsőéves hallgatóként bekapcsolódott a Magyar Jogtörténeti Tanszék mellett működő Jogtörténeti Tudományos Diákkör munkájába, majd három évig a tanszék demonstrátora volt. Részt vett a tanszék oktatóinak irányítása mellett a kartelltörvény és a kartellbíróság gyakorlatát feltáró levéltári kutatásokban. Részt vett továbbá a Gazdasági Versenyhivatal kétéves, jogtörténeti kutatási programjában is. Ez lett az alapja az OTDK-n díjazott pályamunkáinak. (XXXIII. OTDK Jogtudományi szekciójának Magyar Jogtörténet II. tagozatában I. helyezés. és XXXIV OTDK Jogtudományi szekciójának Magyar Jogtörténet I. tagozatában II. helyezés. Konzulensek: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária és Dr. Varga Norbert) Négy alkalommal vett részt és tartott előadást a Krakkói Jagellonian University hallgatók számára meghirdetett jogtörténet – római jog tárgyú szemináriumokon. Két alkalommal tartott előadást Athénban az Athens Institute for Education and Research kereteiben megrendezésre kerülő tudományos konferenciákon. Ezeken túlmenően az egyetemi évei alatt 4 nemzetközi, valamint 5 hazai tudományos konferencián is bemutatta kutatási eredményeit.
A 2017-es tanévben a Szegedi Törvényszék története című kiadványban publikált, majd további 3 publikációja jelent még meg. Tanulmányi és kezdeti tudományos eredményeire tekintettel elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat a 2016-2017-es tanévben, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült a 2017-2018-as, valamint a 2018-2019-es tanévben, elnyerte az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíját mind a 2016-os, mind a 2017-es tanévekben, negyedik alkalommal ösztöndíjasa az Új Nemzeti Kiválósági Programnak, megkapta a Pólay Elemér Alapítvány kutatói Ösztöndíját és az SZTE Tehetségpont Arany fokozatú Talent Ösztöndíját, valamint 2018-2019-es tanévben elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány Arany fokozatú Ösztöndíját. Eddigi tudományos tevékenységeire tekintettel 2019. októberében a Magyar Tudományos Akadémián Pro Scientia Aranyérmet vehetett át.

 

2020. február 12. szerda  17 óra SZTEJGYPK  MŰVÉSZETI INTÉZET ÉNEK-ZENE TANSZÉK
(Hattyas sor 10, a 20-as autóbusz Nagyállomás utáni, Szabad sajtó utcai megállója)

A SZÉCHÉNYI-CSALÁD ÉS A ZENE MEGTARTÓ EREJE


A Széchényi-család tagjai generációkon át szenvedélyesen szerették a zenét. Szoros kapcsolatban álltak olyan híres zeneszerzőkkel, mint Haydn, Schubert, Donizetti, valamint a korszak neves hangszeres előadóművészei és énekesei. Liszt Ferencet fényes szalonjában mutatta be a családnak Széchényi Lajos. Ez alapozta meg azt a baráti kapcsolatot, melyet öccse, Széchenyi István, majd fia, Széchényi Imre tovább ápolt.
Széchényi Imre maga is ismertté vált zeneszerzőként: dalai, zongoradarabjai kedvesek, hangulatosak, finom érzéseket, tiszta gondolatokat közvetítenek.
A Széchényi-család és a zene megtartó erejéről tartott előadást az élő zene varázsa kísér, dalok és zongoramuzsika.
Előadó: Papp Éva, a tagcsoport elnöke
Közreműködnek:
dr. Maczelka Noémi zongoraművész, egyetemi tanár
Dombiné Kemény Erzsébet zongoraművész, főiskolai docens
dr. Varjas Gyula tanszékvezető, főiskolai docens
Laczák Boglárka, a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese

A SZTEJGYPK MŰVÉSZETI INTÉZET ÉNEK- ZENE TANSZÉK ÉS A SZÉCHENYI KÖR KÖZÖS RENDEZVÉNYE

2020. február 12. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Lévi, egy igazi átlagember.

Előadó: Osvald László
Osvald László közgazdász és teológus. Iskoláit Budapesten és Pécelen végezte. Emberi-erőforrást tanult és évekig munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. Jelenleg segédlelkészként tevékenykedik a szegedi adventista gyülekezetben. Értékkeresőnek vallja magát, és a megismert tudásból szeretne másoknak is önzetlenül adni.

 


 

2020. február 13. csütörtök reggel 8 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3. )

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Kezdd a napod a frissítő tánccal, a sok mosolygással, a pozitív hangulattal, és engedd, hogy átjárjon egész nap ez az üdeség!

Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 

 


 

2020. február 13. csütörtök 16 óra Stefánia Fiókkönyvtár (Stefánia 2.)

(Pécsi- /Lövey-) Varga Éva:
MÓRA FERENC, A RÉGÉSZ

Móra Ferenc 1879-én Kiskunfélegyházán született. Szegényparaszt családból származott az eddigi adatok szerint, apja foltozó szűcslegény, anyja Juhász Anna pedig a dokumentált adatok alapján kenyérsütő-asszony volt. Mivel egy ember általában nem egész élet július 19.én át egy dologgal foglalkozik, csak alapadatnak tekinthetjük ezeket a megállapításokat. A budapesti egyetemen szerzett diplomát, földrajz-természetrajz szakos tanári szakon, mindezek ellenére csak egy évig tanított a Vas vármegyei Felsőlövőn, segédtanárként. Szegedi Napló munkatársaként került Szegedre., majd a lapnak 1913–1919 között főszerkesztője is volt. Ezt követően haláláig állandó munkatársa maradt. 1904-től a Somogyi-Könyvtár és a Közművelődési Palota tisztviselője, könyvtárosa volt. Ezek mellett a munkák mellett régészetre is szakosodott. Különféle ásatásokat végzett. 1908-ban elvégezte a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett régészeti tanfolyamot is. 1917-ben Tömörkény István halála után a múzeum igazgatója lett.
A régészeti képzést és gyakorlatot elég nehezen szerezte meg: oly módon, hogy Tömörkény Mórát, mint szakdíjnokot maga mellé vette. 1907-től indult a csókai ásatása. Ez az ásatás elég hosszú volt, igazi, komoly munka, melyet aztán hét szezonon keresztül folytatott. Talán rendelkezésre álló adataink és feldolgozott dokumentációink szerint ez tekinthető egyik legnagyobb ásatásának. 1908-ban végre segítségként még részt vett egy kolozsvári régészeti tanfolyamon is, ahol a tudomány akkori állásásának megfelelően a legkorszerűbbnek tekinthető ásatási módszereken túl, alaposgyakorlati tipológiai ismeretekre is szert tett. Ezt követően 1924-től a korábbiakhoz képest több nagyobb felületű ásatást folytatott a Dél-Alföld teljes területén. Szabadsága alatt is foglalkozott régészettel.
Móra a dokumentációink alapján a szegedi múzeumi évei alatt 104 lelőhelyen ásott, és ezen idő alatt 12 régészeti témájú cikke jelent meg. A régészet komoly gondokkal küzdött a muzeológiával együtt, így az egész pályafutását és a vidéki múzeumok működését abban a korban az általános pénzhiány jellemezte. Sajnos ezek a gondok a mai napig jellemzik a régészeti tevékenységet.  Sajnálatos módon akkor is többször fordult elő, hogy nem tudtak feltárni egy-egy ígéretesnek bizonyuló lelőhelyet, mivel ennek munkálatait a múzeum ásatásokra kapott pénzösszege nem tudta fedezni. Ezek után nem kell meglepődnünk, hogy Móra Ferenc még a saját anyagi erejéből is megpróbált finanszírozni különféle ásatásokat, különösen az 1924 utáni időszakban. Hogy mi is került ki a keze munkája alól? Mi az, amit neki köszönhetünk, mi történt azóta? Mi az, ami megmaradt? Érdemes kicsit beletekinteni a ránk maradt anyagokba, feldolgozásokba!
Előadó: (Lövey-/Pécsi-) Varga Éva (régész, vegyész, környezetvédelmi technikus, stb. a Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Művészeti Lapcsoport – Archivált Világ/ Archived World főszerkesztő Laptulajdonosa)

2020. február 13. csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földvári u. 3.

 

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 13. csütörtök, 17 óra Bibliotéka Egyesület (Kálvária sgt. 14.)

„KÖLTŐK, VERSEK, IDÉZETEK” – KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS KÖLTŐK MŰVEI SZÓBAN ÉS DALBAN
NÉMETH JANÓ ÉS SZ L ’NETALA’ ELŐADÓI ESTJE


Akár ragaszkodunk, akár nem szó szerint, az értelmező szótárak meghatározásához, könnyű belátnunk, hogy a képzőművészet, az irodalom mindenkinek mást és mást jelent. A szemlélő, az olvasó számára elsősorban esztétikai élmény. Élmény, mely az érzelmeknek, jelenségeknek - a valóságnak - nem a megszokott, hétköznapi módon való megidézése, közelítése
Másfelől az alkotó akkor érzi sikeresnek, hatásosnak egy-egy elkészült művét, ha figyel rá, esetleg még segítséget is kap tőle az olvasó. Az ő részéről tehát alkotni nem csak egyszerűen esztétikai kinyilatkoztatás.
Vajon hogyan segíthet a befogadónak a művész? A kimondott igazság, egy titokzatos pillanatban az őszinte kitárulkozás adhat hozzá valami fontosat egy másik ember életéhez. Lehet az eredmény egyszerű ellazulás, megnyugvás, de lehet akár egy-egy megtorpanni látszó élethelyzetben való könnyebb eligazodás. És mert az alkotó sugallatokból, megérzésekből, emlékekből építkezik, talán az ihlet pillanatában nincs is pontosan tudatában az ilyen módon értelmezett „sikerének”.
Janó és Netala barátságának hasonló az indíttatása. Nem ki- vagy feltűnni akarnak, hanem használni. E rövid másfél órában fogadjátok szeretettel ezt az őszinte törekvésüket!

 

2020. február. 13 án csütörtök 17 óra SZAB Székház (Somogyi u.7.)

AMERIKÁBÓL JÖTTEM, II. RÉSZ
Dr Ottlecz Anna pathophysiologus előadása

Elóadásom első részében (2019 November 27) röviden ismertettem mindazon tényezőket, melyek határozottan hozzájárultak szegedről való távozásomhoz, hogy az USA.ban rendelkezésre álló lehetőségek alapján egyetemi szinten oktathassak és folytassam kutató munkámat, mely az inzulin és cukorbetegség (diabetes mellitus) gyulladásra kifejtett hatásának vizsgálatával foglalkozott. Tizenhárom houstoni (TX, USA) év után meghivást kaptam a NOVARTIS gyógyszergyár részéről, melyet elfogadtam, elhagytam houstont és Bazelbe (Svájc) költöztem. Az itt váró feladatokról, tőlem elvárt preklinikai tudományos programok kivitelezéséről és szervezéséről kivánok röviden beszámolni, melyek a cukorbetegség okozta látásromlás és látásvesztés kórfolyamatával foglalkoztak helyben és/vagy nemzetközi szinten, A különféle utazási lehetőségek adta élmények egy részét is szeretném képanyaggal illusztrálni.
Házigazda: Dr. Papp Zotán orvos, a Munkabizottság elnöke

 

A SZAB Orvos – és Gyógyszerésztudományi Szakbizottságának Minker Emil Orvostörténeti Munkabizottságával közös rendezvény

 

 

2020. február 13. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár Klubhelyiség

Vitalion Klub bemutatkozik!

18 éve a magyar és a Nemzetközi piacokon.
CSAK természetes gyógynövény alapanyagú étrend kiegészítővel.
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
A Vitalion Klubunk képzett munkatársai, tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni. Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes!
Az előadás fő kiemelt témája:
Immunrendszer erősítése - megoldások!

Az előadásainkon résztvevők között kisorsolunk 2 db ingyenes állapotfelmérést!

 

 

2020. február 13. csütörtök 18 óra Hotel NOVOTEL

Mesék az Erőről- Közéleti kávéház

 

Dezső Csaba Péter

FÁBÓL VASKARIKA...
Csodák...
Avagy a hülyeség dicsérete...
Te mit választanál?
.


2020. február 14. péntek 17 óra Móres Bárkonyha, Híd u. 6.

NAP, HOLD, CSILLAGOK
Művészet és Irodalom est
4. RÉSZ

TOLLFORGATÓ IRODALMI, TÖRTÉNELMI, MŰVÉSZETI LAPCSOPORT
ARCHIVÁLT VILÁG – ARCHIVED WORLD
SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
KÖZÖS RENDEZVÉNYE


(LÖVEY-/PÉCSI) VARGA ÉVA (Kékrózsa Bíborvirág) (Kisvárda, 1975. szeptember 20. -) vagyok, a Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Művészeti Lapcsoport (amely a lassan 20 éves lapalapításaimat követően az elmúlt években régészeti, ókortörténeti és gyermekoldallal, történelmi politikai oldalakkal bővült,) és az online működő oldalak összesített, mintegy egy és fél éve működő Archivált Világ / Archived World site-jának és kiadási oldalainak főszerkesztő laptulajdonosa, elektronikus kiadó. A rendezvénysor az online laprendszer első közös, nem online rendezvénysora, amelyet a Szegedi Közéleti Kávéház keretein belül kezdtem el megvalósítani, és amelynek első 3 rendezvényét a Szegeden, a Virág Cukrászda és Kávéház termeiben tartottuk meg eddig, Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténésszel vezetve a műsorokat, azzal a céllal, hogy a távolabb élőket is mozgásra, kirándulásra és aktivitásra is csalogassuk.
A Valentin-nap/ Bálint-nap és a szeretet tiszteletére is tervezett műsort a fiatalabbak és az idősebbek közös részvétele céljával a Móres Bárkonyha rendezvényhelyszínére tervezem. Hátha a fiatalabbak is könnyebben részt vesznek majd a műsorokban költőként, íróként, előadóként, művészként, akár a zenei műveik, a dalaik, költeményeik, alkotásaik bemutatásával, interaktívabb beszélgetéssel, vagy kísérőként, mások műveinek előadásával.
Az elkövetkező rendezvények közös vezetéséhez a következő időszakra Diószegi Szabó Pál (Hódmezővásárhely, 1974. január 20. –)  költőt, a  Szegedi Írók Társaságának elnökét kértem fel, aki örömmel mondott igent.
A Szegedi Közéleti Kávéház és a vezetésem alatt álló online lapcsoport is egy archiválási tevékenységet is folytat, így a rendezvények ingyenessége miatt jogdíjat nem áll módunkban fizetni senki. A rendezvényeken a céloknak megfelelően az anyagok folyamatos megörökítéseként fotózás és videózás (élőadás) folyik. Mivel az adatvédelmi törvényekkel általában senki nincs tisztában, szeretném pontosítani az ismereteket.
<<1.8. Személyiségi jogok polgári jog a személyek vagyoni és személyi viszonyait egyaránt szabályozza. A személyi viszonyok közé tartoznak a személyiségi jogok is. A Ptk. általánosságban védi a személyiségi jogokat, s egyes tipikus személyiségi jogokat külön, kifejezett védelemben részesít. (…) Ezek az egyes, Ptk-ban szabályozott nevesített személyiségi jogok az alábbiak: (……) A magántitok körébe tartozik az üzleti titok. (….) A felek között megkötött egyes szerződéseknek  (…) üzleti titoknak minősülő tények, adatok, információk titoktartási kötelezettségére vonatkozik. f, a névviseléshez való jog g, a képmáshoz, a hangfelvételhez való jog. A Ptk. és a jogalkalmazási gyakorlat alapján – fő szabály szerint - az érintett személyről képmás, illetve hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához egyaránt az érintett személy hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás lehet mind kifejezett, így írásbeli hozzájárulás, mind pedig ráutaló magatartással megadható. A képmás, felvétel készítéséhez kapcsolódó ráutaló magatartásnak minősül például, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahova belép, felvétel készül, vagy készülhet. (BDT 2011. 2550) . A készítéshez adott hozzájárulás nem jelenti egyben a felhasználás engedélyezését. A fő szabály alóli kivétel körébe tartoznak különösen: 1. a nyilvános közszereplés:
Nem szükséges az érintett személy hozzájárulása, ha nyilvános közszereplésen, közéleti szereplőről készítenek képmást, hangfelvételt. A Ptk. a közszereplő terminus helyett bevezeti a közéleti szereplő terminust, ugyanakkor nem adja meg a közéleti szereplő fogalmi elemeit, annak megragadását továbbra is – elsősorban – a jogalkalmazási gyakorlatra bízza. Egyes jogszabályok bizonyos rendelkezéseik kapcsán megállapítják a közszereplő fogalmi körét, ugyanakkor ezen megállapítások maradéktalanul nem alkalmazhatóak minden egyes jogviszonyban. A jogirodalomban Törő Károly által kimunkált közszereplői fogalom szerint „közszereplésnek tekinthető minden olyan megnyilvánulás, amely befolyásolja a szűkebb vagy tágabb társadalom életét, a helyi vagy országos viszonyok kialakulását.  Ez azért értelmezhető így, mert a társadalom tagjai igénylik, hogy a közéleti szereplők tevékenységét megismerjék, ezért a közszereplés elválaszthatatlan a nyilvánosságtól.” A jogalkalmazási gyakorlat alapján közszereplőnek, közéleti szereplőnek minősülnek – többek között – a politikusok, színészek, művészek, sportolók. 2. tömegfelvétel készítése. (…) >>
Bízom benne, hogy az ismertetés segíti kezelni a korábbi ellentmondásokat ! Szeretettel várunk hát mindenkit, aki szeretné alkotásait élőben is bemutatni, nyilvánosságra hozni, vagy más alkotását a szerző beleegyezésével (ha már a szerzői jogvédelem lejárt, nem szükséges) előadni! A jelentkezéseket a kettőnk email címére párhuzamosan kérjük elküldeni, rövid bemutatkozással, és a  bemutatandó mű(vek) címével, valamint az alkotás szövegének megküldésével, a műsor tervezéséhez. Helyszínen történő jelentkezésnél időtartam és cím megjelölés szintén szükséges!

 

HELYSZÍN:  Móres Bárkonyha, 6720 Szeged, Híd utca 6. Email: moresbarkonyha@gmail.com Telefonszám: +36-62/638-573
Időpont: 2020. február 14. 17 órától…..kb. 2-3 órás (igénytől függően)

A jelentkezéseket, alkotásokat a szbpl@freemail.hu címre Diószegi Szabó Pál nevére és a saját lapjaimcímére is kérem szépen megküldeni! (Lövey-/Pécsi) Varga Éva: tollforgato.lap@gmail.com vagy tollforgato.toertenelmi@gmail.com vagy tollforgato.lapcsoport@gmail.com  Tollforgató Irodalmi, Történelmi, Ókor Történelmi, Művészeti Lapcsoport / Archivált Világ- Archived World. A tárgyban kérem tüntessék fel a Nap, Hold, Csillagok 4. rész címet, jelzésként! Köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit!
2020.február 14. péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

Az igazi „Halál 50 órája”
az Ardenneki német offenzíva 75. évfordulója

Előadó: dr. Horváth Ferenc jogász

A II. Világháború utolsó előtti nagy „végjátéka” volt az 1944. december 16-án nyugati irányba, a belgiumi Ardennek-hegységen keresztül megindult német offenzíva, amely kezdeti sikerei után nagyon rövid idő alatt kifulladt; -bár a német csapatokat végül csak 1945. január 18-ra sikerült mindenütt visszaszorítani a támadás előtti kiindulási vonalai mögé.
Az akció azonban olyan váratlanul érte az addig folyamatos előretörésben lévő szövetségeseket, hogy egymagában akkora veszteséget okozott a nyugati hadszíntéren harcoló angol-amerikai haderőnek, mint amit a partraszállás óta eltelt addigi 5 hónapban összesen elszenvedtek.
A németek által lerohant –főképp amerikai- csapatok bátor és hősies ellenállása megakadályozta a német hadműveleti tervek kibontakozását, s az offenzíva visszavetése már előkészítette a Harmadik Birodalom rövidesen bekövetkező végét.
Az egykori események helyszínén a belga lakosság azóta is fenntartja a szövetségesek hősiességének emlékét. Az események 75. évfordulóján is nagyszabású rendezvényeken elevenítették fel ezt.
A mostani előadásom a képes élménybeszámoló mellett kitér az offenzíva egyes katonai kérdéseire is. Szeretettel várok mindenkit, aki kíváncsi a jó példára, hogy hogyan lehet békével fenntartani a háború emlékezetét.
Horváth Ferenc

 

 

Hajdrik József
Valentin napra (2019)

Fák ágai közt felcsendülő zenére
Rügyből kipattanó virágok intenek.
Szerelmes lesz szíve minden csöpp verébnek,
Felhők a zöld rétre dús párát hintenek.

Hét színű szivárvány feszül a kék égre.
Fennen hirdeti a kikelet varázsát.
Ne gondoljunk semmi rosszra, csak a szépre,
Gyere, hozd el szíved, rebbenő madárkám!

Ne félj a szeretet érzését megélni.
Tündökölj, ragyogj csak, hisz e nap a tied.
Ma a lant hangja a szerelmet idézi.
Ettől lesz az erdő, a rét, a táj kies!

Bóbitavirágból láncot fűzök neked,
Az ébredő szellő simogatja arcod,
Lágysága, mintha kezeimből eredne.
Látványodért szemem minden nap megharcol.

A természet nagy kertje mára a miénk,
Mi vagyunk a csillagnárcisz, a kék jácint.
E csokor kettőnké, az enyém, a tiéd!
Ilyen szép bokrétát nem minden nap látni.

 

Hajdrik József

 

2020. február 15. szombat 16-tól Zöld Terasz Földvári u. 3.

Télbúcsúztató Est

A Szegedi Ifjúsági Önkormányzat szervezi a programot, kicsiktől  fiatalokig, középkorúaktól a szépkorúakig,  és a családoknak is.

Talent Tehetségkutató Énekstúdió 2000-ben alakult 20 éve dolgoznak Szegeden, a megyében az ország számos városban, valamint a környező országokban is megfordultak. Hamarosan vége a télnek, de az ifjúsági önkormányzat egy mulatós számokkal és rock dalokkal fogjuk elbúcsúztatni a telet. Így most a Talent Tehetségkutató Énekstúdiót meghívta az ifjúsági önkormányzat, hogy dalokat énekeljenek. Hozd el a barátodat és gyertek bulizunk együtt egy jót.
Várunk mindenkit sok szeretettel.
A rendezvényen jelen lesz, a Szegedi televízió, Délmagyarország sajtó.
Házigazda: Lázár Lajos. Ifjúsági Önkormányzat

 

2020. február 16. vasárnap15 óra AGÓRA  (Kálvária sgt.23.)

A dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi  Közhasznú Egyesülete nótás délutánja

"Önök kérték"

Fel lépnek az egyesület tagjai:
Kurina Irén,
Mészáros Tóth Piroska,
Makói Varga Anna,
Orodán Rozika.
Lévai László,
Papp Lajos,
Polgár Gábor és Gera Ferenc.
A műsor keretében megemlékezünk a közel múltban elhunyt Gyuris Imre tanár úrról.

Kísér Kecskés Sándor prímás vezetésével cigányzenekara.
Jegyek az Agorában válthatók 8-16 óra között és az előadás előtt 1 500 Ft. értékben, kedvezményt nyújtunk a nyugdíjas egyesületek tagjainak, ha legalább tízen jelentkeznek egyesületüknél

 

2020. február 16. vasárnap 17 óra Virág Cukrászda

Daily Swing
ZENEKAR KONCERTJE


A zenekar tagjai:

Bőgő: Tihanyi Ádám, Hegedű: Lengyelné Domány Anikó
Gitár 1: Farkas Mihály, Gitár 2: Benyovszky István

 

 

2020.. február 16. vasárnap. 17-22-ig VÁR Sörözö (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó

VÁR SÖRÖZŐben
ZENÉS -TÁNC EST !!
Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit

 

2020. február 17. hétfő 18 óra Ifjúsági Ház (Felső Tiszapart 2.)

NORVÉGIA DECEMBERBEN
Dr. Ladóczky Mária vetítése

Tudni kell rólam, hogy borzasztó fázós vagyok, nem nagyon szeretem a hideget… nem is értem, hogy mondtam igent télen egy olyan utazásra, egy olyan országra, ahol szintén hideg van.
Végül mégis Norvégiában kötöttem ki, amit így utólag természetesen egyáltalán nem bánok.

Ehhez azért kellett egy jó barát, napi többszöri telefonhívás, noszogatás, és egy olcsó repülőjegy/szállás.
Barátokkal töltöttünk egy hosszú hétvégét Osloban, három nap alatt próbáltuk bejárni a várost.

Az első nap városnézéssel telt el, a városközpontot élmény volt gyalog felfedezni.
Megnéztük az Operaházat, a Katedrálist, a Királyi Palotát, a Parlamentet, a Norvég Nobel Intézetet, ahol a Nobel Béke – díjat adják át, illetve bolyongtunk a városban.
Az utcák tele voltak már karácsonyi díszítéssel, a karácsonyi vásár pedig zsúfolásig telt meg emberekkel.
Lehetett jégkorcsolyázni, óriáskerékre felülni, tűz mellett melegedni, vásárolni.
Ami számomra kuriózum volt, hogy a különféle édességek mellett (cukorszirupba mártott alma, fánkok, churros, sütemények…) nagy tételben árultak jávorszarvas, rénszarvas és bálna kolbászt, illetve füstölt bálna húst is.

A második napon a „Norsk Folkemuseum” –ba látogattunk el, amely  Bygdoy-ben található. Ez a norvég skanzen. Imádtam.

A harmadik napon egy igazán emlékezetes hajózáson vettünk részt a fjordokban, majd megnéztük a Fram Múzeumot és a Viking Múzeumot.
Sajnos sok minden kimaradt, amit szerettünk volna megnézni, hiszen hétfőn reggel már indultunk is haza…, de minden egyes utazásom megerősít abban, hogy mennyire jó dolog mindig egy picit többet tudni a világról, egy picit többet látni, élményt gyűjteni.

 

2020. február 17 hétfő 19 óra Szegedi Nemzeti Színház

Boros Misi zongoraestje

 

2020. február 18. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3.)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

!
A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

 

2020. február 18. kedd 11- 12.30 óra Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő Központ (Horváth M. u. 5.)

Szenior örömtánc órák indulnak az Oázisban!

Ez az egészségvédő mozgásforma kifejezetten a szépkorúak számára lett megalkotva. Nem igényel előzetes tánc tudást, partnert, a csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. A rendszeres tánc nemcsak fizikai mozgás, komoly agymunka is egyben. Javítja a koncentrációt, az egyensúlyt, a koordinációt, az orientációt, a ritmusérzéket, hatására az egész életminőség javul.
Szél Anikó okleveles örömtánc-oktató szerettel vár mindenkit, aki az egészségmegőrzés ezen könnyű és örömteli formáját választja.

70/414 99 02

 

2020. február 18. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. február 18. kedd 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat


Romboló és építő konfliktusok
Belépő díj: 1000,- Ft
Jegyek már elővételben is kaphatók a TIT irodájában (Kárász utca 11.)

Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta

A pszichológiában a konfliktus kétarcú jelenség: egyrészt sokak által rettegett feszültség emberek között, amit jobb elkerülni, másrészt pedig a tartalmi beszélgetés, a konstruktív vita felé vezető lehetőség. Ellentétek, kisebb nagyobb súrlódások, feszültségek mindannyiunk kapcsolataiban megjelennek. Sokakat a legkisebb feszültség is túlterhel, és vannak olyanok is akik kimondottan konfliktus-függőek. Milyen konfliktustípusokat ismerünk, hogyan alakulnak ki konfliktusaink, párkapcsolatunkban, gyermekeinkkel, családunkkal, hogyan éljük meg konfliktusainkat, meddig tekinthető építőnek egy konfliktus és mikortól beszélhetünk romboló hatásairól? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélni következő előadásunkban és megpróbáljuk körvonalazni azokat a módszereket melyekkel a konfliktusok konstruktív szinten tarthatóak és a destruktívak leállíthatóak. Várjuk Önöket sok szeretettel és békességgel!

 

2020. február 18 kedd 18 óra Újszeged, Fasor vendéglő (Bérkert u. 54)

RODOSZ A RÓZSÁK SZIGETE
A TÖRÖK RIVIERA MELLETT

Úti beszámoló, vetítéssel

Előadó: Savanyáné Fejes Ágnes
Házigazda: Dr. Abonyi Mária jogász

 

2020. február 19. szerda 9.30.11. óra  Bibliotéka Egyesület Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)
A Bibliotékában újabb szenior örömtánc csoport indul 60+ szép korúak  számár

Részletek és jelentkezés:
aniko.szenior.oromtanc@gmail.com

Szél Anikó
szenior csoportvezető, okleveles szenior örömtánc-oktató

 

2020. február 19. szerda 16.30 Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtár-klub (Stefánia 2.)

A Szeged folyóirat a Kávéházban

A Közéleti Kávéház és a Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat új, közös programot indít minden hónapa harmadik szerdáján, amelynek keretében bemutatkozik a Szeged folyóirat legutóbbi száma, s az érdeklődők beszélgethetnek a szerkesztőkkel, szerzőkkel.

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat 2020. februári lapszáma Miklós Péter Kálmány Lajos és a katolikus egyház című írásával indul. História rovatunkban Nagy Miklós Párizsi levéltári adalékok az 1918/20-as szegedi francia megszállás történetéhez című tanulmányával emlékezünk arra, hogy 1920 tavaszán ért véget Szeged francia megszállása. Színházrovatunkban befejeződik Sándor János Döme Lajosról szóló tanulmánya, Tudomány rovatunkban Gömör Béla Karády Istvánt, a kórélettan legendás szegedi tanárát idézi föl. A Belvárosi Moziról Hegedűs Réka ír riportot, Szemle rovatunkban pedig Bogoly József Ágoston Diószegi Szabó Pál, Hevesi Andrea pedig a Szegedi Judaisztikai Közlemények 9. kötetét recenzálja.

A Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratot megtalálják a világhálón is, a szegedfolyoirat.sk-szeged.hu címen!

 

 

2020. február 19. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)
Miért lihegett Pál a Damaszkuszi úton?

Előadó: Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Szigeti Jenő néprajzkutató, történész, egyháztörténész egyetemi tanár, több magyar egyetem professzora, elismert teológus, a Hetednapi Adventista Egyház nyugalmazott lelkésze és teológiai tanára – és nem utolsó sorban sokszoros nagypapa. Szigeti Jenő számtalan tudományos könyv és tanulmány szerzője, és nemcsak teológiai, néprajzi, egyháztörténeti munkái ismertek, hanem hitmélyítő könyvei is, sőt, költőt és meseírót is tisztelhetünk benne.
Nemrég átvehette a Wallenberg díjat, amelyet az idén hatan kaphattak meg.

 


 

2020. február 20. csütörtök reggel 8 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3. )

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Kezdd a napod a frissítő tánccal, a sok mosolygással, a pozitív hangulattal, és engedd, hogy átjárjon egész nap ez az üdeség!

Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

2020. február 20. csütörtök, 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

Három nagy projektmunkám a Himalájában; Zanglában, Lehben és a Mathói lámakolostorban.  2. rész.

Makra Péter a LEDeG-SEEDS India csoportban a ”CNN-IBN. A 2010. Év Indiai Embere Díj”-as mérnökszakértő vetített képes előadása.

 

 

2020. február 20. csütörtök 18 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

Gerincünk, mint mozgásunk alappillére és a shiatsu masszás összefüggése

Előadók:
Turcsányi Szilvia
Rehabilitációs és Prevenciós Gerinctréner

Csúri Edit
Diplomás shiatsu masszőr

A testünk egy mozgásszervrendszer, amelynek egy fő tartó pillére van, ez pedig a gerinc oszlop! Ehhez kapcsolódnak a végtagok és a koponya. A gerincünk védelme az egyik, ha nem a legfontosabb, hogy megvédjük testünket a mozgásszervrendszeri betegségektől!
A Természetes Mozgásminta Tréning a legújabb mozgásrendszeri kutatások eredményei alapján összeállított gerinc torna. A gerincsérv és a degeneratív mozgásszervi betegségek új prevenciós útja, a helyes testtartás elsajátítás. Módszerével megtanulhatóak a korrekciós gyakorlatok, amelyek rendszeres gyakorlása gyökeresen megváltoztatja a mozgásmintát, a közérzetet és a mindennapi életet!
Az előadás második felében megismerkedhetünk a shiatsu masszás eredetével, rövid történetével. Láthatjuk a gerinc fontosságát a shiatsu masszásban. Bemutatjuk, hogy gerinc probléma esetén hogyan tud segíteni a shiatsu valamint milyen egyéb terápiás lehetőségeket kínál a masszás.

 

2020. február20. csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 21. péntek 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)
Idegenvezetők Világnapja (2020. február 28, 29, március 1.)


A Szegedi Idegenvezetők Baráti Köre több évi hagyományként ünnepli 2020-ban is a szakma „Világnapját”. Minden érdeklődőt szeretettel várunk február 21-én, kedden a jelzett időpontban és helyszínen a következő hétvégi városnéző program beharangozójára! A nagy érdeklődéssel kitüntetett, ingyenes városnéző felajánlásaink koordinátora a Szegedi Tourinform Iroda (Széchenyi tér). A február 21-i előadáson megismerkedhetnek azokkal az idegenvezetőkkel, és az általuk felvállalt, és ajánlott témákkal, akik örömmel vállalták és adták felajánlásaikat vendégeinknek egy ingyenes kellemes szegedi kikapcsolódásra!

  1. program: 2020. 02.28 (péntek) 16.00 óra Palánk séta (találkozás: Klauzál tér Oroszlános kútnál), vezeti: Nyári Zsuzsanna
  2. program: 2020. 02. 29. (szombat) 10.00 Történelmi „szoborséta” (találkozás: Széchenyi tér, Tourinform Iroda előtt), vezeti: Mihály Illés
  3. program: 2020.02.29. (szombat) 15.00 óra Nemzeti Panteon (találkozás: Dóm tér, Dömötör toronynál), vezeti: Tasnádiné Zsike
  4. program: 2020. 03. 01. (vasárnap) 10.00 óra Kegyelettel emlékezünk… (találkozás: a Belvárosi temető Bajai út (55) és a Fonógyári út torkolatánál), vezeti: Mihály Illés

A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a csoport létszámát 35 főben maximálva: Tourinform Iroda Szeged Széchenyi tér 12. személyesen, vagy (62) 488 690 telefonszámon, illetve: info@szegedtourinfo.hu email címen lehet jelentkezni.
Az est házigazdája: Mihály Illés MID Travel Bt. idegenvezetője,
Vendégei, a közreműködő kollégái, a „Szegedi Tourisma” idegenvezetői: Tasnádiné Zsike, és Nyári Zsuzsanna.

 

2020. február 21. péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

DUBAI
Dr. Galambos Gábor matematikus, professzor emeritus vetített képes előadása

 

2020. február 22. szombat 15 órától Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)

Talentes Farsang dallamokon át…
Stúdiónk az idén is, mint eddig minden évben egy nagy játékos vetélkedővel szeretne megemlékezni a Farsang hagyományos vidám ünnepéről.
Lesz sok farsangi fánk, nevetés, tánc, vetélkedő, és természetesen a zene fogja játszani ezen a délutánon is a főszerepet…))
A belépő egy tál süti vagy üdítő…))
Várunk mindenkit szeretettel…))
Műsorvezető: Györkey László stúdióvezető
Elérhetőség: 20-9936-782

 

2020. február 22. szombat délelőtt Heller Ödön Művelődési Ház Szeged-Tápé Budai Nagy Antal u. 20-22

Pecsenyesütő Verseny

2020. február 22. szombat 18 óra Heller Ödön Művelődési Ház Szeged-Tápé Budai Nagy Antal u. 20-22

FARSANGI BÁL

 

2020.. február 23. vasárnap. 17-22-ig VÁR Sörözö (Vár u. 4. Deák F. u. sarok)

Meghívó

VÁR SÖRÖZŐben
ZENÉS -TÁNC EST
Vasárnaponként
17- 22 ig
Várunk mindenkit
2020. február 24. hétfő 15 óra Stefánia Hangoskönyvtár

OLASZORSZÁG VÁROSAI I.
FIRENZE

Kovács Mária vetített képes előadása
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor egyetemi docens

 

2020. február 24. hétfő 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

PORTUGÁLIA, EVORA
Dr. Szabados László biológus vetített képes előadása

 

2020. február 25. kedd. 9 óra Zöld Terasz Klub Szeged, Földvári u. 3.

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 25. kedd 11- 12.30 óra  Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő Központ (Horváth M. u. 5.)

Szenior örömtánc órák indulnak az Oázisban!

Ez az egészségvédő mozgásforma kifejezetten a szépkorúak számára lett megalkotva. Nem igényel előzetes tánc tudást, partnert, a csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. A rendszeres tánc nemcsak fizikai mozgás, komoly agymunka is egyben. Javítja a koncentrációt, az egyensúlyt, a koordinációt, az orientációt, a ritmusérzéket, hatására az egész életminőség javul.
Szél Anikó okleveles örömtánc-oktató szeretettel vár mindenkit, aki az egészségmegőrzés ezen könnyű és örömteli formáját választja.

70/414 99 02

 

2020. február 25. kedd. 16 óra Zöld Terasz Klub  (Földvári u. 3)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Jóga minden korosztályhoz szó, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre.
Koncentrálunk az ízületi mozgékonyságra és stabilitásra. Nincs életkorhoz kötve, mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanit: Plcznerné Rózsa jógaoktató (70-325-5139)

 

2020. február 25. kedd 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt.14)

Gyere beszélgessünk! 6.

.Folytatjuk a Pelikán Gyermek és Ifjúsági Közhasznú Egyesület vezetője, Dr. Majzik István által kezdeményezett találkozókat,

.A műsort megnyitja a Közéleti Kávéház részéről Nedelkovics László ügyvezető

Tangóharmonikán játszik: Mizsei Zoltán.

A beszélgetések 2019. szeptember 8-án Szilágyi Árpád Emlékkertjében kezdődtek, kitűzött cél városunk polgárainak segíteni jelenlegi helyzetük megismerésére, emberségük és lelkiismeretük felrázására.

Magyar és mozgalmi dalok éneklésével, és  természeten a beszélgetéssel vissza akarjuk adni az emberek hitét abban, hogy érdemes összefogni e nehéz időben is. Nem megtagadni kell múltunkat, hanem abból kell erőt meríteni az összefogáshoz, a jövő megváltoztatáshoz!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

2020. február 25. kedd 17 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat


Hallgatni és meghallgatni, érteni és megérteni a kapcsolatainkban
Belépő díj: 1000,- Ft
Jegyek már elővételben is kaphatók a TIT irodájában (Kárász utca 11.)

Előadó: Szabó Tibor life és business coach, mediátor, kommunikációs tanácsadó és tréner

 

Minden emberi kapcsolatunkban, de különösen a családi, baráti, munkahelyi viszonyokban nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra, törekedjünk egymás megértésére.
Előadásomban a következő kérdésekre válaszolok:
Mikor és hogyan vagyunk képesek hallgatni és meghallgatni a másikat?Mit tehetünk azért, hogy megértsük a beszélgetőpartnerünket?
Milyen kockázatai vannak a meghallgatás és a megértés tartós elmaradásának?
Tippekkel és ötletekkel is várom

 

2020. február 25. kedd 18 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

V. Kulcsár Ildikó: Egy korty derű

In memoriam dr. Papp Andrea
V. KULCSÁR ILDIKÓ könyvbemutatója

Házigazda: Prof. Dr. Szalay István a Közéleti Kávéház kuratóriumi elnöke


A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett,
tizenkétkötetes író, a Nők Lapja népszerű újságírója  az "Anyák nagyik és
más szent őrültek" című, drámai és mosolyra késztető, legújabb könyvét
mutatja be.

Ezzel párhuzamosan megemlékezik  egykori egyetemi  évfolyamtársáról,
szeretett barátjáról, Papp Andreáról, a Félperces novellák  sokunk által
nagyra becsült szerzőjéről, aki hosszú évekig városunkban élt.

Szeretettel várunk mindenkit, aki hisz a humor és az önirónia varázslatos erejében!  A hitetlenek pedig azért jöjjenek, hogy a szerző megfertőzze őket az életszeretetével.

 

2020. február 26. szerda 9.30. – 11 óra Bibliotéka Egyesület Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

A Bibliotékában újabb szenior örömtánc csoport indul 60+ szép korúak  számára.
.
Részletek és jelentkezés:
aniko.szenior.oromtanc@gmail.com

Szél Anikó
szenior csoportvezető
okleveles szenior örömtánc-oktató

 

Február 26. szerda 15 óra, Senior Center (Eszperantó u. 1.)

Háry Ferenc
Zene három műszakban címmel zenés nosztalgia műsor
Beszélgetőtárs: Kiss Ernő népművelő

 

2020. február 26. (szerda) 17 óra  Bibliotéka Egyesület (Szeged, Kálvária sgt. 14.)

Szegedi amatőrfilmes emlékek


Az 1963-ban életre hívott Csongrád Megyei Amatőrfilm Klub alkotó szellemiségét a mai napig tovább őrző Balogh Ferenc kezdett beszélgetős vetítés sorozatot 2020. januárjában, melynek célja az egykori szegedi amatőrfilmes élet és filmes sikerek, emlékek bemutatása.
A programsorozat második részében Balogh Ferenc a klub egykori vezetőjével, Váradi Jenővel beszélget, és az ő filmjeiből vetít a Bibliotéka Egyesület könyvtárában.
Házigazda: Nedelkovics László

 

2020. február 26. szerda 18 óra SZAB Székház (Somogyi u. 7. )

Dárdai Sándor gitárművész-tanár gitárhangversenye
Házigazda: Halász Norbert neurobiológus
10 évesen kezdett gitározni tanulni Piry István nyugalmazott zenetanárnál a volt Jugoszláviában Kiskőszegen, s ugyanott végezte az általános iskolát is. Tanulmányait Eszéken a Franjo Kuhac Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta gitár és fagott szakon Mario Simunovic és Piry Antal zenei osztályában, majd a zenei érettségit Újvidéken az Isidor Bajic Zeneművészeti Szakközépiskolában szerezte meg.
A kilencvenes évek elején Magyarországra költözött. Dr. Eötvös József gitárművésztől 1993-1994. között gitárleckék segítségével 1994-ben felvételt nyert a Szegedi Zenekonzervatóriumba Dr. Bozóki Andrea osztályába gitár szakra, melyen először 1998. – gitártanári, majd 2011-ben - gitárművész diplomát szerzett SZTE ZMK-n Dr. Pavlovits Dávid osztályában. Számos elismert gitárművész mesterkurzusán vett részt, többek között Roth Ede, Paulikovics Pál, Jozef Ursalmi, Abel Carlevaro, Martin Mislivecek.
Tanári diploma megszerzése után, 1998 – 2008. között a Szegedi Karolina AMI Intézményben, majd 2007-től Szegeden, a Király-König Péter Zenei AMI főállású gitártanára.
- 2008 - 2017. között a SZTE ZMK gitár szakirányú átképző – vonós diplomával rendelkező – tanárokat oktatott. - 2012. óta évente rendszeres zsűri tag a szerbiai Óbecse Fantast Zenei versenyen. - 2013. és 2018-ban két tanítványa MOL Alapítvány Tehetségtámogató program a művészet-tudomány kategóriában támogatottja. - 2015. óta mentori tevékenységeket folytat a SZTE ZMK gitárszakos hallgatókkal. Tanítványai azóta is számos regionális, országos és nemzetközi versenyen dobogós helyezettek, a SZTE ZMK végzett hallgatói, sikeres gitártanárok. - 2017. óta mesterkurzus tevékenységeket folytat. Számos zenei versenyen tanári különdíjjal jutalmazták. Pedagógia munkájáért 2011-ben a Szeged Város Ifjú Tehetségéért Díj–jal tüntették ki.


Horvátországban, Magyarországon, Szerbiában, Németországban és Dániában is volt önálló szereplése.
Dowland, Tarréga, Pavlovits, Brouwer, Villa-Lobos... művei hangzanak el.

 

2020. február 26. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

A tékozló Atya.

Előadó: Csizmadia Róbert

Csizmadia Róbert teológus, lelkész, párkapcsolati tanácsadó. Teológiai és lelkészi tanulmányait az ATF-n (Adventista Teológiai Főiskola), illetve az angliai Newbold College-ban végezte, 1996-2003 között. Számos teológiai, lelkészi szakmai továbbképzésen kívül párkapcsolati tréner képzésen és továbbképzéseken is részt vett, először a Newbold College-ban, majd Berlinben is. A lelkészi munkán kívül az ATF Rendszeres Teológiai Tanszékének mesteroktatója. Házas, egy lánygyermeke van.

 


 

2020. február 27. csütörtök reggel 8 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3. )

Senior linedance ("sortánc") Timivel

Kezdd a napod a frissítő tánccal, a sok mosolygással, a pozitív hangulattal, és engedd, hogy átjárjon egész nap ez az üdeség!

Gyere, táncolj velünk! (Info: 70/365-5501)

 


 

2020. február 27-e csütörtök 15.00 órát a TIT- Székház (Kárász u. 10)

"Szeress Mexicoban!"

Útleírás és kalandok a jaguárok, óriáskígyók és sasok földjéről. A véres emberáldozatok és égbenyúló piramisok világa a Yucatán félsziget és Guatemala őserdői között. (A cím egy gyönyörű XX. századi romantikus történetre utal, amelyet megfilmesítettek)

Előadó: Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus

2020. február 27. csütörtök  17 óra Szegfű Klub (Oroszlán u. 2.)

BALOLDALI PÁHOLY
TANÍTÁS, TANULÁS ÉS TUDÁS A 21. SZÁZADBAN
Vendég: Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, díszpolgár
Beszélgetőtárs: Dr. Kozma József matematikus

2020. február 27. csütörtök 15 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3)

Szenior örömtánc- Senoroknak, Senoráknak!
Mozgásprogram a testi, lelki, szellemi frissességért

A Szenior Örömtánc kifejezetten az idősödő korosztály számára kifejlesztett közösségi táncforma
A mozgásprogram lényege: Mozgás, Öröm, Agytorna
Segít a test fizikai karbantartásában, miközben a léleknek is örömet okoz, és a folyamatos koncentrálásnak köszönhetően jótékony hatással van az agyműködésre is.

A szeniortáncban közösen, csoportosan táncolunk, ezért nem szükséges partnerrel érkezni, és nem kell hozzá előzetes tánctudás sem.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A részvétel nyitott mindenki számára.
A táncoláshoz kényelmes, zárt cipő szükséges.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Táncoljon Ön is velünk!

 

A foglalkozást vezeti: Pálfi Gizella

 

2020. február 27. csütörtök, 17 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 14.)

AZ OLVASÓI ÉLMÉNY ÉS AZ ÍRÓI ÉLMÉNY TALÁLKOZÁSA
Az önmegalkotó írói emlékezet és az életrajzi élmények szerepe az írói alkotásban

Előadó:
BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON
irodalomtörténész és kultúrakutató

 

A kortárs irodalom egyik verseskötete alapján a családi előtörténet által motivált életrajzi élményekre épülő mai alkotásmódról kapunk közelképet.
Az olvasói élmény és az írói élmény találkozását elemző előadásában
Bogoly József Ágoston Horkay Hörcher Ferenc A szelídek városa című,
2018-ban megjelent verseskötetét mutatja be. Az emléket hagyó élmények hogyan vesznek részt az irodalmi műalkotás költői létrehozásában? Az előadás az író, az írásmű és az olvasó háromszögében található összefüggésekre szemléletesen világít rá.  Horkay Hörcher Ferenc A szelídek városa című verseskötetéből az érdeklődő közönség több verssel is megismerkedhet.

 

2020. február 28 péntek 17.30. TIT Székház, Kárász u. 11.

TIT Szabadegyetem Élettan tagozat

Lelkünk a Természet ritmusán...

Jegyek elővételben a TIT-ben: 1000.- forint
Helyszínen: 1300.- forint

Előadó: Bánvölgyi Helga, mentálhigiénés szakember, Erdőfürdő-vezető

A Természet lépten-nyomon megannyi csodát kínál számunkra!
Észrevesszük? Meg tudjuk becsülni, érezni?
Ehhez sokszor nem kell plusz idő és a mindennapjainkból kiszakadás!
Néhány egyszerű technika sokat segíthet a jelen pillanat ajándékait jobban észrevenni, a minket körülvevő természettel kapcsolódni...

Bánvölgyi Helga mentálhigiénés szakember egy éve már Erdőfürdőket vezet Szegeden és környékén:
vagyis természet-kapcsolatában segít egyéneket és kisebb-nagyobb csoportokat.
Ezen előadásában tapasztalatairól, bevált gyakorlatairól mesél, amik közül néhányat az előadás alatt gyakorlatban is kipróbálunk... sőt amikor szeretnénk magunk is gyakorolhatunk...
testünk-lelkünk-szellemünk békéjének, egészségének és harmóniájának javára...

 

2020. február 28. péntek, 18 óra Grand Café  (Deák Ferenc utca 18.)

Session of the Independent Cultural Center "Krino" Workshop of Thinking
A ”Krino” Workshop of Thinking önálló kulturális központ előadása.

Orphic myths and temporality. / Orfikus mítoszok és időszerűség.
A glance on Orphic myths that drive us, through chronological time, beyond chronological time. / Bepillantás az orfikus mítoszokba, amelyek a kronológiai időn keresztül a kronológiai időn túlra vezetnek bennünket.

Talk: Federico Sollazzo /  Előadó (angol nyelven): Federico Sollazzo
Hungarian translation: Mária Kovács /  Magyarra tolmácsolja: Kovács Mária

A belépés ingyenes.

 

2020. február 28. péntek18 óra Alibi Gin Bár galéria (Tisza L. krt. 20.

Nagy MAI Kvíz Est


2020 évindító programjaként a MAI kvízestet szervez, a mostanában nagy népszerűségnek örvendő vetélkedőjátékok mintájára, melynek témája a régi és a MAI Szeged.
A programjaink témái felé kikacsintó, de nem kizárólag arra épülő helytörténeti kvízesten több fordulóban és több kérdéscsoportban mérhetik össze tudásukat a játszani vágyók.
A kvízestre csoportok jelentkezését várjuk, minimum kettő és maximum hat fővel.
A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A maidegegenvezetesek@gmail.com e-mail címre várjuk a jelentkezéseket a csoportok neveivel, illetve létszámával.
Helyszín: Alibi Gin Bár galériája, Tisza Lajos krt. 20.
Időpont: 2020. 02. 28.   18:00

 

Vassné Szabó Ágota
A semmi hídja
Az út végén,
ahol a semmi hídja áll
- vastorkánál a mélynek -,
az utolsó ölelés vár.
A korlátra még együtt rebbent kezünk,
ujjaink - mint fürdőző madár -,
száradó szárnyait óvón egymásra tette,
hogy gyöngeségét ne lássa meg a halál.
- Még kijátszhatjuk.
Ifjút színlelve kapaszkodunk,
de talpunk alatt rázkódik a híd -.
Ő nagy szemekkel bámul ránk,
és maholnap egy ölelésre,
az örvény spiráljába hív.
Még sírunk és nevetünk a Nyárral,
ki örömöt és színes képeket firkál nekünk.
Bőrünk illatos a napsugártól,
s csattan rajta a vágy, ha szeretünk.
Még rokkáján egybefon az Ősz.
Lágy fények, tompuló színek.
Mellemre csorgó muskotály a csókod,
üzennek mandula, és dió ízek.
Még haraphatunk egy szeletet a szélből.
Tüdőnk vitorla, röpítene tovább,
de postás jön a téltől,
ki hordozza az elmúlás szagát.
Kézbesíti nekünk az út végén,
ahol a semmi hídja áll,
és vastorkánál a mélynek,
az utolsó ölelés vár.

 

Julesz János
Szonettek kávéhoz (1-6.)

6. Ha kardamommal fűszerezed….*

Karcos, acélos e fűszer. A magra pirítani módszer
kell, s hogy a kardamomot lassan főzni hagyod
csínján bánva a tűzzel, honnan a dzsinnanya tűz el
megfenyegetve nagyon:  -Hátra maradt a vagyon,
#
s ő dajkálja e kincset, mit kicsi tolvaja kint csent
szomszédtól, piacon égve a sárga Napon.
Lángbanya mámora. Nincs csend. Zúg. Zaj a záloga. Fül cseng.
Füstöl a nyelve nagyon, zöld; feketés alapon.
#
Nagyszerű bagdadi kávé! Presszós pesti anyádé
enek utánzata csak. Árnyékába akad.
S persze a hindu kaland! Kávéjuk sose langy.
#
Hát még Antaliáé! Nem ám nyámnyila, málé.
Kardamomát, meg a kardja nyomát dícséri e kardal.
Ízének zamatát, vándor, vigyed el te magaddal!
###

Centerke a lakosság kedvence

Kisgyermekesek, nagycsaládosok, idősek támogató helye a Centerke Adományozó Központ, ahol cipő, kabát, nadrág mellett szeretetcsoki is segíti az embereket. Nem csak kérni lehet, a segítők is szép számmal érkeznek, kinőtt vagy már felesleges ruházati - háztartási dolgokat adományoznak. A www.centerke.hu önkéntes segítőkből áll, alkalmazott nincs. Naponta 50-100 rászorulót lát el a hely minden jóval, sok esetben egy aprócskának tűnő segítség gyakran nehéz akadályokon segíti átjutni az anyagiakban szűkös nélkülözőket. Kihűlés ellen takaró, kabát, kirekesztettség ellen pár emberi szó. A Centerke találkozási pont, tehetősek és segítségre szorulók között.

A Mátrix Közhasznú Alapítvány évente 10.000-nél több rászoruló családot, nélkülöző idős embert, segítő közösséget támogat, az ország minden részébe eljut a segítség, mondta el Rácz Anett alapítványi elnök, aki hozzátette, hogy ez csak csepp a tengerben, így aki csak tudja, tegye meg, hogy önkéntesen segíti a környezetében lévők problémáinak megoldását. A Centerke jó példája az összefogásnak, ami végett pl. kevesebb ember éhezik, hűl ki vagy kénytelen nélkülözni.

Pillanatképek a Centerke Adományozó Központból (beilleszthető videó)
www.youtube.com/watch?v=r-hTbH1NdyU

 

Téli Nap
Szalay István professzornak ajánlva

(egy könnyed át- és kikapcsolódásom okán)

A sugarak, mint jó siklóernyőst
kit kósza játszi szél segít megint
ki kerüli zúzmarás fák mord ágait
- a fenti messzi üveges kék tetszetős.

A korong nem emelkedik most magasra
bágyadt némasággal épp fölöttünk jár
s mint legény a tárva táncoló lányt
felhőit, karcsú fáit oldalról vizslatja.

Tetőzése is kimért, kímélő és szelíd
pásztorként néz alig moccanó tájra
később olykor elébe jön Hold-barátja
házak hegyek halmain hamar meging.

Járva-kelve fel-feltűnik e téli tünemény
meg-megállít az ég jeges-csípős csendje
szép a nyár is, tomboló bő elevenje
de most a Napé e könnyű költemény.

2020, január 10

 

S Z E G E D   N O S T R A – 13

  1. A mi Szegedünk –

Ismereteink felidézéseként, és városunk iránti szeretetből folyamatosan közlünk néhány adatot, eseményt, ismertetést „A MI Szegedünk”-ről!

- 1840: Újjászervezik a polgárőrséget. Elkészítik az első kövezetet a Nagy Piactól a Sóházig.
-1842.: Szegényápoló egyesület alakul Felsővároson.
- 1843: Az első gőzfürdő létesítése.
- 1844. október 13.: Kétéves tanítóképző intézet nyilik.
- 1845. április 3.: Klauzál Gábor szervezésében megalakul az első szegedi takarékpénztár.
-1845 év folyamán megindul a rendszeres tiszai gőzhajózás.
- 1846. július 16.: Gr. Széchenyi István Szegedre látogat a Tisza-szabályozás ügyében.
- 1846 év folyamán jótékony nőegylet alakul, amely még ez évben megnyitja kisdedóvó intézetét.
- 1847: A piaristák síremléket – kőobeliszket – állítanak Dugonics András paptanárnak. (Ma is látható a Róla elnevezett temetőben.)

Forrás: Szeged története – 2 (monográfia)
Szeged történeti kronológiája, Szeged 1992.

Sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Péter

 

PROGRAMAJÁNLÓ 2020. JANUÁR
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A Somogyi-könyvtár és a Szegedi Nemzteti Színház közös játékában a helyes megfejtők között 2 db páros jegyet sorsolunk ki az előadásokra.

2020. február 1-től február 29-ig
Mohácsi István: Johanna című színművéhez kapcsolódó könyvtári kvízjáték

***

PROGRAMOK

2020. február 1. 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
JÁTSZÓTÉR. Társasjátékok 6 éves kortól. Gyere el, valaki biztosan játszik veled! Amit kipróbálhatsz: Fedőnevek, Aranyásók, Chicago expressz.

2020. február 3. (hétfő) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Bubryák István filmválogatása
A betyárkirály - Rózsa Sándor legendája (Jurkovics János filmje)
Mi a különbség bandita és betyár között? Mi volt az oka, hogy végül is természetes halállal halt meg az az ember. aki sokszoros rabló volt, rabolt embert, állatot, vonatot, többszörös gyilkos, ölt tanyai civilt, katonát, pandúrt, akinek az ígérete üres szó, becsületszava sima fecsegés, hűsége elillanó gondolat. Százszor is megért az akkori kor legsúlyosabb büntetésére. Mégis! Tárgyal Kossuthtal, Andrássy Gyulával, Ráday Gedeonnal, a császár sokadszor is megkegyelmez neki: csak ne legyen belőle nemzeti hős! Mások mellett Szenti Tibor, Ilia Mihály, Blazovich László, Szabó Ferenc, azaz etnográfus, irodalmár, levéltáros és történész elemzi, mi az oka, hogy a nép, az istenadta nép bálványként szerette és segítette. És még ma is. Nimbusza máig él, most éppen nevével fémjeleznek ételrecepteket.
Narrátor: Oszter Sándor
Műsorvezető: Kiss Mónika
Operatőr: Kormány Tibor
Filmszöveg: Jurkovics János
Rendező: Szabados Gabriella

A filmet bemutatja: Bubryák István.

2020. február 6. (csütörtök) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
„të mán férjhön möhetsz, vótá Radnán” – A szegediek máriaradnai búcsújárása és a hozzá kapcsolódó szokások című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja Reinholz András kanonok, esperes és Cădărean Ioan, a radnai múzeum őrzője.
A Somogyi-könyvtár Házasság Heti kiállításának mottóját Bálint Sándor jegyezte le. A „szögedi nép” egyik legfontosabb búcsújáróhelye az Arad közelében található Máriaradna volt. A „radnajárás” olyan közösségépítő program, zarándoklat volt, amely mentén számos szokás és hagyomány alakult ki. Ezek közül az egyik legismertebb talán az, hogy Szegeden az a lány mehet férjhez, aki megjárta Radnát. A kiállításunk a házasság intézménye előtt tiszteleg egy sajátos szegedi szokás történetének, könyvészeti és tárgyi emlékeinek bemutatásával. Ennek lényege, hogy a katolikus hívők közösségi cselekedete, azaz a radnai búcsújárás által válik a szegedi leány házasságra érett nővé, maga és családja jövendő életét a Radnai Szűzanya oltalmába ajánlva.

A program a Házasság Hete rendezvénysorozat része, amelyet Szegeden már 11. alkalommal rendez meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége a házasság, mint szeretetközösség értékeinek bemutatására.

2020. február 6. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Frakk és a lusta macskák és a Két bors ökröcske című diafilmek vetítése

2020. február 6. (csütörtök) 17.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Narratívák – Tóth Magdolna Sára keramikus kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Albrecht Júlia képző- és iparművész
Közreműködik: Szirmai Marcell (vers)
„A 10. önálló kiállításomon bemutatott nem funkcionális kerámiák olyan plasztikák, melyeknek fő inspirációja az emlékezés. Egy-egy régi élmény kifejezése cserepek, edénytöredékek, fadarabok által. A történetek és a késztető matériák szándékosan kerültek kapcsolódásba, összefüggésbe. Munkáim részletekből összeillesztett (vegyes technika) megoldásainak narratúrája bár személyes jellegű, természetesen a látogatók részéről több értelmezés, olvasat is lehetséges.” (Tóth Magdolna Sára)

A kiállítás megtekinthető 2020. március 4-ig.

2020. február 8. 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
A Nádtenger télen. Mesék és játékok Berg Judit Lengemeséiből: Hógolyózápor, gyógynövények és még sok minden, ami a télhez tartozik.

2020. február 12. (szerda) 16.30 – Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Közönségtalálkozó – Mohácsi István Johanna című színművének ősbemutatójához kapcsolódóan, a Szegedi Nemzeti Színház 2020. február 21-i premierjét megelőzően
Résztvevők: Mohácsi János rendező, valamint a darab főbb szereplői
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.

2020. február 12. (szerda) 17.00 – Somogyi-könyvtár, alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 21 millió forint ösztöndíjjal és számos szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 19 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.
Vendég: Dr. Krusóczki Bence, Sófi-ösztöndíjas PhD hallgató (SZTE, ÁJTK)
Házigazda és moderátor: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja

Dr. Krusóczki Bence 1995. március 23.-án született Nyíregyházán, 2014-ben érettségizett a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban, majd tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, ahol 2019.-ben jogász diplomát szerzett. Dr. Krusóczki Bence jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának elsőéves doktorandusz hallgatója. Témavezetői: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária és Dr. Varga Norbert.
Krusóczki Bence már elsőéves hallgatóként bekapcsolódott a Magyar Jogtörténeti Tanszék mellett működő Jogtörténeti Tudományos Diákkör munkájába, majd három évig a tanszék demonstrátora volt. Részt vett a tanszék oktatóinak irányítása mellett a kartelltörvény és a kartellbíróság gyakorlatát feltáró levéltári kutatásokban. Részt vett továbbá a Gazdasági Versenyhivatal kétéves, jogtörténeti kutatási programjában is. Ez lett az alapja az OTDK-n díjazott pályamunkáinak. (XXXIII. OTDK Jogtudományi szekciójának Magyar Jogtörténet II. tagozatában I. helyezés. és XXXIV OTDK Jogtudományi szekciójának Magyar Jogtörténet I. tagozatában II. helyezés. Konzulensek: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária és Dr. Varga Norbert) Négy alkalommal vett részt és tartott előadást a Krakkói Jagellonian University hallgatók számára meghirdetett jogtörténet – római jog tárgyú szemináriumokon. Két alkalommal tartott előadást Athénban az Athens Institute for Education and Research kereteiben megrendezésre kerülő tudományos konferenciákon. Ezeken túlmenően az egyetemi évei alatt 4 nemzetközi, valamint 5 hazai tudományos konferencián is bemutatta kutatási eredményeit.
A 2017-es tanévben a Szegedi Törvényszék története című kiadványban publikált, majd további 3 publikációja jelent még meg. Tanulmányi és kezdeti tudományos eredményeire tekintettel elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat a 2016-2017-es tanévben, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült a 2017-2018-as, valamint a 2018-2019-es tanévben, elnyerte az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíját mind a 2016-os, mind a 2017-es tanévekben, negyedik alkalommal ösztöndíjasa az Új Nemzeti Kiválósági Programnak, megkapta a Pólay Elemér Alapítvány kutatói Ösztöndíját és az SZTE Tehetségpont Arany fokozatú Talent Ösztöndíját, valamint 2018-2019-es tanévben elnyerte az SZTE Sófi-alapítvány Arany fokozatú Ösztöndíját. Eddigi tudományos tevékenységeire tekintettel 2019. októberében a Magyar Tudományos Akadémián Pro Scientia Aranyérmet vehetett át.

2020. február 13. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A három kismalac és A kiskakas gyémánt félkrajcárja című diafilmek vetítése

2020. február 14-15. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
VALENTIN NAPI könyves vakrandi
Könyves vakrandi várja meglepetésre fogékony Olvasóinkat: előre becsomagolt könyvekből lehet választani, de a könyvek címe titok. Hogy mit rejt a csomag, arra csak néhány (tartalom és műfaj) apró információ utal.
Találja meg az igazit, vigye haza kiválasztottját!

2020. február 15. 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
NYOM(oz)ÁS. Törd a fejed! (Bukósisak nem kell!) Rejtvények, játékok kicsiknek, nagyoknak.

2020. február 19. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár,  1. emelet folyóiratolvasó
A Szegedi Kortárs Balett Vágy című előadásához kapcsolódó közönségtalálkozó
Résztvevők: Pataki András balettigazgató, Juronics Tamás és Enrico Morelli koreográfus és a Szegedi Kortárs Balett táncművészei.
Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium magyar és kommunikáció szakos tanára.
Latin életérzés a Szegedi Kortárs Balett előadásában: három egyfelvonásos táncmű kerül a társulat repertoárjára. A Vágy a Szegedi Nemzeti Színház, valamint a Budapest Táncfesztivál (Nemzeti Táncszínház) premierjei között szerepel és prominens alkotói gárdát sorakoztat fel. A Coppélia-történet pszichológiai mélységeibe az olasz Enrico Morelli invitálja a nézőket, míg a második részben Juronics Tamás Bernarda Alba háza című felújított műve viszi tovább a szerelem és vágyakozás motívumát. Az utolsó darab 27 év után kerül ismét a szegedi társulat repertoárjára: Koncert tangóharmonikára címen Piazzola zenéjére az argentin Roberto Galvan készít remake-et.
Juronics Tamás, az együttes művészeti vezetője úgy véli, hogy a vágy minden táncos alkotó számára központi téma, ezzel foglalkozni megkerülhetetlen és izgalmas

2020. február 20. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A holló és a róka és a Jancsi és Juliska című diafilmek vetítése

2020. február 21. (péntek) 16.30. – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emelet Emlékkönyvtár
Emlékkönyvtár-látogatás
A Dóm téri központi épület 3. emeletén található Emlékkönyvtárban a 43.701 kötetes alapítványi gyűjteményből látható egy közel 10.000 kötetes reprezentatív válogatás. A gyűjtemény sokszínűségét, tudományos értékét jól példázza, hogy a Somogyi-könyvtár birtokában van 36 ősnyomtatvány, amelyek közül 8 hazánkban egyedi példány. Különösen figyelemre méltóak a 16. századi európai nyomdák fa-, illetve rézmetszetekkel illusztrált remekei és a kutatók által is használt Régi Magyarországi Nyomtatványok kötetei.
A könyvek védelme miatt fokozottan ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra. Kérjük, a látogatás tervezésekor vegyék figyelembe, hogy a várható hőmérséklet 17°C.
A Somogyi Károly Emlékkönyvtár zárt különgyűjtemény. Turisztikai célú látogatása a Somogyi-könyvtár és a Szegedi Tourinform közös programjai keretében lehetséges.
Találkozás: a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontjánál
Fotózásra nincs lehetőség.
Részvételi díj 500 Ft

2020. február 21. (péntek) 17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Magyar Széppróza Napja 2020.
Hász Róbert Fábián Marcell és a táncoló halál című kötetének bemutatója
A szerzővel Horváth Bence, a Kortárs Kiadó szerkesztője és Bene Zoltán író beszélget.

1903, Zombor: Fábián Marcell pandúrdetektív újra nyomoz! A bácskai kisváros fülledt nyári hétköznapjait különös járvány dúlja föl, melynek áldozatai előbb delíriumos tánckórba esnek, majd végeznek magukkal. A magyar Poirot biztos kézzel kezdi felfejteni a szálakat a paranormálisnak tűnő jelenségek világában, és a nyomozás különös fejleményei mellett családi életében is meglepetések várják… – Hász Róbert nyolcadik regényében folytatja Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja címmel elkezdett nagy sikerű történetét. Marcell társai, Milorád és Winter úr régi ismerőseink, ám színre lép a fiumei Kánya Emília, az ügyész Gozsdu Elek, sőt maga Jókai Mór is. A történelmi nosztalgiából kibillentenek a váratlan fordulatok, a szálak Zombortól Fiumén át egészen az Újvilágig vezetnek.

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a Magyar Írószövetség és a Magyar Írószövetség Csongrád megyei Írócsoportja rendezvénye.

2020. február 22. 11.00-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
SZÍN-ÉRZÉK. Színes mesék – mesés színek – vizuális élmények. Te is meg tudod csinálni!

2020. február 26. (szerda) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, 3. emeleti olvasóterem.
Könyv és kutatója – a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
A Somogyi-könyvtár Könyv és kutatója címmel a második évét kezdi meg a februári szorgalmi időszakban.
Az előadásokon a könyvtárunk régi és ritka könyveivel, helyismereti dokumentumaival (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők, így megismerhetik állományunk kincseit. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. A program egy órás, a kutatási eredmények megismerése mellett a látogatóink megnézhetik a szóban forgó irodalomtörténeti ritkaságokat is.

Februári előadónk: Rábai Krisztina középkorász
Az előadás címe: "Liber iste pertinet..."  – mesteremberek, tulajdonosok és olvasók: bepillantás a Somogyi-könyvtár ősnyomtatványainak titkos történetébe

Rábai Krisztina (1980): képzettségét tekintve történész, klasszika-filológus, valamint régi és ritka nyomtatványok kurátora. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte, doktori fokozatot is itt szerzett középkorászként. Jelenleg a SZTE Történeti Segédtudományok Tanszékének adjunktusa, ahol latin nyelvet és történeti segédtudományokat oktat. Tudományos tevékenysége elsősorban középkori és kora újkori történeti források (14. századi magyar vonatkozású oklevelek, 15-16. századi lengyel számadáskönyvek) kiadására irányul, azonban emellett több nemzetközi kutatásban is részt vesz. Ezek közé tartozik az a cseh projekt, amelynek célja a Csehország észak-keleti részén található, nagy múltú és jelentőségű Broumovi Bencés Monostor könyvtári állományának – azon belül is a több mint 180 kötetet számláló ősnyomtatvány-gyűjteménynek – a feldolgozása. Szakértelmének, tudományos vizsgálatainak köszönhetően a Skót Nemzeti Könyvtár (NLS) ősnyomtatványai közül 300 kötet, valamint a Somogyi Könyvtár 36 kötetes gyűjteménye vált ismertté és kutathatóvá a hazai és nemzetközi közönség számára a MEI (Material Evidence in Incunabula) honlapján keresztül.

2020. február 27. 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Az Iciri piciri és A kismalac és a farkasok című diafilmek vetítése

2020. február 29. 10.30-13.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
JÁTSZÓTÉR. Játékok a digitális térben. Építs és irányíts robotot!

KIÁLLÍTÁSOK

2020. február 3 – 29-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
NÉHA – kiállítás Pap Emese alkotásaiból

2020. február 4-től március 20 -ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet olvasóterem
FELLINI 100
100 éve született Federico Fellini, olasz filmrendező, a modern európai filmművészet össze nem téveszthető, egyedi stílusú mestere. A valóságot, az emlékeket és az álmokat zavarba ejtően tudta összemosni, miközben szeretetteljes humorral mutatta be az ember esendőségét. Személyét, művészi pályáját, filmjeit a könyvtár dokumentumainak segítségével idézi meg a Somogyi-könyvtár kamarakiállítása.

2020. február 6-tól március 4-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emelet folyóiratolvasó
Narratívák – Tóth Magdolna Sára keramikus kiállítása
„A 10. önálló kiállításomon bemutatott nem funkcionális kerámiák olyan plasztikák, melyeknek fő inspirációja az emlékezés. Egy-egy régi élmény kifejezése cserepek, edénytöredékek, fadarabok által. A történetek és a késztető matériák szándékosan kerültek kapcsolódásba, összefüggésbe. Munkáim részletekből összeillesztett (vegyes technika) megoldásainak narratúrája bár személyes jellegű, természetesen a látogatók részéről több értelmezés, olvasat is lehetséges.” (Tóth Magdolna Sára)

2020. február 20-tól március 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Kávéházi hangulatok – Pigniczki Ágnes fotói a Közéleti Kávéház estjeiről

Korábban megnyílt kíállítások, amelyek még FEBRUÁRBAN IS MEGTEKINTHETŐK:

2020. január 9-től február 4-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Gonda Géza: Fotóriport – „Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról” – egy előadás képekben
A felvételeket az alkotó a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek orosházi előadásán, 1974. május 5-én készítette.

2020. január 16-tól február 19-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Napfényváros, őszruhában – Bátyi Zoltán fotói
Tisza, Pick szalámi, paprika, szabadtéri játékok, egyetem, no, meg a Csillag börtön. Bejárva az országot, ezeket a válaszokat kaptam leginkább, ha Szeged nevezetességeiről kérdeztem az innen távol lakókat. És persze a szikrázó, nyári napfényt is említették, amiről mindenki olyan irigykedve beszélt. Ám Szegednek közel sem csak nyári, fesztiválozós arca van. A város utcát, tereit, az épületeket talán még szebbé is varázsolja az ősz, amikor ezernyi színárnyalatból varrt ruhába öltözteti Tiszánk gyöngyét. De mi, az őszben csak az elmúlás komorságát meglátó napfényvárosiak mintha ezt nem akarnánk észrevenni. Képeimmel nem szeretnék többet, mint megmutatni: akkor is érdemes nyitott szemmel, kíváncsi tekintettel járni Szegedet, amikor a szabadtéri fanfárjainak hangját már régen elsodorta a szél… (Bátyi Zoltán)

2020. január 23-tól – március 18-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
„të mán férjhön möhetsz, vótá Radnán” – A szegediek máriaradnai búcsújárása és a hozzá kapcsolódó szokások - kiállítás
A Somogyi-könyvtár Házasság heti kiállításának mottóját Bálint Sándor jegyezte le. A „szögedi nép” egyik legfontosabb búcsújáróhelye az Arad közelében található Máriaradna volt. A „radnajárás” olyan közösségépítő program, zarándoklat volt, amely mentén számos szokás és hagyomány alakult ki. Ezek közül az egyik legismertebb talán az, hogy Szegeden az a lány mehet férjhez, aki megjárta Radnát. A kiállításunk a házasság intézménye előtt tiszteleg egy sajátos szegedi szokás történetének, könyvészeti és tárgyi emlékeinek bemutatásával. Ennek lényege, hogy a katolikus hívők közösségi cselekedete, azaz a radnai búcsújárás által válik a szegedi leány házasságra érett nővé, maga és családja jövendő életét a Radnai Szűzanya oltalmába ajánlva.

A program a Házasság Hete rendezvénysorozat része, amelyet Szegeden már 11. alkalommal rendez meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége a házasság, mint szeretetközösség értékeinek bemutatására.

2020. január 23-tól – március 4-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
A „literátus főkapitány” – 150 éve született Szalay József
Szalay József író, könyvgyűjtő, egykori szegedi rendőrfőkapitány, húsz éven át a Dugonics Társaság elnöke, Móra Ferenc barátja. A neves gyűjtő nagy anyagi ráfordítással és hozzáértéssel alakította ki magánkönyvtárát. Halála után értékes könyv- és kéziratgyűjteményét elárverezték. A kiállításon Szalay saját írásai mellett, a neki dedikált kötetekből, és az őt méltató, illetve rá emlékező művekből látható válogatás.

***

PROGRAMOK AZ AGÓRA GYERMEKKUCKÓBAN

Kiállítások

2020. február 3-tól február 28- ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Maskarások – Fotókiállítás – Szabó Edit képeiből

2020. február 3-tól április 30-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Balástyai koboldok – Virágh Istvánné munkái házi porcelánból, tojástartóból, újrahasznosított anyagokból

PROGRAMOK

2020. február 7. (péntek) 10.00-11.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
"Mozgásfejlődés kérdezz – felelek, az atipikus fejlődés figyelemfelkeltő jelei."
Előadó: Tyukász Brigitta, gyógytornász

2020. február 7. (péntek) 16.30-17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka – diafilmvetítés
Címe: Béka királyfi

2020. február 14 (péntek) 10.45-11.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegők tánca, a Táncolj Babám szervezésében – táncos, mozgásos, ritmusfejlesztés 1-3 éves korig
A foglalkozást vezeti: Gombosné Donka Emese

2020. február 14. (péntek) 16.30 -17.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka – diafilmvetítés
Címe: Babszem Jankó

2020. február19. (szerda) 14.00 -15.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó
A két jó barát túljár a farkasok eszén – játékos mesefoglalkozás
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona, meseterapeuta

2020. február 21. (péntek) 10.00-11.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegő, topogó zenebölcsi – Énekes foglalkozás 0-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Basics-Nagy Nóra

2020. február 21. (péntek) 16.30 -17.00  – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka – diafilmvetítés
Címe: Boribon, a játékmackó

2020. február 28. (péntek) 10.00-12.00 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Huncutkodó baba-mama klub
Szeretettel várunk minden kisbabás anyukát, apukát és nagymamát, akik szeretnék megosztani a tapasztalataikat a gyerekneveléssel kapcsolatosan egymással vagy szeretnének egy babás közösség tagjai lenni.
A program ingyenes!

2020. február 28. (péntek) – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka – diafilmvetítés
Címe: Boribon, a bajnok

Fiókhálózat 2020. februári rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Megfilmesített könyvek – könyvkiemelés

Északvárosi fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Felette önmagunknak – akrilképek a Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete tagjainak alkotásaiból
2018-ban az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében – A sclerosis multiplex betegek életminőségének javításáért – kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör valósult meg a Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtárában, ahol az akrilfestés technikájával is ismerkedhettek a résztvevők. A tárlat a kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkörön készült alkotásokból válogat.

Francia utcai fiókkönyvtár
2020. február 3-28. A Föld ékszerei a fák – Bátyi Zoltán író-újságíró, amatőr fényképkészítő fotókiállítása
A természet ezer csodája közül egyik a fa. Bármilyen hihetetlen, de nincs két egyforma a világon - magyarázta apám még siheder koromban, amikor a Bakony erdőségeit jártuk. Talán ennek a két mondatnak köszönhető, hogy az eltelt évtizedek során mindig különleges figyelemmel szemléltem a Föld e csodás, hol vénséges, ráncos törzsét, hol terebélyesedésre váró koronáját mutató "ékszereit". Ezernyi írás került ki időközben a tollam alól, de sajnos soha nem írtam annyit a fákról, mint amennyit megérdemeltek volna. Fotóimmal szeretnék valamennyit pótolni e mulasztásból. Remélve: betonozott-aszfaltozott-díszkövezett világunkban örömmel látja majd a kiállítást megtekintők szeme: ha a fák nem is nőnek az égig, de még itt élnek közöttük. És megérti az agy is: fák nélkül olyan sivár lenne világunk, amelyben ember nem is tudna élni.

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Az esélyegyenlőségről női szemmel – Schmidt Andrea fotókiállítása

Móra utcai fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Lackfi János fotókiállítása

Odesszai fiókkönyvtár
2020. február 3-28. A vízből vett város címmel Kuklis Katalin festőművész kiállítása
"... él Szegeden százezer ember; teli álmokkal, szerelemmel."
(Weöres Sándor: Levél Szegedre)

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Válogatás a „Mossuk össze a múltat a jelennel” című fotópályázat munkáiból.

Stefánia fiókkönyvtár-klub
2020. február 3-28. 15 év – 15 oldal Pilcz Roland képregényeiből
2004 őszén, pontosan 15 éve írta és rajzolta meg Pilcz Roland első nagyközönségnek szánt képregényét, az Angyali Békét, amit 5 nagyobb lélegzetvételű Kalyber Joe kaland követett. S bár Roland számtalan egyéb külföldi és hazai képregény színeiért is felelős, az általa megálmodott történetek és figurák mellett azóta is kitart. Kisebb kikacsintások mellett továbbra is a Kalyber Joe univerzumban maradva, jelenleg sorozatának harmadik felvonásán dolgozik, az YKX - Yorn Kayrah Xemovrah kalandjain, mellyel munkásságának egy újabb szakaszához érkezett. Ezekből a művekből áll össze egy változatos, jubileumi képcsokor.

Szőregi fiókkönyvtár
2020. február 3-28.
Az ellopott futár címmel Garisa H. Zsolt grafikus Rejtő Jenő regényéhez készített képregény-adaptációjából válogatott kamara kiállítás

Tápai fiókkönyvtár
2020. február 3-28. A tánc varázsa – a Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak közös kiállítása

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Használt könyvek vására 200 forintos áron fiókkönyvtárunk nyitvatartási idejében
2020. február 10. 16.30 órakor “Emlékmű helyett Egy önfeláldozó tűzszerész regényes, igaz története” című könyv bemutatója. Szabó Mária Gizella szerzővel dr. Halmágyi Pál történész beszélget.
2020. február 12. 10.00 órától A Felsővárosi Óvoda, Napocskacsoportja látogat el könyvtárunkba mesehallgatásra és kézműves foglalkozásra.
2020. február 12. 17.00 órakor Film-Csillag-Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit a Csillag téri fiókkönyvtárba. Beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről. Témánk: Oscar-díj kibeszélő
A Csillag téri fiókkönyvtár február 17-26. közt leltár miatt ZÁRVA lesz.
2020. február 27. 17.00 órától Szegedi Korea Klub – Önkéntesként Dél-Koreában: Chuncheon, Gimhae, Puszan és Csedzsu – fényképes élménybeszámoló. Meghívott előadónk Katona Zsófi, aki a tavalyi évben hosszú ideje formálódó álmát váltotta valóra azzal, hogy elutazott Dél-Koreába három hónapra – augusztustól szeptemberig – önkénteskedni.

Északvárosi fiókkönyvtár
2020. február 4. 10.30 órakor ‘Terefere nem csak irodalomról’ klub: “Egy kis értelmet a reménynek!” Emlékezés a 120 éve született Szabó Lőrincre címmel folytatódik a beszélgetés Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével
2020. február 12. 10 órakor a 'Szülőnek lenni' klubban: Partnerszemléletű fegyelmezés –
címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével. Klubunkba a kisgyermekes családokat várjuk, anyukákat, apukákat, nagyszülőket a 0-3 éves gyermekekkel együtt. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött (Szeged, Gáspár Zoltán u. 6., tel.: 635-357, eszak@sk-szeged.hu).
2020. február 14. 16.30 órakor ‘Könyvkirály-képző’ gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
2020. február 14. 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban – Tükröm, tükröm… „Úgy segíts, hogy magam tudjam csinálni!” (Montessori) előadássorozat 5. alkalma: Eltelt egy félév! - Miben segíthet a tanulási önértékelés, önismeret? címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével.
2020. február 19. 16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ – Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Új könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!
2020. február 28. 16.30 órakor a  ‘Mesekuckó’ gyerekklubban mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Francia utcai fiókkönyvtár
2020. február 3 - 28. Használt könyvek vására a könyvtár (50 – 100 Ft) nyitvatartási idejében.
2020. február 11. 11.00 órakor Önismereti és személyiségfejlesztő szakkör a Látássérültek Dél-Alföldi Egyesület tagjai számára Manqariousné Miskolczi Beatrix vezetésével.
2020. február 13. 16.30 Mesés Ismerettár: Mesekalendárium – Farsang – Ismeretterjesztő és kézműves foglalkozás gyerekeknek.
2020. február 14. 17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével.
2020. február 20. 16.30 órakor Könyvbarát Klub vendége: Mészáros Edina természetgyógyász.
2020. február 28. 17.00 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével.

Klebelsberg fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Használt könyvek vására 50 forintos darabáron fiókkönyvtár nyitvatartási idejében.
2020. február 20. 17.30 órakor A Gutenberg-galaxis kincsei – a könyves kibeszélő 2020-ban is folytatódik. Februári téma: Kate Morton könyveinek világa
2020. február 25. 10.30 órakor Könyvtárlátogatással egybekötött mese délelőtt óvodásoknak

Móra utcai fiókkönyvtár
2020. február 3-28. Használt könyvek vására 50 forintos áron fiókkönyvtárunk nyitvatartási idejében
2020. február 4., 11., 18., 25. 9-10 óráig Okosórák nyugdíjasoknak
2020. február 6. 16.30 órakor Boribon és társai a Tekerős moziban – Marék Veronika mesék vetítése
2020. február 10. 16.30 óra Kapcsolódó Nevelés – Műhelymunka és támogató csoport szülőknek Bodnár Ágnes, a Kapcsolódó Nevelés oktatójelöltje, ötgyermekes édesanya vezetésével
2020. február 17. 16.30 óra Kapcsolódó Nevelés – Műhelymunka és támogató csoport szülőknek Bodnár Ágnes, a Kapcsolódó Nevelés oktatójelöltje, ötgyermekes édesanya vezetésével
2020. február 20. 16.30 órakor Boribon és társai a Tekerős moziban – Marék Veronika mesék vetítése
2020. február 25. 10.30 órakor Tízórai – A Vörös Oroszlán – délelőtti beszélgetés Szepes Máriáról
2020. február 27. 16.30 órakor Mesevár – farsangi mese és családi kézműves délután. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk)

Odesszai fiókkönyvtár
2020. február 3.16.30 órától Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. február 6. 16-18 óráig Farsangoló kicsikkel és nagyokkal a Családi Kézműves-műhelyben
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
2020. február 7.16.30 órától Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. február 12. 17.00 órától Gyógyulás a gyászból: Hogyan dolgozzuk fel szeretteink halálát, a válást és más fájdalmas veszteségeinket?
“… mert azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem, vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt…” (J. W. James-R. Friedman) – Kocsor Erika tájékoztató előadása
a Gyászfeldolgozás Módszer Cselekvésprogramról
2020. február 10.16.30 órától Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. február 19. 17 órától  A jelenlét ereje – Eckhart Tolle tanítása a gyakorlatbanSóti Judit természetgyógyász előadása az Alternatív Gyógymód Klubban
2020. február 14.16.30 órától Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. február 17.16.30 órától Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. február 21. 1700 órától az Odesszai KÖNYV-FA-LÓ gyerekklubban: Klaus Hagerup
Az elveszett gyémánt titokzatos esete című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket.
2020. február 24. 16.30 órától Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2020. február 26. 17.00 órától: a Nyitottan a világra sorozat újabb rendezvényén: ISZTAMBULI ANZIX  – "Isztambult megismerni rövid idő alatt képtelenség, de annyit mondhatok, nem láttam még ennyire izgalmas, eleven, titokzatos várost. Ilyen léptékű, tágasságú városszerkezetet tengerrel, öböllel, szigetekkel. Nem láttam még hagyománynak és modernnek ilyen különös, ellentmondásos, de valahogy mégis magától értetődő együttélését. A tradíciónak ilyen tapintható jelenlétét." – Erdélyi Ágnes élménybeszámolója
2020. február 28. 16.30 órától  Mesetarisznya, s benne: Dániel András Szerintem mindenki legyen kufli! című meséje és a hozzá kapcsolódó játékos foglalkozás

Stefánia fiókkönyvtár-klub
2020. február 4. 14.00 a Somogyi-könyvtár Íróklubjának következő összejövetele.
2020. február 6. 16.00 Hun kori temetkezések – Pécsi-Lövey Varga Éva előadása
2020. február 13. 16.00 Móra Ferenc, a régész Pécsi-Lövey Varga Éva előadása
2020. február 19. 16.30 A Szeged folyóirat aktuális számának bemutatója. Vendégünk Bene Zoltán, a folyóirat főszerkesztője.
2020. február 26. 16.30 A magyar széppróza napja
Döme Barbara Nők a cekkerben című novelláskötetének bemutatója.  A szerzővel Bene Zoltán író beszélget.
„…bár a történetekből megrázó életutak, tragédiák és bizarr sorsok bontakoznak elő, s jóllehet alig talál az olvasó megoldott helyzetet, föloldott konfliktust, pozitív végkicsengést, mégsem a letaglózó lenne a jó szó, ha egyetlen szóval kellene jellemezni a kötetet. Mert a pszichés zavarok, az örökletes, titokzatos betegségek jelenléte és súlya kellő távolságot kínál. Nem, nem mi élünk így, gondolhatjuk, hanem azok, akik skizofrének meg egyéb módon terheltek. És még ha be is ismerjük magunknak, hogy ennek az elaggott civilizációnak a gyermekeiként mindannyian terheltek vagyunk, akkor is kínálkozik egy kiskapu: a bizonyos mértékig külső szemlélő perspektívája, az orvos által nem diagnosztizált, ergo hivatalosan nem beteg ember nézőpontja.” (Bene Zoltán)
A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a magyar Írószövetség és a Magyar Írószövetség Csongrád megyei Írócsoportja rendezvénye.
2020. február 27. 16.00 Harry Potter olvasóklub Havonta egyszer a Stefánia fiókkönyvtárba várunk minden 10-16 év közötti fiatalt, akik 10 hónapon keresztül együtt szeretnének utazni velünk Harry Potter varázslóvilágába. Végig olvassuk a sorozatot, jókat beszélgetünk, sokat játszunk. Ha olvastad a sorozatot és imádod, itt a helyed! Ha szereted a filmeket, de még nem olvastad a könyveket, téged is várunk!
2020. február 28. 16.30 Board Gamer klub Társasjátékozós délután

Szőregi fiókkönyvtár
2020. február 10. (hétfő) 17.00 órától Életreform klub
Téma: Tudnivalók a fermentálásról
2020. február 14. (péntek) 16.30 órától Farsangi kézműves foglalkozás
2020. február 24. (hétfő) 17.00 órától Életreform klub:
Téma: SZEMlélet – Gyakori szembetegségek idős korban
Előadó: Dr. Ördögh Dominika szemész rezidens

Tápai fiókkönyvtár
2020. február 5. 17.00 órakor Alszik még a medve? – mackós mese és rajzfoglalkozás a “Meseszőnyegen”
2020. február 12. 14.00 órakor Játékos farsangi foglalkozás népszokásokról a Bálint Sándor Általános Iskola tanulóinak.
2020. február 27. 17.00 órakor a “Meseszőnyegen” farsangi mese és rajzfoglalkozás.
2020. február 3 - 28. Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

SZEGEDI  PINCESZINHÁZ  2020. február havi műsora
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 1. (szombat) – 19:30

de Laclos- Kiss Csaba: VESZEDELMES VISZONYOK 16+
színdarab cselszövésekkel és praktikákkal
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 3. (hétfő) – 19:30
Henrik Ibsen: ROSMERSHOLM
színmű két felvonásban
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 7. (péntek) – 19:30
Oscar Wilde: THE PICUTRE OF DORIAN GREY
pszichológiai mozgásszínház
Előadja: Theatre „Postmoving” (RU)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 8. (szombat) – 19:30
Sütő András: 
ADVENT A HARGITÁN
szerelmes színmű
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 11. (kedd) – 19:30
Závada Péter: REFLEX

hisztériumjáték
Előadja: Szegedi Egyetemi Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 12. (szerda) – 19:30
wonder-full avagy NÓRA Csodaországban
bábjáték (fiatal) felnőtteknek 14+
Előadja: Barboncás Társulat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 14. (péntek) – 19:30
Mohácsi István: 
FRANCIA RÚDUGRÁS 18+
vígjáték nagykorúaknak
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 15. (szombat) – 19:30
Carlo Goldoni: CHIOGGIAI CSETEPATÉ
komédia két felvonásban
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 18. (kedd) – 19:30
Zalavári András: CASTING/ALLOTRÓPIA
szomorú vígjáték két egyfelvonásosban
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 21. (péntek) – 19:30
Updike-Tasnádi: 
AZ EASTWICKI BOSZORKÁNYOK 16+
színjáték bűbájjal két részben
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
február 22. (szombat) – 19:30
Tallér Edina: EGY PERCCEL TOVÁBB
játék a szerelemmel egy felvonásban
Előadja: Másik Produkció
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

február 25. (kedd) – 19:30
Stephen King: A MUMUS
horrordráma egy felvonásban 14+
Előadja: Genéziusz Színház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

február 28. (péntek) – 19:30
Sütő András: 
ADVENT A HARGITÁN
szerelmes színmű
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

február 29. (szombat) – 19:30
Mohácsi István: 
FRANCIA RÚDUGRÁS 18+
vígjáték nagykorúaknak
Előadja: Szegedi Pinceszínház
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


 

Vissza a kezdőlapra