Szegedi Közéleti Kávéházi Alapítvány
2018. szeptemberi programja

és szemezgetés más szegedi kulturális és tudományos programokból
Köszönettel tartozunk azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-át a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványnak
(6726 Szeged, Szövetség u. 35.) ajánlották fel.
A befolyt összeget a Kávéház működésére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy a támogatásukra idén is számíthatunk.
Adószámunk: 18457737-1-06

Számlaszám: Közéleti Kávéház Alapítvány, K&H 10402805-28017923-00000000


Bogoly József Ágoston:
Emlékbeszéd Klauzál Gáborról

Klauzál Gábor (1804-1866) ügyvéd, táblabíró, Csongrád vármegye követe, kiváló politikai szónok. A haza bölcse, Deák Ferenc eszmetársaként aktívan szerepelt a reformországgyűléseken (1832-1836, 1839-1840, 1843-1844). Többek között a népképviselet, az örökváltság általi jobbágyfelszabadítás, az ipar- és kereskedelem fejlesztése érdekében tevékenykedett és nagy hatású szónoklatokat tartott. Klauzál Gábor a
dél-alföldi ipar- és gazdaságfejlesztést elősegítő Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnak egyik létrehozója, alapítója és első választott elnöke volt (1845).
Klauzál Gábor a Batthyány-kormányban 1848. április 7-e és szeptember 11-e között földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, még a céhrendszer átalakításával is foglalkozott. 1848-ban fontolva haladóként a mérsékelt álláspontot képviselte. Klauzál Gábor jó barátágban volt azzal az Osztrovszky Józseffel (1818-1899), akit Szegeden 1848. május 15-én városi tanácsnokká, majd polgármesterré választottak.
Klauzál Gábor nem forrófejű, nem forradalmi hevületű, hanem célorientált pragmatizmussal dolgozó miniszter és szakpolitikus volt. Klauzál Gábor érdeme, hogy két társával, Nyáry Pállal és Rottenbiller Lipóttal együtt,az1848. március 15-én kipattanó forradalmi mozgalom élére állt és a Habsburg érdeket képviselő Helytartótanáccsal a magyar nép érdekeit érvényesítő tárgyalásba bocsátkozott. Ennek következtében 1848. március 15-én a forradalmi megmozdulás vértelenül zajlott. A forradalom és szabadságharc folyamán Klauzál Gábor Kossuth Lajos fokozódó forradalmi lendületét nem követte. Ezért lemondott és 1848. szeptember közepétől, egy évtizednél hosszabb időre,kistétényi birtokára vonult vissza, gazdálkodással foglalkozott.
Az 1860-as évtized elején Szeged város országgyűlési képviselőjévé választották (1861, 1865). Klauzál Gábor Szeged város közönségéhez 1861-ben írt nyílt levelét a stíluskommunikáció szempontjából egy tanulmányomban külön elemeztem, mert korának egyik legjelentősebb politikusaként egy kifinomult stílust használt.Klauzál Gábor 1866. augusztus 6-i-temetéséről a Vasárnapi Újság így tudósított: „Folyó hó 6-án este, 20-25 ezernyi nép, 50 gyászlobogó, és temérdek fáklya állotta körül a drága hamvakat melyek fölött Szeged egykori polgármestere Osztrovszky József tartott megható gyászbeszédet, sírja fölött pedig a dalárda éneklé a Szózatot.”Osztrovszky József Klauzál Gábor temetésén a gyászbeszédébenmondta: „De ő nekem nem csak atyai szívű barátom volt, hanem erkölcsi eszményképem is; melyet lelkemben megvalósítani legbuzgóbb törekvésem vala mindig.”
A 21. századi ember számára Klauzál Gábor jellemét, magatartását és tevékenységét a sztoikus etikai elvek szerinti Jóságot meghatározó ókori görög filozófus, Kleanthész szavait idézve érzékeltetjük:

„Azt kérded, milyen a Jó. Nos, hát figyelj reám!
Rendezett, igazságos, istennek tetsző, kegyes,
önmagán uralkodó, hasznos, szép s olyan, mi kell,
szigorú és egyenes, mindig haszonnal jár együtt,
félelmetlen, fájdalmatlan, előnyös, kínt nem okoz,
hasznot hajtó, gyönyörszerző, szilárd, kedves ő,
tiszteletreméltó, jót tesz, egyetértést is szerez,
magasztos, igénytelen, gondoskodó, gyors, szelíd,
hosszan elidőz, feddhetetlen, állhatatos.”

(Részlet Bogoly József Ágoston irodalomtörténész Klauzál Gábor sírjánál, a Szegedi Belvárosi Temetőben, 2018. augusztus 4-én elhangzott emlékbeszédéből.) 

 

Közéleti Kávéház címlap szoborismertetők

Pázmány Péter, író, esztergomi érsek, bíboros. Szobrának talapzatán lévő véset: Petrus Pázmány, de Panasz S. R. E. GARD CICERO HUNG. (1570 – 1637) /Fordítás: legfőbb tisztelendősége, bíboros, Magyarország Cicerója/ (Értsd: legkiválóbb szónoka). A szobor Vass Viktor alkotása, melyet a szegedi panteonban 1930. október 25-én helyezték el. Vass Viktor (1873-1955) szobrász munkásságát kevesen ismerik. Bécsben tanult és 1901-ben, 28 évesen Budapestre költözött, s fő tevékenységei közé tartozott, 1911-től a Százados úti művésztelep alapítása, ahol haláláig dolgozott. Nagyon termékeny művész volt: mintegy háromszáz síremlék és kb. harminc hősi emlékmű alkotójaként tartja számon az utókor. A szegedi panteonban lévő, mészkőből készült, kétszeres életnagyságú Pázmány Pétert ábrázoló szobrán kívül a szegedi Belvárosi temetőben is van alkotása; Rapaics Radó síremléke az ő munkája. /„Rapaics Radó (1848-1907) a Földművelésügyi Minisztérium Vízügyi Főosztályának két évtizeden át vezetője volt. Kimagasló érdemeket szerzett az árvízvédelem fejlesztése és a hazai folyók szabályozása körül.” E szöveg olvasható a Stefánia 4. Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság épületén lévő szobor-domborművével ékesített táblán./
Pázmány Péter nagyváradi születésű, előkelő nemesi család sarja, akinek szülei komoly érdemeket szereztek a protestantizmus terjesztésében. Miután 10 évesen elveszítette édesanyját, a nevelőanya révén ismerkedett meg a katolikus tanokkal, így életpályája további szakaszaiban a római katolikus vallás mellett kiálló, kiváló szónok, hitvitázó, ellenfelei által elismert és nagyra becsült lángész volt. Írásait, beszédeit 3 kötetes munkában foglalva adta ki a Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 1983. E köteteket olvasva döbbenünk rá, hogy az 1600-as évek elején a magyar nyelvnek teljes birtokában, világosan, érzékletesen és realisztikusan fogalmazott. A barokk mondatai hosszúságuk ellenére jól értelmezhetőek, érthetőek, s ami igazán emeli értéküket, hogy megtalálható bennük az irónia, a humor. Az olvasásuk nem csak tartalmi értéküknél fogva tanítanak, hanem egyben szórakoztatnak is! Büszkék lehetünk, hogy Szegeden, Dugonics András városában Pázmány Péternek emléke van, s ha e néhány szerény mondat felkeltette érdeklődésüket, kérem, olvassák beszédeit, írásait, mert rajtuk keresztül kerülhetnek közelebb az adott korhoz, s ugyanakkor, hogy temérdek információk kapnak, s még szórakoznak is. 

 

Hajdrik József
Pázmány Péter

Szép kő-teste, főpapi ruhája pompás!
Délceg alakja, szemünk fényeként kedves.
Hite, cselekvése megelőzte korát,
Szavai szövedékét könyv nélkül zengte.

Kezéből kettős keresztű botja eltűnt.
Ez a támasza már, nem lelhető sehol.
Nagyságának rombolása szégyen nekünk!
Néma a kő, nem sír, nem jajong, nem is szól!

A falból kilépő férfi alakjára
Áldásos sugarait szórja a vén Hold.
Mikor papként szólt, zúgott szavai árja,
Ám a legproblémásabb művészíró volt.

Gyűlölték, kedvelték, megvetették sokan!
Bírálója, kedvtelője e-világnak.
Hőse lett az ellenreformációnak,
És véget vetett a hitbéli vitáknak.

Igéit hű katolikusként oktatta!
Volt tanítvány, tanár, és nemzet-építő!
Bíborosként a „mindentudást” szomjazta,
Hitszónokként lett lelkes lélek-szépítő!

Zrínyi Miklós jó tanítványnak bizonyult.
Pázmány a Habsburgokat fennen dicsérte!
Erdélyhez nagyon érdekesen viszonyult.
Magyar szóhoz kötődött egész élete!
Nagyszombaton egyetemet építettet.
Ez biztos vára a keresztény vallásnak.
Gondolatát szép írásban összegezte.
Méltó viselője az összes rangjának.

Vass Viktor szobrász robusztus fő-művét,
A múló idő törvénye rabul ejti.
Ilyen a sors, hogy benne minden eltűnjék.
Hisz ez a világ az örökké-t megveti!

  

2018. szeptember 02. vasárnap 10 óra

Szegedi emlékezet (séta a Belvárosi Temetőben)

Az igazán nagy emberek nevét, emlékét tetteik és alkotásaik őrzik, de sírjaik szülővárosuk vagy lakóhelyük temetőjében van. A Szegedi belvárosi temetőben tett kétórás sétánk során megállunk volt polgármesterek, megyei főispánok, írók, költők, festők, zenészek és kedves színészeink sírja előtt, hogy szavakkal és egy-két szál virággal felidézzük emléküket

A kétórás séta aBelvárosi Temető parkolójából, a Virágbolttól indul és a Bajai úthoz közeli bejáratnál ér véget.                                                                                              

Részvételi díj: 1200 Ft/fő
A sétákat összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői

 


 

Az Otthon Segítünk Alapítvány felhívása

Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos segítő szolgálat, amelyben szakemberek által felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig segítenek a családok otthonában.
Célunk segíteni a mindennapos tevékenységekben, a harmonikus családi élet kialakításában, a szülői készségek megerősítésében.Segítségnyújtásunk preventív, hiánypótló, célunk, hogy a segítséget kérő családoknál megelőzzük a krízishelyzet kialakulását. Leggyakoribb problémák: első gyermek, egyszülős család, ikrek születése, több otthon lévő kisgyermek, magányosság, fáradtság, elszigeteltség érzése, tapasztalat, illetve társaság hiánya, vidéken-külföldön dolgozó házastárs.
Az alapítvány működéséről részletesebb információkat itt találsz: http://www.otthonsegitunk.hu/
Gondoltál már arra, hogy szülői tapasztalataid megosztásával, önzetlenségeddel és kedvességeddel te is hozzájárulhatsz családok boldogulásához, kisgyermekek örömtelibb életéhez?
Van szabadidőd, amit hasznosan szeretnéd eltölteni kisgyermekes családok mindennapjait megkönnyítve?
Ingyenes felkészítő tanfolyamra várjuk azokat a szülőket, nagyszülőket, akik heti 1-2 alkalommal baráti, gyakorlati segítséget nyújtanának kisgyermekes családoknak.
Ha szívesen csatlakoznál hozzánk önkéntesként, vagy kisgyermekes szülőként segítségre van szükséged jelezd az osa.szeged@gmail.com e-mail címen, vagy hívd a 20/383 1053-as telefonszámot.
Az Otthon Segítünk Alapítvány Szegedi Szolgálatának önkéntes közössége szeretettel várja jelentkezésedet.

 


  2018. szeptember 3 hétfő, 17. 15 óra Pixel bár

MAGYAROK SZÖVETSÉGE

KLUBUNK  PROGRAMJA:
  Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)
Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András
szept 3-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár: ismerkedés a Rovással Rovás oktatás és gyakorlás kezdőknek és haladóknak  Hornyák István vezetésével.

vitéz Siklósi András előadása
A magyarság szellemi-lelki megrontása, azaz tudatos kizárása saját történelméből, kultúrájából és sajtójából
„A magyarság akkor volt nagy és erős története során, amikor szabadon kifejthette képességeit, és sajátosságainak, hajlamainak megfelelő életmódot folytathatott, vezetőit pedig önvéréből választhatta. Amikor idegenek uralkodtak fölötte, más célok, más tervek végrehajtására kényszerítették, mindig romlásnak, sorvadásnak indult. Ellenségeink, hódítóink sohasem értették igazán nemzetünk valódi lelkületét, feladatait, vagy ha tisztában voltak vele, nem próbálták elfogadni a „gazdanép” szándékait, hanem igyekeztek kiforgatni önmagából. Ezt mára szinte tökélyre vitték, így a magyarság hagyományaiból, múltjából, rendkívül gazdag szellemi és tárgyi kultúrájából kivetkőztetve, elbutítva, legyengítve áll a rá váró, elkerülhetetlen önvédelmi küzdelmek előtt, s gyakorlatilag a megsemmisülés csapdájában vergődik. Úgyszólván mindent elvettek már tőle, ami belső lényegét alkotja, s amely különleges értékek birtoklása és felhasználása a világ valamennyi nációja fölé emelhetné, vagy legalább velük egyenrangúvá tehetné. Az oktatás, a tömegtájékoztatás és a mindent átszövő csalárd propaganda nem a nemzet üdvéért dolgozik, hanem a legalantasabb módszereket alkalmazva elveszejtésünkön serénykedik. Azonban nem juthat sikerre, mert csupán a materiális dolgokat erőlteti, s nem veszi figyelembe, hogy a föltámadásunk, valódi újjászületésünk magasabb dimenziókban is „meg van írva”.

Szeptember 10-én Szögi Tibor előadása: a Rend természete a természet rendje

Utána a szegedi közösség megválasztja az ún. élenjáróját, az új operatív vezetőjét a következő időszakra.

Szept 17-én hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás oktatás és gyakorlás kezdőknek és haladóknak  Hornyák István vezetésével.

 17,15-től  Emlékezés az „ŐszödibeszédreÍ” előadó Gonda László néptribun.

Szept24-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től „Trianon”  rövid kivetítéses előadás majd – kerekasztal beszélgetés a témáról.

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja és a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM önkéntesei a sorskérdésekben való, együttműködésre, valóban szervezett  és cselekvő nemzetegyesítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!
Bene Gábor

 


 

2018. szeptember 3. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Álmok közt
Holdkóros éjben
álmaink közt
suhan a léptem
csillogó hóesésben,
orkánoknak
dúló zenéjében
magamat
elveszítettem,
s keresem a
tőlem messze
szállt lelkem,
óh a szemem
titkos ringatása
álmomnak
fényes írása
levetíti gondolatom,
még mielőtt
elsuhan az álmom
szívem olykor
örömbe mártom,
olykor félig már
álmok közt
halva jár
s rémületében
gyász színű
lesz bennem
a szivárvány.

 

 2018. szeptember 3. hétfő 18 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza Lajos krt. 54.)

 A SZEGEDI KENDERGYÁR

Szabó István operatőr vetítése

Közreműködik: Meglepetés vendég

Házigazda: Bagdi Sándor főiskolai docens

  

2018. szeptember 4. kedd. 11 óra Hódmezővásárhely Zsinagóga(Szent István tér 2.)

LÁTOGATÁS A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ZSINAGÓGÁBAN

Tárlatvezető : Almási Enikő
Házigazda: Juhos Jozsef

Az 1834-ben lakóházból átalakított imaház helyett 1852-1857-ben Busch Miklós új templomot építtetett. A szegedi Müller Miksa tervei alapján, 1906 és 1908 között alakították mai formájára. A már stíluselemeket is felhasználó, eklektikus, impozáns térhatású templom jellegzetes szecessziós díszítésű. A bejáratot óriásivá növelő kör alakú üvegablak uralja a homlokzatot. A színes rózsaablak fölött, héber nyelvű felirat olvasható. „Erősségem és oltalmam az örökkévaló, benne bízom.”
A templombelsőbena frigyszekrény mögött található a kórus karzata, a tóraszekrény feletti felirat fordítása: „Az örökkévalótmindig magam előtt tartottam”. 1974-ben a zsinagóga előterébe márványemléktáblákat és egy jelképes fekete síremléket helyeztek el a második világháború során deportáltak és mártírok emlékezetére. A zsinagóga lelkének Szeremlei utcai oldalánáll az egykori zsidó iskola eklektikus épülete, ahol 2004 júliusában nyílt meg a „Magyar tragédia 1944” állandó kiállítás, emléket állítva a holokauszt áldozatainak, köztük az országból elhurcolt 190 ezer zsidó gyermeknek is.

Nyitva tartás: vasárnaptól péntekig 9 és 13 óra között
Tel.: +3662241968
e-mail: holocaust.museum@emlekpart.hu

 


EZÜSTHAJ FILMKLUB SZEPTEMBERI MŰSORA
Klubvezető: Vörösné Séllei Emma
Az előadások 14 órakor kezdődnek a Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos termében

09.  04.         AZ ÉN HŐSÖM  
francia-belga kosztümös vígjáték, 90 perc, 2018.
Rendezte: LAURENT TIRARD
Főszerepben: JEAN DUJARDIN, MÉLANIE LAURENT

09.  11.         KÖNYVESBOLT A TENGERPARTON
angol film, 113 perc, 2017.
Rendezte: ISABEL COIXET
Főszerepben:  EMILY MORTIMER, BILL NIGHY

09.  18.         KUTYÁM NÉLKÜL SEHOVA
ciprusi film, 93 perc, 2018.
Rendezte:  MARIOS PIPERIDES
Főszerepben: ADAM BOUSDOUKOS, VICKY PAPADOPOULOU

09.  25.         HANNAH- A BUDDHIZMUS ÚTJA NYUGATRA
dán-angol-magyar dokumentumfilm, 90 perc, 2014.
Rendezte: GYÖRGY-KESSLER MÁRTA, ADAM PENNY
Főszerepben: SUSANNAH HARKER, ESTHER FALLON

 


 

2018. szeptember 4. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018. szeptember 4. kedd 17 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)
„Korunk pestise a migrácionizmus"

 A magyarság szellemi-lelki megrontása, azaz tudatos kizárása saját történelméből, kultúrájából és sajtójából”

vitéz Siklósi András előadása
Házigazda: Gazda Gyula
„Szó sincs itt ártatlan menekültekről, de még munkát, megélhetést, biztonságosabb jövőt kereső bevándorlókról sem. Itt egy hamis, álhumánus maszlagba csomagolt, tudatos hódító háború, egy szervezett népirtás folyik a fehér emberfajta és a kereszténység maradékai, utolsó bázisai ellen. A multikultúrával, a fajkeveréssel, az önvédelmi ösztön és az egészséges immunrendszer legyengítésével, megsemmisítésével végső támadás indult Európa és Amerika nemzetállamai, kultúrnépei ellen, hogy a már régóta körvonalazódó globális világhatalom akadálytalanul vonhassa (rém)uralma alá bolygónk egész népességét. Ez a sátáni erő roppant károkat okoz a gazdanépek életében: egy jobbára színes muszlim hadat telepít a nyaku(n)kba, áruló politikusai(n)k segítségével. Az agresszív, ingyenélő, szapora kisebbségek (melyek fokozatosan mindenütt többségbe kerülnek majd) sorra-rendre megmérgezik, tönkreteszik a gyanútlan, agymosott befogadók gazdaságát, jóléti társadalmát, hagyományos életrendjét, viszonylagos kultúrfölényét.  Aljas módon fölhasználják ellenü(n)k őket, ám hosszú távon ők sem járnak jól, hiszen miután minden - a fehérek utolsó tartalékai is elfogynak -, nincstelen rabszolgasorba süllyednek a "migránsok" is. Magyarország látszólag üdítő kivétel e végzetes folyamat alól, de egyedül és hosszú távon mindezt aligha állíthatja meg. Megnyugtatásul megjegyezzük, hogy bár ez az ördögi terv igen súlyos pusztításokat valósít meg, sohasem győzhet végleg, mert a sorsunk nem csak materiális szinten dől el.

Siklósi András

Két vers az őszről

1.) Őszi képek

Gyöngül a nap sírnak a felhők
Hajlik a fű a szélben
kopaszodnak a fák
sötét címerrel gyászol a kukorica
Kifakultak az utolsó rózsák
csak a kikerics bujdosik még a réten
Érett almák pirosa lopózik
a hidegebb szürkék és barnák közé
pompás szőlők gesztenyék mosolyognak a dombhátakon
Keréknyomok vágódnak a sárba
prüszkölnek a lovak cuppog a csizma
Kutyák vinnyognak töppedt viskók előtt
Fekete varjak záporoznak a mezőkre
és rekedten panaszosan rikácsolnak
A bokrok fák térdig gázolnak
a nyirkos avarban
Nászra készülő szarvasok bőgnek
baglyok sikoltanak a csöndbe
Kihalt az erdő
Éjszakánként furcsa fények imbolyognak a lápon
s nehéz ködöktől fuldoklik a berek

A tél gúnyosan les már a távoli hegyek mögül

2.) Őszi gondolatok

Ősz van
Botlik a láb bizonytalan a tekintet
megsápadnak a legszebb szerelmek
Az öregek messzire néznek
s bölcs derűvel átlépik az öröklét kapuját
Minket is átjár a változás szele
Dermesztő ujjak simogatják szívünket
csontunk beleremeg a fájdalomba
Befelé fordulunk
belső mélységeinkbe zuhanunk 
Ősz van Elmúlt bennünk a nyár

 

2018. szeptember 4. kedd. 18 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3,)

A SZEGED Linedance Klub nyílt klubnapja

Nyílt klubnap, de közönségként várjuk a táncoslábú vagy a tánchoz kedvet érző hölgyeket-urakat -  akár 10 éves kortól -, mivel egy-két tánc elsajátítására is lesz lehetőség.
Infó: szegedlinedance@gmail.com

 

2018. szeptember 5. szerda 15 óra Somogyi Könyvtár

OLVASÓKÖR

A téma: Garaczi László: Egy lemúr vallomásai
Mintha élnél
Pompásan buszozunk
Arc és hátraarc
Wunsch híd
Hasítás

Háziasszony: Palotás Éva tanár

 

2018 szeptember 5. szerda 18 óra TIT Székház(Kárász u. 11.)

Bibliai Szabadegyetem előadássorozata

Zsoltárok könyve.
Előadó: Ócsai Tamás.
Ócsai Tamás teológus, lelkész, a Hetednapi Adventista Egyház jelenlegi elnöke. Budapesten él feleségével és két gyermekével.
A Bibliai Szabadegyetem négy félévesre tervezett előadás-sorozatának második féléveszeptemberben ismét elindul Szegeden. Hetente egy alkalommal, szerdánként egy-egy bibliai könyvvel ismerkedhetnek meg a Szentírás iránt érdeklődők, egy kb. egy órás előadás keretében.
A Bibliai könyveket teológusok, lelkészek mutatják be, igyekezve a régi szövegek megértését úgy segíteni, hogy a könyvek keletkezésének történelmi hátterére is kitérnek, és a mai ember számára is elérhető közelségbe hozzák mind a történetek szereplőit, mind azokat a hétköznapi és nem hétköznapi eseményeket, amelyeken keresztül végső soron Istennek a mai ember számára is szóló üzenetét megérthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, azokat is, akik általános műveltségüket szeretnék gyarapítani, azokat is, akik most először szeretnének közelebb kerülni a Biblia megismeréséhez és megértéséhez, és azokat is, akik már olvassák a világ egyik legnagyobb példányszámban kiadott „bestsellerét”, és további gondolatokat szeretnének kapni eddigi tudásuk elmélyítéséhez.
A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes.
A kezdés időpontja: szerdánként 18 óra.

http://www.facebook.com/SzegediAdventistak/

 

2018. szeptember 5, szerda 18.00 óra SZAB székház (Somogyi u. 7.)

KRISTÓ LÁSZLÓ: AZ ÉN FELSŐVÁROSOM SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNYÉNEK KÖNYVBEMUTATÓJA

Háziasszony: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, aki egyben a mű mentora

Résztvevők:
Kristó László özvegye, Roik Ida asszony és lányuk, Kristó Tímea
Dobayné Deák Éva nyomdai előkészítő, tipográfia
Pozsik László lektor
Dr. Tóth István történész muzeológus
Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke, Deli Albin
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Marjanucz László professzor
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány alapítója dr. Hekáné dr. Szondi Ildikó és a kuratórium elnöke: Szalay István professzor

AFacebook Régi Szeged oldalán 2016 október közepe táján jeleztem Kristó Lászlónak: Az én Fölsővárosomcímű gyöngyszemeit meg kellene jelentetni. Azonnal válaszolt: Megküldi. Hárítottam. (A világért sem vállalok fel egy esetleges szerzői jogi vitát.)– Október 30-án halálhírét olvastuk!– Lelkiismeret furdalás. Kis idő múlva úgy gondoltam, mégiscsak közzé kellene tenni. A Régi Szeged oldal tagjai közül legalább ötvenen azonnal támogatták az elképzelést. Kristó László hozzátartozóit is gyorsan elértem. Özvegye, Roik Ida asszony örömest egyetértett, későbbi szervezőmunkámat is készségesen segítette, melybe Tímea lányuk is bekapcsolódott. A szponzorálás is kedvezően alakult. Kristó László barátai, tisztelői révén rövid időn belül rendelkezésre állt a nyomdaköltség.Három szegedi civilszervezet – aDorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület és a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány –nyomban az ügy mellé állt. Összehoztuk a Felhasználási szerződést: a szerzői jog jogosultja, Kristó László özvegye a két Egyesületre bízta a mű megjelentetését és minden további publicitást.A három civil szervezet tagjai közül néhányan személyesen is bábáskodtak a mű megjelentetésén. Dobayné Deák Éva rögtön felajánlotta a nyomdai előkészítést, Szalay István professzor megírta a prológust, dr. Tóth István történész muzeológus az epilógust és tisztázta a közölni kívánt képek jogi státuszát, Deli Albin és Marjanucz professzor –az Egyesületek elnökei – a Felhasználási Szerződés aláírásával garanciát vállaltak a mű méltó gondozására. Szalay professzor és dr. Hekáné dr. Szondi Ildikó pedig a Közéleti Kávéház rendezvényei sorába iktatták bemutatását.

A bemutató során adjuk át a család és a szponzorok tiszteletpéldányait, s mindazok, akik vásárolni kívánnak, megtehetik.

 

2018. szeptember 6, csütörtök 18.00 óra SZAB székház (Somogyi u. 7.)

HALLOWAY JÁNOS: RENDSZERVÁLTÓ SZERELMEK című regényéről beszélget a szerzővel
Dr. Szalay István professzor

A szerző neve írói álnév, de a mai esten megtörténik a leleplezés, annak ellenére, Ő nem ismeretlen a kávéházi közönség számára. Csaknem negyven éve folytat pszichiátriai orvosi praxist. Kiemelt szakterülete a párterápia, amelynek során találkozott a házassági konfliktusok széles skálájával. A kávéház rendszeres látogatói már ráismerhetnek, de akik megőrzik a kávéházi programfüzeteket, még fényképéhez is juthatnak a júniusi programfüzet 18. oldalán.
Most pedig a könyvről  és önmagáról a szerző szavaival: “A regényt 2004-ben adta ki a Fekete Sas Kiadó. Akkoriban – igaz, csak szűk körökben- elég nagy vihart kavart. Voltak, akik irodalmi megfontolásból is lelkesedtek érte, mások az egykori Szabó család rádiós sorozat színvonalát emlegették, Ráadásul politikailag kényes témák is elő-előfordultak. Egyik szereplő anyja a következőket vágja fiacskája fejéhez: “Mondhatnak ezek a politológusok akármit (ezek is honnan a búsból bújtak elő, sőt még szaporodtak is, tíz évvel ezelőtt (a 2000-res évek elején, SZ.I.) még egy sem volt belőlük), a Horthy – rendszerben az urak dirigáltak a népnek, a komonizmusban (sic!) a komonisták (sic!) dirigáltak, a demokráciában viszont a demokratáknak kellene dirigálni, ez csak logikus, nem? Na de honnan lennének ebben az országban demokraták, mikor demokratákat csak a demokrácia nevel? Erre válaszoljon az ő okos kisfia!” Ám a legnagyobb kíváncsiságot mégis az váltotta ki, vajon kicsoda a szerző. Ugyanis a fülszövegből világosan kiderült, hogy hogy a Halloway János irodalmi álnév. Tandori Dezső egyszerűen megoldotta a kérdést: Ki az író? Lehet, hogy ismert ember tréfál velünk? Lehet, hogy egy elsőkönyves mester? Nem mindegy? Íme! Itt van e könyv, itt van ez a regény! Egykori önmagunk levonata egy letehetetlen könyvben, humorral, öngúnnyal, szatírával, ahogyan túlélni lehet, lehetett.” A szerző- elárulhatjuk- szegedi. Egyetem után került Budapestre, majd öregkorára visszaköltözött szülővárosába, akinek nagyon sokat köszönhet. Itt írt még négy regényt, amiből az egyik ez év februárjában jelent meg, a másik szeptemberben jelenik meg, a fennmaradó kettő még kiadóra vár.” 
Az utolsó mondatra szinte rímelnek az értő kritikus Weéry Imre sorai: ”Halloway János, akár ezen a néven, akár másikon úgyis további regényekkel fog megörvendeztetni bennünket a jövőben. Az alapvető intellektualizmus megkülönbözeti teljesítményét átlagos bestsellereinktől.”

Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVÁN matematikus

 

2018. szeptember 7. péntek 18 óra SZAB Székház (Somogyi u.

INDIÁBÓL TUDÓSITOTTAM…

Előadó: Farkas József György tudósító
Házigazda: Farkas István tanár

Szeptember 7-én ismét a Közéleti Kávéház vendége lesz Farkas József György külpolitikai újságíró, aki ezúttal indiai élményeit osztja meg a közönséggel. Farkas, aki 1960-ban a szegedi Ságvári gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányai során megtanult hindiül, s India államnyelvének ismeretében számos alkalommal kapta feladatul, hogy a világ második legnépesebb országából tudósítson. Ő készítette az utolsó interjút Indira Gandhival, s ő tájékoztatta a magyar közönséget Delhiből a miniszterelnök-asszony meggyilkolása utáni rendkívüli állapotról is. Izgalmasnak ígérkező beszámolóját saját szerkesztésű archív filmmel teszi még érdekesebbé.

Fotó: Magyar újságírók 1973-ban a Tadzs Mahal előtt - Farkas József György balról a második

 

2018. szeptember 8-9. péntek- szombat 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?
AKKOR OTT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. szeptember 8. szombat 14 óra Füzesgyarmat Fürdő
MOZGÁS LEGYEN AZ ÉLETED!

A programokra belépőt a helyszínen Pap Anikótól lehet kapni.

 

2018. szeptember 8. szombat. 15 óra Somogyi Könyvtár előtt

Mathias Rex manupropria  – kerékpáros emléktúra a Mátyás király-emlékév alkalmából

A 2018-as esztendőt Mátyás Király emlékévnek nyilvánították, királlyá választásának 560. és születésének 575. évfordulója alkalmán. Ezen jeles alkalmakból kerékpáros idegenvezetést szervezünk, mely során tematikusan végigjárjuk Hunyadi Mátyás szegedi emlékhelyeit.
Együtt felfedezzük, hogy a szobrok és terek mellett milyen komoly jelentősége volt Mátyásnak Szeged középkori történelmében, miket tett nálunk és mit olyat adott a városunknak, melyek jelentősége napjainkban is meghatározó.
Részvételi díja: 1000 Ft.

 

2018. szeptember 8. szombat 18 óra Kisszínház
Jótékonysági Születésnapi Gála
Bodnár György örökös mester
és
Somló Gábor
színművész
Fellépő művészek: László Boldizsár, Fekete Gizi, Vajda Júlia, Gömöri Krisztián, Posta Lajos, Királyvári Kocsis Judit, Janik László, Biri Gábor – agy Fruzsina (társastánc) a Monarchia operett szárjai: Kollár Péter Erik, Gats Éva, Árvai Dániel, az Akropolisz Táncegyüttes, Szélpál Szilveszter, Csorba Kata, Laczák Boglárka, Kancsár József, Dobrotka Szilvia, Antal Kinga Kincső (Kazinczy díjas előadó) és Somló Gábor,
valamint az est meglepetés vendége
Fővédnökök
Barnák László a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója  és  Dr. Szondi Ildikó Közéleti Kávéház főszerkesztője
                 

Belépő: 500.-Ft
Jegyek a Jegyirodában és a helyszínen vásárolhatók

 

2018. szeptember 9 vasárnap 14 óra Kistelek AquaFurdő
MOZGÁS LEGYEN AZ ÉLETED!

A programokra belépőt a helyszínen Pap Anikótól lehet kapni.

 

2018. szeptember 10. hétfő 10 óra Bálint Sándor Szeretetotthon (Harmat u. 2-4)

Kenéz Heka Etelka költőnő bölcs költeményei

Háziasszony: Ritz Judit főigazgató

Kérdem
Az Istent kérdem,
kinek jó
az ébrenlétem?
tudom, hogy
nekem nem
nézem az eget
részese vagyok
a tudatlan sötétnek,
véget vet bennem
az élet, véget
a földön a rossz
csábítás karma idézett meg,
az ördögnek fizetett a lélek,
aki folyó aranyért
gyújtotta rám a tüzét,
s a vágytól szívem
gyötrelmet tárol,
a bánat keblem mélyén
elnyeli a valóságtól
s már mindig ritkábban
ragyog fel egy
égi bűvös jel tiszta ölelése
márhaldoklásban
s eljön nemsokára
hamis árnyékok
végső határa.

2018. szeptember 10 hétfő  16 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Őszi zsongás. verses-zenés összeállítás
 Meszlényi László és Dévai Kálmánné őszi hangulatot varázsol Vivaldi és Antonio Piazzolla gyönyörű zenéjével ,Kosztolányi ,Rilke és Márai szavaival
Zenei válogatás Meszlényi László,zeneművek hangulatát erősítő versekDévai Kálmánné
Háziasszony Ferenczy Valéria
Közéleti Kávéház és a Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete közös rendezvénye

 

2018. szeptember 10 hétfő  18 óra MTA SZAB Székház (Somogyi B. u. 7.)
SZINHÁZ – MUZSIKA – ÉLET

Vendég: Gyüdi Sándor a Szegedi Szimfonikus Zenekar főigazgatója
Beszélgetőtársak: Baradnay Gyula sebész professzor és Tráser László újságíró

 

2018. szeptember 10. hétfő18:30 Hági Udvar
Nosztalgia Hétfők

Vendég: a Daily Swing zenekar.
Belépés ingyenes.
Asztalfoglalás /ajánlott/: 30-870-7900
Hági Udvar - Szeged, Kelemen László utca

 

2018. szeptember 11. kedd  15 óra Bibliotéka Könyvtárban ( Szeged, Kálvária sgt. 14. )

Rejtvényfejtő verseny kerül megrendezésre.
A rendezvényt vezeti Budai István
Dr.Nagy Péter támogatásával

 

2018. szeptember 11. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve,
mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018. szeptember 11. kedd  16 óra Somogyi Könyvtár Kklub

GYERMEKVÁROSOK MEGALAPÍTÁSA AMERIKÁBAN
MAGYARORSZÁGI GYERMEK-VÁROS MEGSZERVEZÉSE 1944-BEN

SZEHLO GÁBOR VEZETÉSÉVEL

Előadó: Faragó Aurél Jánosné

 

2018. szeptember 11. kedd 18 óra Városháza Házasságkötő terem

SZEGED KÖRNYÉKE
Dr. Somorjai Ferenc  300 képpel illusztrált előadása

Mórahalom – Ásotthalom, Fehér-tó – Sándorfalva – Ópusztaszer, Algyő – Hódmezővásárhely – Mártély,Deszk – Kiszombor – Makó – Óföldeák

Dr. Somorjai Ferenc idegenvezető, idegenforgalmi földrajztanár, művészettörténész és útikönyv-író, a Szeged, Csongrád megye, Kecskemét, Budapest, Magyarország útikönyv, szegedi Fogadalmi templom, szerb templom, zsinagóga ismertetőjének szerzője, Szeged és a régió egyetlen kiváló minősítésű idegenvezetője.

 

2018. szeptember 12. szerda 17 óra Somogyi-könyvtár klubterme

Hiszünk a csodákban

Vannak jó, de vannak rossz varázslatok is, és aki, ha abban él, nincs más menekvése, csak a felébredés. De jóval könnyebb az ember lelkét elvarázsolni, mint a varázslatból felébreszteni. Szerencse, hogy nemcsak az álom, a valóság is lehet szép. Ekkor valami fény érkezik hirtelen, akár az ég komor felhőibe befűzött ezüstfonál.” (Vörös Pál)

A Somogyi-könyvtár Íróklubja az idei könyvhétre jelentette meg: Csodák pedig vannak című új antológiáját, melyben 17 alkotó csodás története olvasható.
Az antológiát bemutatja: Kisimre Ferenc
Felolvasnak a klub tagjai.

 

2018. szeptember 12. (szerda) 17 óra
Magyar Tudományos Akadémia SZAB Székház, 110-es előadóterem( Somogyi utca 7.)

34. Program: Túróczi Tamás, Sófi-díjas történész utazási élménybeszámolója: Moszkva
"- Hová utazol legközelebb?
- Moszkvába.
- Moszkvába? Minek? Mi van ott?

Azok, akik ismernek és tudják rólam, hogy szeretek utazni, vágyom arra, hogy időről-időre új helyeket ismerjek meg, gyakran felteszik nekem a kérdést, merre visz az utam következőleg. Általában fokozott érdeklődéssel fordulnak a beszámolóim felé, amikor arról mesélek, mi újat, érdekeset és szépet láttam az utazásaim alkalmával, vagy, hogy mi a következő tervem. Legutóbb azonban szinte kizárólag értetlen, lenéző pillantásokat kaptam, amikor közöltem az érdeklődőkkel, hogy a következő kalandom Moszkva lesz…
Azóta is sokat gondolkodtam a kérdésen. vajon miért van ez így? Valami rossz történelmi beidegződés ennek az oka, vagy csak egyszerűen egyfajta megmagyarázhatatlan ellenszenv? Miért gondolja úgy az emberek többsége (szomorú, de 10-ből 8 esetben ezt tapasztaltam), hogy tőlünk keletre nincsenek szép dolgok, nincsenek értékelendő dolgok, egyáltalán nincs miért oda menni.
Erre keresem a választ a következő előadásom alkalmával, s közben - ahogy eddigi is - próbálok mesélni minél több érdekességet és megmutatni minél több szépséget...tőlünk keletre/keletről. Tisztelettel várom kedves közönségemet ezúttal is a már-már szokásos időutazásra."

 

2018. szeptember 12. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u.)
Bibliai szabadegyetem előadássorozata
Pédabeszédek könyve.

 Előadó: Zámbó Zoltán.
Zámbó Zoltánteológus; tanulmányait a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán, a Baptista Teológiai Akadémián, az Országos Rabbiképző Egyetemen Zsidó Művelődéstörténet szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vallástudomány szakon folytatta.

 

2018. szeptember 12. szerda18  óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
Ciprus

Kovács Mária vetítéses előadása
Házigazda: Dr. Bagdi Sándor főiskolai docens

 

2018. szeptember 12. szerda 18.30 ÖSZ Idősek Otthona kultúrterme ( Zákány utca 25.)
M O S T  M Á S,  K É P P E L !

Kothencz József betűvető  Juhász Ferenc festő tárlatával színesített irodalmi szerzői estjére

Műsorvezető és moderátor: Lázár Emőke
Versek és novellák /szemelvények/ hangzanak el:
Kothencz József:  PONT MINT A TÖBBI – MÉGIS  MÁS  című,  legújabb kötetéből.
Vidám kiselőadással zárjuk az estet:
ÉLETVEZETÉSI TANÁCS ADÁS  címmel.
Írta és endezte: Kothencz József, Lázár Emőke
Juhász Ferenc képei az előadás után egy hétig még megtekinthetőek!
A rendezvény nyilvános és ingyenes! Minden Kedves Érdeklődőnek
jó szórakozást kívánunk!

 

2018. szeptember 13. csütörtök 16 óra Bibliotéka (Kálvária sgt. 12.
„MAGHÍVÓ”-MEGHÍVÓ
URBÁNNÉ PALOTAI ILONA
szeretettel meghívja Önt és kedves rokonait, barátait, ismerőseit

HATÁRBAN című fotókiállítására

Közreműködnek:

Németh János vers
Matus Mihály tárogatón
Vidovenyecz János hegedűn
Kurunczi Mária műsorvezető

Belépés ingyenes
Mindenkit szeretettel várunk

 

2018. szeptember 13. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár klub

A Vitalion Klub bemutatkozik!
18 éve a magyar és a nemzetközi piacon.
A legfőbb küldetésünk: Számoljuk fel a népbetegségeket!
CSAK ​gyógynövényekkel, tablettában, kapszulában, de nem mindegy, KINEK,MIT,MENNYIT és HOGYAN?
A Vitalion Klubunk képzett tanácsadói ebben tudnak Önnek segíteni.
Hallgassa meg havonta megrendezett előadásainkat, kérdezzen, tájékozódjon, érdemes.
Ebben hónapban  kiemelten a magas vérnyomásról kaphatnak hasznos tanácsokat!
Előadónk: Kispálné Bán Mária - Természetgyógyász- Fitoterapeuta
Ha Ön is szeretne változtatni jelenlegi élet minőségén, akkor várjuk szeretettel.
Az előadásainkon résztvevők között, kisorsolunk 2 db. ingyenes „induló” állapot felmérést is.

 

2018. szeptember 13. csütörtök18 óra  Tátra téri plébánia, közösségi termében

FÖLDÖNKÍVÜLI TEOLÓGIA,
A FIDES ET RATIO ENCIKLIKA TÜKRÉBEN

“Egy német pap Giordano Bruno előtt 160 évvel idegen civilizációkról értekezett, de nem került máglyára sőt bíboros lett- mondja Paul Gábor jezsuita szerzetes, asztrofizikus. A Vatikáni Obszervatórium arizonai teleszkópjának vezetője exobolygókról és a finomhangolt világegyetemről.” (Heti Válasz XVII. évfolyam, 51-52. szám 2017. December 21, 76-78. oldal). “Alaptalan tehát föltételeznünk bármiféle versengést az ész és a hit között: egymásban laknak, s mindkettőnek megvan a kibontakozásához a saját tere.” (Szt. II. János Pál , Fides et ratio enciklikája, második fejezet, 17. pont első mondat.). 

Beszélgetőtársak: Monsignore Prof. Dr. BENYIK GYÖRGY bibliakutató,
Prof. Dr. KISS JÁNOS vegyész egyben  ötletgazda,
Prof. Dr. SZALAY ISTVÁN ny. egyházügyi államtitkár.

 

2018. Szeptember 13. csütörtök 18 óra NOVOTEL  Hotel Szeged
Mesék az Erőről
Semmi...

DEZSŐ CSABA PÉTER előadása

Mindenkinek jelent valamit...
Hiány, okoskodás, vallás...
A semmi, ága, közepe, határa...

Kinek füle van, hallja...  

 

2018. szeptember 14. péntek 16 óra Városháza Sajtószoba (Széchenyi tér 1.)

„A drága fiúk hullanak
vérben a hóra napra nap”

Babits Mihály és az I. világháború
IRODALMI BESZÉLGETÉS

Előadó: Dr. Rozsnyai Jenőné ny. középiskola tanár
Közreműködik: Németh Janó versmondó

 

2018. szeptember 14. péntek 18 óra Városháza Sajtószoba (Széchenyi tér 10.)

A SELYEMÚT TITKAI - ÜZBEGISZTÁN

Az ókori Kína nagy kincsét, a selymet évszázadokon át karavánutak hozták Ázsián keresztül Európa gazdag vidékeire, Velencébe, Spanyolországba, és Észak-Afrikába. A karavánutak olyan helyszíneket érintettek, mint a 2000 éves Khiva, mesés Bukhara, vagy az Ezeregyéjszaka egyik főszereplője, Szamarkand. Ezeken a helyeken tett útjáról számol be dr. Baneth Péter, sok fényképpel, diával,ókori és mai legendával és történettel. Jó szórakozást!

 

2018. szeptember 14-15. péntek- szombat 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?
AKKOR OTT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. szeptember 15. szombat 16 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

ŐSSEJTKUTATÁS
ŐSSEJT AKTIVÁLÓ

A sejtállomány (szervrendszereink) megfiatalítása saját őssejtjeink aktiválásával

10 hónappal ezelőtt véleményezésre küldték el ezt a készítményt. Az első hazai tapasztalatok főleg idegrendszeri, és keringési betegségek látványos gyógyításáról szóltak. Én főleg gyógynövény készítményekkel kiegészítve alkalmaztam. Természetes anyagoknál eddig még ilyen látványos eredményt nem tapasztaltam. Ez az őssejteket aktiváló készítmény saját konkrét betegeimen is igen sokféle ízületi, immunrendszeri, idegrendszeri és szív-érrendszeri, vagy krónikus fáradtság problémánál hatékony volt. 148 kg-os barátomnak egy hét után javult, három hét alatt meggyógyult a térde, négy hónapja nincs fájdalma. Asztmás beteg gyógyszerek nélkül tünetmentes, stroke-os és SM beteg újra tud mozogni, sorolhatnám a legutóbbi sikereket. Minimálisra lehetett csökkenteni szteroid, vagy cukorbetegnél inzulin adagolást.  Az őssejtek aktiválásának nagyon jó hatása volt hormonológiai problémáknál, II. típusú cukorbetegeknél, és szinte minden esetben javította az erőnlétet, lelkiállapotot és alvásminőséget. Az egyik legmeggyőzőbb élményünk egy gyomorrákos beteg gyógyulása 4-5 hónap alatt. (Jelenleg az egyik legaktívabb tanácsadó, rengeteget dolgozik.)

Az eredményeknek és a havi vásárlásoknak köszönhetően  üzleti szempontból is érdekes. Mi a 37.ország vagyunk, ahova eljutott. Külföldre is lehet szállíttatni, Magyarországról megrendelve. 

Egy olyan faktorról van szó, amely az emberi magzatban is biztosítja a differenciálódást, és a fejlődést, regenerálódást. Később sajnos a meglévő őssejtjeink az ártalmak hatására egyre inaktívabbá válnak, és ebből a faktorból is kevés van a szervezetben.

Naponta tapasztalt, eddig elképzelhetetlen eredmények sarkallnak a munkára, és persze az a tény, hogy sokan még nem értik, minek köszönhető ez a fantasztikus hatás. Orvostanárként én magyarázom az országos és regionális rendezvényeken az élettani és biokémiai folyamatokat. 
  
ŐSSEJTAKTIVÁLÓ: 
Új, természetes alapanyagú készítmény, amely azokat a sejteket mozgósítja, amelyek:

1. FIATALÍTANAK,                                     2. GYÓGYÍTANAK
Az őssejtek születésünktől jelen vannak szervezetünkben, bármilyen sejtté tudnak alakulni.
Az első őssejtünk a megtermékenyített petesejt, amelyből minden szervünk kialakult.
Felnőttkorban is jelen vannak ezek a fiatalító/ gyógyító sejtek, csak szunnyadó állapotban. 
Ott vannak bennünk, csak meg kell szólítani, aktiválni kell őket. Az őssejtaktiváló kapszula és szérum igazi, orvosi áttörés.

Megújítja a sejtállományt, ezáltal megfiatalítja az emberi testszöveteket és szerveket!
- A sejtdifferenciálódást segíti elő. A sejtosztódás után jól funkcionáló sejtek képződnek.
- Feszesebbé és rugalmasabbá teszi a bőrt, körmünk jobban növekszik
- A hajhagymák fiatalítása sűrűbbé, dúsabbá teszi hajunkat
- A belső elválasztású mirigyekre hatva, hormonális állapotunk javul, megszűnik egész sor női probléma!
- A készítmény hatásfokozója az összes természetes étrendkiegészítőnek, vitaminnak. 
- Javul az anyagcserénk, izmaink állapota feszesebb, tónusos lesz, testsúlyunk jó irányba változik.
- Pihentetőbb lesz az alvásunk, nappal jobb a közérzetünk, frissebbek vagyunk.
- A családban számos problémára megoldás lehet: szív- és érrendszer, idegrendszer, ízületek, immunrendszer,  cukorbetegség, gyermekkori betegségek. Autista gyermekeknél is határozott javulást tapasztaltunk több esetben is.

Némelyik tapasztalat megdöbbentőnek tűnik, de igaz, mivel saját szemünkkel láttuk, itthon, Magyarországon.  
Olyan munkatársakat keressünk főleg, akik biokémiai-anatómiai és spirituális szinten is foglalkoznak a gyógyítással. 

Az őssejt aktivátor, szó szerint megújítja a sejtállományt, ezáltal megfiatalítja az emberi testszöveteket és szerveket! Minden vitaminnak, aminosavnak, amit szedünk fokozza a jótékony hatását. Bár legtöbben csak önmagában szedik, mert így is pár nap alatt hat. Magyar tapasztalatok ezen a linken gyűlnek: http://elmondomneked.com/

Látványos hatása van az öregedési folyamatokra, elősegíti az agy tevékenységét, és a koncentrációt, növeli a szerotonin szintet, csökkenti a feszültségeket. (a kortizol szintre hat.) Idős embereknél és sportolóknál is növelte az izomtónust és az izomerőt, az állóképességet, egyszóval az energiaszintünket. Gyorsabb az edzés utáni regenerálódás.

Műsorvezető: Prekup Mária pszichológus
Házigazda: Csonka Istvánné
Belépődíj: 1000 Ft

 

2018. szeptember 16. vasárnap 10-12 óra Klauzál téri Oroszlános kút
 Sziszi

A legnépszerűbb magyar királyné nemcsak a magyar embereket, hanem a magyar városokat is, köztük Szegedet is nagyon kedvelte. Egyedi sétánk során felkeressük azokat az ismert helyeket, ahol megfordult, mesélünk a fiatal leányról, a császári fenségről, hétköznapjairól, félelmeiről, szépségtrükkjeiről, szépséghibáiról! Másfél órás gyalogos sétánk alatt nemcsak külső, de belső helyszíneken is megismerkedünk a valódi Sisivel. 

Részvételi díj: 1200 Ft/fő

A sétákat összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői

 

2018, szeptember 17. hétfő 17 óra Városháza Házasságkötő terem (Széchenyi tér 10.)

DUGONICS ANDRÁS EMLÉKÉRE

A 200 éve elhunyt Dugonics Andrásról szóló szellemi játék értékelése, eredményhirdetése. Felidézzük a 3. fordulós játék kérdéseit, válaszait, és átadjuk a díjakat.

Védnökök: dr. Szondi Ildikó, prof. dr. Szalay István

Közreműködnek: Dr. Zenei József vers, Bíró Emese próza, Szűcs József próza, Hegedűs Szilveszter próza

Az emlékezést rendezte és vezeti: Dr. Nagy Péter

 

2018. szeptember 17-21. között Dugonics tér Szent-GyörgyiAlbert  szobor

Szentgyörgyi Albert emlékséta
(iskoláknak, érdeklődő felnőtt csoportoknak, előzetes bejelentkezés alapján)
Szent-Györgyi Albert 1937-ben „..a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéséért” Orvosi és Élettani Nobel-díjat kapott. A számos magyar származású Nobel díjas közül ő az egyetlen, aki Magyarországon, itt a Szegedi Egyetemen végezte kutatásait a díj elnyerésekor. Szent-Györgyi nemcsak kiemelkedő tudós, hanem sziporkázó egyéniség és kiváló tanár is volt, aki város társadalmi életében is fontos szerepet játszott. Sétánk során az ő munkásságával, szegedi emlékhelyeivel és nem utolsósorban lenyűgöző személyiségével szeretnénk megismertetni a látogatókat.
Részvételi díj (min.15 fő esetén): 500Ft/fő + 1db villamosjegy, vagy bérlet.

A sétákat összeállították és vezetik a Szegedi Tourisma idegenvezetői+-

 

2018. szeptember 18. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018. szeptember 18. kedd 17 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

Mottó:
„Segíts magadon, Isten is megsegít”      Avagy
„Gondoskodj a pénzeddel, akkor a pénzed is gondoskodni fog rólad”
Ádok János üzleti pszichológus előadása

 Pénzügyi Öngondoskodási Megoldások

„Minden szabadság alapja az ember méltósága” Erdő Péter

Interaktív kerekasztal beszélgetés pénzügyi szokásainkról, attitűdünkről.
A birtoklás pszichológiája. A föld az ember méltósága.
Az elménk és a pénz.
Racionális vagy érzelmi döntéseket hozunk?
Pénzügyi Megoldások, lehetőségek, hogy méltósággal éljük meg életünket.

 

2018  szeptember 18. kedd 17 óra HUNGI Vigadó (Stefánia 2.)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK

Igaz János zenész estje
Háziasszony Zsótér Mária

 

2018. szeptember 18. kedd. 18 óra Zöld Terasz Klub (Földvári u. 3.)

A SZEGED Linedance Klub nyílt klubnapja

Nyílt klubnap, de közönségként várjuk a táncoslábú vagy a tánchoz kedvet érző hölgyeket-urakat -  akár 10 éves kortól -, mivel egy-két tánc elsajátítására is lesz lehetőség.
(Infó: szegedlinedance@gmail.com)

 

Közéleti Kávéház Fiatal tehetségek Szegeden, Mester és Tanítványa sorozat:

2018. szeptember 19. szerda 17 óra Somogyi Könyvtár, Klubterem
Dr. Szondi Ildikó és Andóczi Balogh Éva ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

64. Program: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna és Molnár Árpád
Közéleti Kávéház Szegedi tehetségek utazási élménybeszámolója sorozat:

Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány 17 éve óta több millió forint ösztöndíjjal és sok szolgáltatást nyújtva támogatja a fiatal szegedi tehetségeket, akik körbeutazták a világot. A tehetségek vetítéssel illusztrált előadásokat tartanak szép és izgalmas utazási élményeikről hónapról-hónapra, amelyeken a Közéleti Kávéház közönsége megismerheti a világ csodálatos országait, városait és természeti szépségeit.

Vendégek:
Mester: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna egyetemi docens (SZTE, TTIK)
Tanítványa: Molnár Árpádbiológus PhD hallgató (SZTE, TTIK)

Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna2005-ben kezdte kutatói pályáját az SZTE Növénybiológiai Tanszékén. Az azóta eltelt több mint 10 évben aktív oktatói-kutatói munkát folytat, melynek eredményeként 2017-ben habilitált. Az általa vezetett Reaktív nitrogénforma jelátviteli Kutatócsoportban a nehézfém stresszre adott növényi válaszok állnak a vizsgálatok középpontjában. Eddig számos Bsc és Msc szintű szakdolgozat mellett három PhD. hallgató szerzett doktori fokozatot a témavezetésével. Szerencsésnek tartja magát, hiszen kiváló tanítványokkal, munkatársakkal dolgozhat együtt, akik egyike Molnár Árpád. Árpád Bsc-s éveiben csatlakozott a kutatócsoporthoz, és kitartásával, tehetségével kiemelkedő eredményeket ért el, melynek ékes bizonyítéka a két alkalommal elnyert Sófi József Ösztöndíj is.
Molnár Árpád1991-ben született a vajdasági Zomborban, középiskolai tanulmányait pedig 2010-ben Szabadkán fejezte be. Szegeden folytatva tanulmányait 2013-ban biológus alapképzést végzett, melyet 2015-ben az okleveles biológus mesterképzés elvégzése követett. Tanulmányai mellett részt vett a 2014-es Országos Környezettudományi Diákkonferencián, ahol egy különdíjat nyert el valamint a 2015-ben megszervezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyet szerzett. 2014-ben Szeged Városi ösztöndíjat és Köztársasági ösztöndíjat kapott, 2015-ben pedig a mesterszakos kategóriaSZTE Sófi-alapítvány ösztöndíját,Talent ösztöndíj ezüst fokozatot és a Kar kiváló hallgatója címet nyerte el. A SZTE Sófi-alapítvány ösztöndíj doktorandusz kategóriájában 2017-ben 3. helyet, míg 2018-ban első helyet szerzett. Alapképzés második évében csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán lévő Növénybiológiai Tanszéken a Reaktív nitrogénforma jelátviteli kutatócsoportba és jelenleg is ezen a helyen tevékenykedik PhD hallgatóként. Szakmai érdeklődése a reaktív nitrogénformákra és az általuk okozott makromolekula módosulásokra terjed ki, melyet számos kísérletsorban vizsgált már kiváló témavezetés mellett. Szabadidejében is nehezen szakad el a biológiától, hiszen kedvenc foglalatosságai közé tartoznak a horgászat, természetjárás vagy épp új kulináris technikák kipróbálása.

 

2018. szeptember 19. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)
TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!
Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúra - Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2018. szeptember 19. szerda 16 óra MÁV Igazgatóság Palotája
105. tanácsterme (Tisza Lajos krt. 28-30. I. emelet)

90 éves a Kecskeméti Kisvasút
Vasúttörténeti előadás a KGV megalakulásáról, hétköznapjairól
Előadó: Nagy József a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára
Házigazda: a VTA Kuratóriuma

A Kecskeméti Gazdasági Vasút Kecskemét-Rávágytér és Kiskunmajsa G.V. állomások közötti 53 km hosszú, 760 mm-es nyomtávolságú vonalát 1928. szeptember 17-én adták át az utazóközönségnek. Az elkészült vasút itt, az Alföld közepén, mint az egyetlen gyors és olcsó szállítóeszköz, jól bevált. Fellendítette a kereskedelmet is. Sorra érkeztek a kisvasúton a gyümölccsel, fával, téglával és egyéb terménnyel megrakott teherszerelvények Kecskemét-Átrakóra, az akkori teherpályaudvarra. A vonal sze­mélyforgalma is jelentős volt…
2009.december 12.-től üzemszünet van elrendelve a Kisvasúton. Emlékeinkben azonban tovább pöfögnek a vonatok. Erről fog szólni előadásunk is.
Az előadás végeztével a Vasúttörténeti Alapítvány helyi gyűjteményének megtekintése, különös tekintettel a Kecskeméti Kisvasúttal kapcsolatos relikviákra.

 

2018. szeptember 19. szerda 17 óra SZTE Rektori Hivatal (Dugonics tér 12)
A Szegedi Közéleti Kávéházzal közös szervezésében ismét

 KONFUCIUS TEAHÁZ

A Teaház vendége: Horváth Janisz grafikusművész, tipográfus, kalligráfus

Teaház témája: A kínai festészet rejtelmei

 

2018. szeptember 19. szerda 17 óra Bibliotéka(Kálvária sgt. 14.)

AZ ÉLET EGY NAGY KALAND, VAGY SEMMI

Hajdrik József
Verses-zenés-prózai műveiből válogatás

Közreműködnek a Somogyi Könyvtár Íróklubjának tagjai:
Bálintné Ágoston Ilona
Pappné Mészáros Ágnes
Szaszkó Klára
Kothencz József
Vörös Pál és egy plusz meglepetés művész!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

2018. szeptember 19.szerda 18 órakor a SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt.54.)

 „SZÁLLJ LE A DÖGLÖTT LÓRÓL!”
Kreatív mentálhigiénés és életvezetési előadássorozat, Dr. Magyar Lóránt tolmácsolásában

Van olyan dolog az életedben (biztos vagyok benne, hogy van), amire azt mondod, „na, ebből aztán most már elegem van!”? Ami már nyűg, ami túlhaladott, ami fáraszt, ami megérett a váltásra? Esetleg arra, hogy egy magasabb szintre emeld, vagy új szakaszba lépj? Aztán itt vannak a megrekedések (nem a székrekedésre gondolok), a megfeneklések, az elakadások, az eltévedések, a kiábrándulások, a megunt, vagy értelmetlen dolgok, a zátonyra futott kapcsolatok...
Ha széttapostad a cipőt, vegyél egy újat! Ha lerágtad a csontot, add a kutyának! Ha már kinőtted a kabátot, cseréld már le! Ideje a megújulásnak, a továbblépésnek!
„Na, jó, könnyű azt mondani! De hogy? És mikor? És mit? És miért?” Elengedni, újrakeresni, újratervezni, újradefiniálni egyáltalán nem könnyű. Ebben szeretnék segítő szempontokat adni, lépésről lépésre haladni. Havonta egy alkalom, támogató kíséret, bátorító - útmutató csomag. És közösség, baráti együttlét...
Bevezető előadás
Belépő ingyenes.
www.loridoki.hu
Háziasszony: dr. Elekszay Mária

 

2018. szeptember 19. szerda 18 óra TIT Központ
Bibliai szabadegyetem előadássorozata

Prédikátor Könyve.
Előadó: Dr. Michelisz Richárd
Michelisz Richárd 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, majd 15 évet dolgozott gyakorló jogászként a közigazgatásban a gyámügyi, majd az egészségügyi ágazatban, végül a területi közigazgatás törzskarában.
Teológiai tanulmányait ezzel párhuzamosan végezte, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerzett diplomát szociáletika szakirányon 2014-ben, ahol doktori tanulmányait is folytatja. Jelenleg az Adventista Teológiai Főiskolán főtitkárként dolgozik, emellett 2012 óta jogi és rendszeres teológiai tárgyakat is oktat.

 

2018. szeptember 20. csütörtök 17 óra Somogyi Könyvtár
Lelkünk tükre az írás

Előadó: Raffa Éva grafológus tanár

 

2018. szeptember 20. csütörtök, 17.00-18.00. Bibliotéka Egyesület, Szeged, Kálvária sgt. 12.
DUGONICS ANDRÁS IRODALMI PÁLYÁJA MAI NÉZŐPONTBÓL

DR. BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON irodalomtörténész előadása

Dugonics András (1740-1818) életművét halálának 200. évfordulóján hogyan lehetséges érdekfeszítően felidézni? Műveivel és alkotói munkásságával Dugonics András milyen merészséget és izgalmat rejt a mai irodalomkedvelők számára? Mai nézőpontból Dugonics András irodalmi pályáját hogyan értékelhetjük? Bogoly József Ágoston előadásában ezekre a kérdésekre keresi a választ. Az előadás az egymással versengő olvasatok és megközelítési módok feltárásával egy kifinomultabb Dugonics-képkialakításához, a szegedi író műveinek és emlékének élénk ébresztéséhez járul hozzá. 
Szemelvények felolvasásával közreműködik: Kurunczi Mária

 

2018. szeptember 20. csütörtök 17 óra Varga Mátyás Kiállítóház (Bécsi krt.)

VARGA MÁTYÁS SZINHÁZPÁRTOLÓ KÖR

Kiállítóház háziasszonyai: Czenéné Vass Mária
Kovács Ágnes

 

2018. szeptember 20. csütörtök 17 óra AGORA(Kálvária sgt. 23.)

Fényképezzünk drónnal
Dobóczky Zsolt fotóművész az építkezéseken és az utazásain készített képek mellet egy új eszközzel a drónnal is készít fényképeket. A drónt, mint eszközt az építészeti fotók tették szükségessé. A drónnal keresem azt a látványt, melyet fényképezőgéppel a földfelszínen még nem, a repülőről már nem lehet megörökíteni. Természetesen számomra ez esetben is az ősz és a tél a két legizgalmasabb évszak, de a különleges perspektíva szolgál egy két meglepetéssel is. A képek mellet természetesen szó lesz a technikai háttérről, lehetőségekről, a szükséges eszközökről is, a drónok fényképezésen túli hasznosításáról is.
Hazigazda: Papdi Endre

 

2018. szeptember 20, csütörtök, 18 óra SZAB Székház (Somogyi u.7.) 

A SZAB Előadóművészeti Munkabizottsága és a Közéleti Kávéház közös rendezvénye

MAGYAR HÉT ZÁGRÁBBAN NAGY IMRE ERIKKEL

2018 áprilisában, a horvát fővárosban rendezett magyar héten a szegedi komponista hat kamaraművét (köztük: Dankó concerto, Bach és Handel szárnyain, Farewell) szólaltatták meg.

Az estet megnyitja: Prof. Dr. KEREK FERENC, a munkabizottság elnöke.

Beszélgetőtárs: KISS ERNŐ, a BÁLINT SÁNDOR Művelődési Ház igazgatója
Házigazda: Prof. Dr. SZALAY ISTVÁN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke.

Zagreb – Szeged…. Az utóbbi időben lábra kapott egy mondás:”……… igaz hogy a V.B. döntőt elveszítették a HORVÁTOK, de a szívünket megnyerték……” Ennek jegyében kaptam meghívást a fővárosukba, de a nagykövet segítsége is kellett hozzá. Zenés beszámoló, a kalandos utazásról.

 

2018. szeptember 20. csütörtök 18 óra Virág Cukrászda Terasz

DESSZERT EGYÜTTES
Az idei nyár utolsó Desszert koncertjére készülünk, Virágos jó kedvvel, az elmúlt kánikula mellé a lelkeket is megmelengetve, hiszen ebből tudunk ebből igazán eltenni télire reményteljes gondolatokat, szép emlékeket. Mindenkit várunk szeretettel :
A Desszert együttes.

Farkas Dezső, Földi Öcsi, Palásthy Géza, Répás József, Rózsa Sándor, Vass Ildikó. "

 

2018. szeptember 21. péntek 16 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)

Galapagos szigetek csodái - történelem és élővilág Equadorban–

 Darwin evolúciós elméletének ihletői, az óriás teknősök, különleges növény és állatfajok
Pécsi Ágnes egyiptológus estje

 

AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖR SZEGEDI TAGCSOPORTJA
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
születésének 227.  évfordulóján,

2018. szeptember 21-én, pénteken 17 órakor
a Széchenyi téri szobornál tartandó megemlékezésre éskoszorúzásra.

MEGTISZTELŐ RÉSZVÉTELÉT KÖSZÖNJÜK!

 

2018. szeptember 21. péntek 17.30 óra péntek SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
Törökország 2018. július

Nyilas Ildikó úti beszámolója

"Kis csoportommal egy olyan helyre kirándultunk, ahol a különböző népek kulturális öröksége összekapcsolódik a természeti szépségekkel és ehhez még hozzáadódik a helyiek szívből jövő vendégszeretete. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, amelyekről egy rövid összefoglalót szeretnék az érdeklődőkkel megosztani."

Nyilas Ildikó a Dopti Kft. irodavezetője

 

2018. szeptember 21. péntek 20 óra IH Rendezvényközpont (Felső-Tiszapart 2.)

 

 2018. szeptember 21. péntek 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?
AKKOR OTT A HELYETEK.
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. szeptember 22. szombat 14 óra  Gyomaendrőd Fürdő
MOZGÁS LEGYEN AZ ÉLETED!

A programokra belépőt a helyszínen Pap Anikótól lehet kapni.

 

2018. szeptember 22. szombat 18 óra Tóth vendéglő a Nagyállomásnál (Szent Ferenc u. 3.)
TÁNCOS, ZENÉS NOSZTALGIA EST

Muzsikál: Pócsa József
Belépés díjtalan!
Kedvezmény a rendezvény alatt a vacsora árából 20%, nyugdíjasoknak 30%

 

2018. szeptember 23. vasárnap 14 óra  Szarvas Fürdő
MOZGÁS LEGYEN AZ ÉLETED!

A programokra belépőt a helyszínen Pap Anikótól lehet kapni.

 

2018. szeptember 24. hétfő 17 óra Bibliotéka Könyvtár (Kálvária sgt. 14.)

Kóborlásaim az élet ösvényein
Erdei László biológus professzor könyvének bemutatása 

A könyvet bemutatja: Szafián Zsuzsanna tanár, író

 

2018. szeptember 24. hétfő 18:30  Hági Udvar (Kelemen u. 3.)
Nosztalgia Hétfők

Vendég: a Daily Swing zenekar.
Belépés ingyenes.
Asztalfoglalás /ajánlott/: 30-870-7900
Hági Udvar - Szeged, Kelemen László utca

 

2018. szeptember 25. kedd 16 óra Zöld Terasz klub (Földvári u. 3.)

JÓGA MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Jóga minden korosztályhoz szól, megtanít a helyes testtartásra, a helyes légzésre. Nincs életkorhoz kötve, mindegy, hogy ki mikor kapcsolódik a csoporthoz,mivel mindenki saját magához képest fejlődik.
Tanít: POLCZNERNÉ RÓZSA jógaoktató /70-325-5139/  

 

2018, augusztus 25. kedd 17 Virág Cukrászda Terasz (Klauzál tér)

ROMANTIKUS SZÉP DALLAMOK

Igaz János zenész estje
Háziasszony Zsótér Mária

 

2018. szeptember  25. kedd 18 óra  SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza Lajos krt. 54.)

Manipuláció – áldás vagy átok?
V i r á g  G e r g e l y  előadása

Nem vitás, hogy nap mint nap ki vagyunk téve a manipuláció válogatott formáinak. A kérdés az, hogy a manipuláció pusztít vagy épít? Ha pusztít, hogyan tudjuk felismerni, ha manipulálnak, és ha épít, hogy lehet hasznosítani azt? Ezeket a kérdésekre keressük a válaszokat az előadáson.

Az est szervezője: dr Elekszay Mária

 

2018. szeptember 25. kedd 18.00 óra, Városháza, a Dugonics Társaság ülése.

DUGONICS ANDRÁS MATEMATIKAI MUNKÁSSÁGA

Etelkát, az első magyar nyelven írt regényt tarja kezében a Dugonics – téren a Dugonics – szobor. Sokan nem is tudják, hogy a piarista nyelvújító irodalmár a matematika professzora volt a nagyszombati, majd onnan Budapestre költöző egyetemnek. Nyelvújító munkássága a matematikában is megnyilvánult és emellett kiváló matematika tanár is volt. Könyvei: Gondolat ébresztőnek egy ábrája:.
Szeged nagy fia halálának 300. évfordulója alkalmából az emlékét gondozó Dugonics Társaság emlékévet hirdetett meg. Ennek keretében kerül sor a matematikai életműről való megemlékezésre is, amelyet ezúttal  SZALAY ISTVÁN matematikus tart.

 

2018. szeptember 25. kedd 18:00 Szent-Györgyi Albert Agora Rendezvényközpont (Szeged, Kálvária sgt. 23. Látványlaboratórium, 2. emelet Szemináriumi terem)

Putyini kérdőjelek

Az ukrajnai polgárháború kevésbé ismert társadalom- és természetföldrajzi okait boncolgató előadás és az azt követő beszélgetés során betekintést kívánunk nyújtani a háború valódi okaiba, a média által meglehetősen tévesen bemutatott folyamataira, a véres csatákba és a hétköznapi emberek mindennapi életébe a háború árnyékában.
Tárgyaljuk az Orosz-EU ellentét földrajzi háttereit, szerepét és jövőjét, továbbá a teljesen új módszerekkel vívott lehetséges kimenetelét, a várható hatásait Magyarországra, valamint a jövő háborúira, konfliktusaira.

Előadó: Vasárus Gábor SZTE TTIK Doktorjelölt

Beszélgetőtárs: GálityHristifor

A beszélgetéssel egybekötött előadás a Magyar Humanista Társaság sorozatának része.
Az előadást élőben közvetítjük, és utólag felvételről is megtekinthető.

 

2018. szeptember 26.. szerda 16 óra Zöld Terasz (Földvári u. 3.)
TÁNC A HOSSZÚ ÉLET TITKA!

Mindenki táncprogramja

Táncolni jó, táncolni mámorító, a tánc felüdít, szórakoztat és táplál fizikailag, lelkileg és bizonyos szempontból pihentet szellemileg és testileg is. Nincs annál jobb érzés, mint néhány egyszerűbb alapvető lépést jól, helyes testtartással, könnyedén megtenni. Ezek elsajátítása se nem nehéz, se nem fáradságos. A tánc egyfajta kultúra - Önfegyelemre, mások iránti figyelemre, tiszteletre nevel, segít a felszabadult, könnyed, kulturált mozgásban. És még egy tanács: soha ne lépjenek ugyanazon lábbal kétszer! Bármilyen kérdése is van, hívja a házigazdát!
Tanít: TÓTH FERENC idegenvezető és tánctanár

 

2018. szeptember 26. szerda 16 óra Móres Bárkonyha (Híd u. 4.)

FOGLALKOZTÁS-POLITIKAI STRATÉGIAI LÉPÉSVÁLTÁSOK
A KÖZELJÖVŐBEN 3.

Előadó: Vincze-Fekete Sziráki Judit tanár

 

2018. szeptember 26. szerda 17 óra Somogyi Könyvtár
CSELLÓS ÉLETEM

Beszélgetés Fülöpné Markó Júlia cselló tanárnővel
Háziasszony: Czenéné Vass Mária népművelő

Művész családból származom. Édesapám zenetanár és karmester, Édesanyám balettoktató volt. Zenei tanulmányaimat  először  a Liszt Ferenc Zeneiskolában Édesapámtól kaptam, cselló szakon. A gyermekek iránti szeretet késztetett elsősorban arra, hogy a tanítás, valamint a Kulturális életben szinte minden felkérésnek szeretettel és örömmel tettem eleget. Szóló és különböző kamarazenei együttesekben léptem fel kedves kollégáimmal, rendszeresen. 1975- ben  kaptam tanári diplomát.
Elhangzanak J.S.Bach, Telemann, D' Hervelois, Beethoven, Dvorák, Schumann, Csajkovszkij, Kreisler, Saint Saens, Anton Rubinstein, Elgar, Schubert, J. Massenet művei a beszélgetés során.

 

2018. szeptember 26. szerda, 18 óra. SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

A TARJÁNI SZENT GELLÉRT TEMPLOM ÉPÍTÉSE ÉS
A HÍRES BRONZKAPUJA

Ötven évvel ezelőtt lakótelepet kezdtek építeni Szeged város északi, a tarjáni- és a Fodor- telepi, falusias jellegű részén. A gyorsan emelkedő sor- és toronyházak vallásos lakói lelki szükségleteinek kielégítésének hiánya elemi erővel tört a felszínre. Egy nemes lelkületű asszony telkét és házát ajánlotta fel miséző helyül a Szeged-csanádi püspökségnek. 1971-75 között a hívők és nemes lelkű segítőik önzetlenül, társadalmi munkájukkal templomot építettek fel maguknak a telken. A belső, a szakrális épületrészt a külső köznapitól kapuval szükséges elkülöníteni.  A püspökség a magyaréremművészet kiválóságát, a Szegeden élő Tóth Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész urat kérte fel a díszes kapu elkészítésére.
Az előadás az önzetlen társadalmi munka eredményét, a gyöngyszemnyi templomot és a híressé vált díszes bronzkaput mutatja be vetítés kíséretében.                          
Előadó: Dr. Zenei József tanár                         
Az est házigazdája: prof.  dr. Szalay István, a kávéház kuratóriumának elnöke          
Az est díszvendége: Tóth Sándor Munkácsy Mihály- díjas szobrászművész
Szeretettel várjuk minden érdeklődő kávéházi tagtársunkat az estünkre!

A SZAB Magyar Irodalom Munkabizottság és a Közéleti Kávéház közös rendezvénye

 

2018. szeptember 26. szerda 18 óra TIT Székház (Kárász u. 11.)

BIBLIAI SZABADEGYETEM

 Énekek Éneke

 Előadó: Dr. Ősz-Farkas Ernő

Dr. Ősz-Farkas Ernő gyógyszerészként kezdte el teológiai tanulmányait. Amerikában prevenciós témakörben, az angliai Newbold egyetemen pedig vezetéstudományban folytatott tanulmányokat. Dolgozott körzeti lelkészként, jelenleg pedig a Hetednapi Adventista Egyház Egészségügyi Szolgálatok Osztályának vezetője. Rendszeresen szervez életmódtáborokat, egészségügyi szakmai konferenciákat. A Boldog Élet családi életmódmagazinnak főszerkesztője volt, jelenleg a kommunikációs vezetője. Az Adventista Teológiai Főiskolán a bioetika, keresztény életmód, Biblia és egészség tantárgyakat tanítja óraadó tanárként.

 

 2018. szeptember 27-én csütörtök 16.30 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt. 54.)
Egészségmegőrzés, kiemelten a diabetes prevenció

Interaktív előadás –
Téma: bőrgyógyászati és allergológiaiproblémák a mindennapokban
Előadók: Dr. Szolnoky Győző egyetemi adjunktus
Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész

 

2018. szeptember 27. csütörtök 17 óra  Móres Bárkonyha (Híd u.4.)

Egészségünk védelmében

 ,,A tudatlanság legfelsőbb foka az, amikor elutasítasz valamit, amiről nem is tudsz semmit."
- vagy nagyon keveset! Wayne W Dyer

ÉT-REND egyesület küldetése : "Táplálkozásból származó allergiák megelőzése azaz Prevenciója"!
CÉL: Szemléletmód váltást és védelmet biztosítani azon személyeknek,akik a " táplálkozásból származó allergiák jótékony hatását élvezik"!

Előadás témája:Barangolás a Táplálékországban! Allergiáról – alapfogalom!
Tények: B vitaminok Komplex hatása!
Közhasznú Szolgáltatásaink:

- Tanácsadás -havonta az első hét CSÜTÖRTÖK 16 óra/2018.09.06../előre bejelentkezett és megbeszélt időpontban!
Helyszín :Szeged, Kálvária sgt. 23. AGÓRA
- Klubfoglalkozás havonta a harmadik hét csütörtök 17-től
Előadás témája:AYURVÉDA az Öngyógyítás Tudománya – sorozat!
/Fitoterápia - Hagyományos Kínai gyógyítás/
Helyszín :Szeged, Kálvária sgt. 23. AGÓRA
Időpont:2018.09.20./17óra előre bejelentkezéssel

Köszönet mindazoknak, akik 1% Támogatásukkal és Adományukkal munkánkat támogatták és lehetővé teszik a „Start csomag Túléléshez” Kiadványunk eljutását a célréteg számára !! Bankszámlaszám:ÉT-REND egyesület /Közhasznú/ K&H 10402805-00000007-00000003,

 

2018. szeptember 27. csütörtök 18 óra Ifjúsági Ház Társalgó (Felső Tiszapart 2.)

SZEGEDI ZENÉSZEK TÁRSASÁGA

Beszélgetés zenéről, zenével

Vendég: a Desszert Együttes

Házigazda: Pleskonics András, Plesi

2018. szeptember 28. péntek 15 óra Nemzeti Emlékkert (Földmíves u. 13.)

SZEPTEMBER VÉGI KERTI ZENÉS PARTY

Vendég: a Mátyás téri mozgó Kávézó, bemutatja Hunyadi Anna, a SZIA Kávézó tulajdonosa

Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár

Mindenki hozzon magával enni és innivalót!

  

2018. szeptember 28. péntek 17 óra SZTE Állam-és Jogtudományi Kar (Tisza L. krt.54.)

El Camino - a Pireneusoktól az óceánig
Dr. Szeghalmi Zsolt   vetített képes előadása
.
Hasznos tanácsok adása az utat fontolgatók számára

900 kilométeres gyaloglás észak-spanyolországi falvakon, erdőkön, folyókon és hegyeken át. 40 nap séta, több száz település, még több zarándok, valamint megszámlálhatatlan anekdota és élmény

  

2018. szeptember 28 péntek 18 óra IH Rendezvényközpont Tisza terem (Felső-Tiszapart 2.)

Temesi Maria operanagykövet estje

 

2018. szeptember 28. péntek 18-22 óráig (Tóth Vendéglő, Nagyállomás)
SZERETNÉTEK JÓ ZENÉRE JÓ TÁRSASÁGBAN TÁNCOLNI?
AKKOR OTT A HELYETEK.!
HORVÁTH MIKLÓS ÉNEKEL

 

2018. szeptember 28-29 péntek-szombat TIT Központ (Kárász u.)

2018. szeptember 29. szombat 15 óra Dugonics tér 12. (Millenniumi Kávéház épülete előtt)

Pohárba töltött történelem – Körséta Szeged régi kocsmáinak és italmérős helyiségeinek színhelyén

Monostori András Idegenvezetések
A város régi, legendás vendéglátóhelyeinek – kocsmáinak borkiméréseinek, halászcsárdásinak, fogadóinak – színhelyeit keressük fel és járjuk végig a túra folyamán. Ugyan legtöbbnek már sajnos az épülete sem maradt meg, de a hozzájuk fűződő történetek és legendás anekdoták annál inkább. Ezeket elevenítjük fel az emlékséta folyamán.
Bemutatjuk hol és hogyan mulatott a szegedi nép, valamint bizonyságot szerzünk arról, miszerint a kocsmák "társadalma" már a XIX-XX. század fordulóján (és valamennyivel később) is képes volt cifrább képet mutatni a mainál.
Részvételi díja: 1000 Ft.

 

2018. szeptember 29. szombat 15 óra TIT Székház Kárász u. 11.

ŐSSEJTKUTATÁS
Műsorvezető: Prekup Mária pszichológus
Házigazda: Csonka Istvánné
Belépő: 1.000.-Ft

 

2018. szeptember 29. szombat 18 óra Tóth vendéglő a Nagyállomásnál (Szent Ferenc u. 3.)
TÁNCOS, ZENÉS NOSZTALGIA EST

Muzsikál: Pócsa József
Belépés díjtalan!
Kedvezmény a rendezvény alatt a vacsora árából 20%, nyugdíjasoknak 30%

 

2018. szeptember 30. vasárnap 15 órától AGORA (Kálvária sgt.)
dr.Kikli Tivadar Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Közhasznú Egyesület 2018. szeptemberi műsora

Megsárgult a levél

címmel tartjuk a soron következő nótás délutánunkat.

Fellépnek: Kurina Irén Életmű díjas, Lévai László Bánfalvi díjas, Polgár Gábor, Papp Lajos, Niczky Géza, Gera Ferenc, Bagdi Erzsi, Mészáros Tóth Piroska,Makói Varga Anna és Dobó Katica.
Kísér Kecskés Sándor Bánfalvi díjas prímás és cigányzenekara.
Műsorvezető Majzik István.

Jegyek  1500 Ft. értékben kapható az Agorában, Polgár Gábornál a szeptember 7-i klub délutánon, nyugdíjas egyesületek 10 db. jegy vételénél számla ellenében 1000. Ft/ db egységáron, valamint más közhasznú egyesületeknek.

 

2018. szeptember 30. vasárnap  15 óra Tápé, Honfoglalás utca 75

Tápai barangolások két keréken – Kerékpáros emléktúra Tápén

Monostori András Idegenvezetések

Részvételi díj: 1000 Ft.

 


 

Vassné Szabó Ágota

Almák-körték

Üres kosarak, hordók tátongó méhét
megtermékenyítette a nyár.
Most minden magzata
az őszi születésre vár.
Vidám, opálos szőlőszemek.
Hamvas szilvák, recsegő diók
félhomályos kamrák rejtekén
lesznek ünnepre őrzött - elcsenni valók.​
Emlékszem, maga volt illatával a csoda:
egy hajában sült krumpli vacsora.
Rajta szalonna korona volt a dísz,
s barna köpenyében hordott minden ízt.
Télen, tűzőn pattant gesztenyék hada
- édes sereg -
segített felmelegíteni
a kötött kesztyűbe bújt, fázós kezeket.
Mandulák csónakja nyílt,
s varázsolt marcipánt.
Mogyorók héja roppanva sírt,
de végül megadta magát.
Mélabús, bölcs körték, almák ültek
a szekrény tetején - várva a tavaszt,
s nagyanyám fakult szeme olvasztott rájuk,
nap mint nap viaszt.

 

Hajdrik József

Zsóka ezer csókja

Leng felettünk az ég kékje,
Ragyog fényesen csillaga!
Ezzel késszé lett az Éden,
csókod titka; méz illata!

Csak a remény el ne vesszen,
a sötét mélység torkában.
Kell, hogy végtelenül szeress,
ajkad csókod most formálja.

„Még nem szabad, jaj nem lehet!
Várj, hagy érjen meg a gyümölcs!
Érezd tüzem, mit lehelek,
gondjaimat vele űzöm!”

Jó a világ így kettesben!
Pálma helyett, barkaágak
hevernek lábaid mellett,
így készül nagy a varázslat.
.
A valósága fény-szivárvány!
Nincs benne szénszín-fekete.
Te vagy a hószín királylány,
ragyogj nekem reggelente!

Zsóka ezer csókja éget,
Gyöngysort fűzök mind belőle.
Veled lett teljes az élet.
Most ezt köszönöm, - előre!

 


 

Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Elérhetőség:

Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
6720 Szeged, Kárász u. 11.
Ügyvezető igazgató:
Pelle Tamás
Tel.: +36 30/726-10-67
Felnőttképzési referens:
Czina Dávid László
Tel.: +36 30/726-10-63
Tehetséggondozási referens:
Balogh Terézia - Szentes
Tel.: 06-30/513-37-37 tel.: 06-63/321-940
honlap: www.titszeged.hu
E-mail: iroda@titszeged.hu
info@titszeged.hu
Nyitva tartás:
H-Cs: 08:00-16:00 
P: 08:00-14:00
Adószám: 19078164-2-06
Bankszámlaszám: Pillér Takarékszövetkezet: 57400107-11138295
NSZFH: E-000826/2014
Nyilvántartásba vételi szám: 06-0045-06 (2006)

   A TIT közművelődési és felnőttoktatási tevékenysége 175 évre tekint vissza. A hagyományos ismeretterjesztés mellett több éve foglalkozunk, idegen nyelvek oktatásával. KOMMUNIKÁCIÓ KÖZPONTÚ nyelvoktatási módszert honosítottunk meg.
A TELC nem a nyelvről oktat, hanem a nyelvet tanítja. A kompetenciaszinteknek megfelelően a szóbeli és írásbeli kommunikációt, gondolatközlést megalapozó készségeket fejleszti. Tanfolyamainkat megelőzi az előzetes tudásmérés, mely tájékoztatja leendő résztvevőinket és tanárainkat a jelentkezők aktuális tudásáról. Az elért eredmények alapján teszünk javaslatot a képzési csoportra, illetve nyelvvizsga lehetőségre.
Folyamatosan induló tanfolyamaink:

- angol
- német
- eszperantó

Nem csak oktatunk, hanem akkreditált TELC nyelvvizsga szervező helyként vagyunk nyilvántartva.
A hosszú évek alatt felhalmozódott oktatási, szervezési tapasztalatainknak köszönhetően résztvevőink kiemelkedő eredményeket érnek el a nyelvvizsgákon.
A TIT lehetőséget, és fórumot biztosít tehetséges embereknek, hogy a tudást, ismertterjesztést a lakosság körében népszerűsítse, illetve korszerű ismereteket nyújtáson minden korosztálynak a diákoktól az a nyugdíjasokig.
Rendszerességgel szervezünk előadásokat, esteket, bemutatókat:

A Magyar TudományÜnnepe –ismeretterjesztő fórum

Szabadegyetemi sorozatok

A Tudás Tíz Napja (előadássorozat – Szentes)

Madártani szakköri foglalkozások

Kiállítások

Közéleti Kávéház programjai

Városi séták elnevezésű programsorozat, ahol a székház ékességeit tekinthetik meg az érdeklődők

Saját szervezésű ismeretterjesztő előadások

   A hagyományoknak megfelelően biológia, földrajz, kémia, matematika szakágakban 3-12 évfolyamig szervezzük hagyománnyá vált versenyeinket a kis települések iskoláitól a megyei jogú városok rangos oktatási intézményéig.
A Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat oktatási filozófiáját a következőkben tudjuk összefoglalni:
- lifelonglearning (azaz élethosszig tartó tanulás elve)

- hallgatóközpontú képzési szolgáltatás
- kis létszámú képzési csoportok
- megfizethető képzési költségek
- magas színvonalú képzések kínálata

 


 

PROGRAMAJÁNLÓ  2018. SZEPTEMBER
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

Megújul a Hangoskönyvtár
A szegedi városi önkormányzat támogatásával fölújítják a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárát (Stefánia 2.) A munkavégzés ideje alatt, augusztus 21-től október 31-ig a fiókkönyvtár zárva tart. A 14 millió forint értékű korszerűsítés során kicserélik a fűtést, a világítást és a padlóburkolatot, valamint a berendezés is megfiatalodik.
Az olvasók a zárás ideje alatt a kikölcsönzött dokumentumokat visszahozhatják központi könyvtárba (Dóm tér 1-4.), vagy nyitás után a Hangoskönyvtárba.

JÁTÉKRA HÍVÁS

A Szegedi Nemzeti Színház színházi bemutatói előtt a Somogyi-könyvtár a bemutatott előadásokról, a színpadra állított művekről szóló kérdésekkel játékra hívja az érdeklődőket. A kérdések a http://www.sk-szeged.hu honlapon (a könyvtárban pedig nyomtatott formában) érhetők el. A szerencsés megfejtők színházjegyet nyerhetnek ajándék áron.

 

PROGRAMOK

2018. szeptember 6. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Elhangzik A kék ló című mese papírszínházi előadásban.

2018. szeptember 7. (péntek) 16.30 óra – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… papírszínházas mese
Címe: Bertalan és Barnabás

2018. szeptember 13. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Elhangzik a Vízcsepp című mese papírszínházi előadásban.

2018. szeptember 14. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Téma: Lomi LomiNuimasszázs – Mónika csodák
Előadó: Makra Mónika, több gyermekes anya, dúla, masszázs technikát bemutató

2018 szeptember 14 (péntek) 16.30 óra - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… papírszínházas mese
Címe: A három kismalac

2018. szeptember 14. (péntek) 16.30– helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Görög Ibolya Summa summarum (Athenaeum) című könyvéről Balog József újságíró beszélget a szerzővel.
A „protokoll nagyasszonya” ebben a legújabb könyvében az előadásait írja le, ezért az előző négy kötetében (Protokoll az életem, Mindennapi maceráink, A nyilvánosság kelepcéi, Tanácsoskönyv) leírtak is vissza-visszaköszönnek. A Summa summarum szerkezetileg eltér az eddigiektől: ha lehet, még kötetlenebb formában, sok-sok humorral fűszerezve, az életből vett tapasztalatokkal színesítve kaphatjuk meg az alapvető információkat.
A program ingyenes, de visszaigazolt regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a Somogyi-könyvtár honlapján lehet: www.sk-szeged.hu

***

2018. szeptember 15-16. szombat-vasárnap
Örökségünk Európában 2018. – Kulturális Örökség Napjai a Somogyi-könyvtárban
Az idei évben is városnéző sétákkal és Emlékkönyvtár bemutatókkal várjuk az érdeklődőket.

 „Kincsestár a könyvtár szívében”
A Kulturális Örökség Napjain újra megnyílik az Emlékkönyvtár ajtaja az érdeklődők számára, ahol válogatást láthatnak a Somogyi Károly által alapított könyvtár ritkaságaiból. A meghirdetett időpontokban könyvtörténeti különlegességekkel várjuk a látogatókat:
Időpont: 2018. szeptember 15. (szombat) 13 és 15 óra
2018. szeptember 16. (vasárnap) 13 és 15 óra
Találkozás a Somogyi-könyvtár  földszinti kiállítóterében.
A részvétel ingyenes azonban regisztrációhoz kötött, hogy mindenki kényelmesen hozzáférjen a hallani- és látnivalókhoz.

Az Örökül hagyták című hagyományos nyári kiállítása ingyenesen, vezetéssel megtekinthető az alábbi időpontokban.
Somogyi Károly gyűjteményének köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek az írott és a nyelvi kulturális örökségünk kiemelkedő darabjaiba, a könyvtár muzeális értékű köteteibe.
Időpont: 2018. szeptember 15. (szombat) 14 és 16 óra
2018. szeptember 16. (vasárnap) 14 és 16 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér

„ Az utolsó igazi királyunk…” : Mátyás király szegedi emlékei
2018-ban Mátyás király uralkodóvá választásának 560., valamint születésének 575. évfordulójára emlékezik Magyarország. Sétánkon a magyar történelem egyik legismertebb és máig legnépszerűbb uralkodójához köthető szegedi helyszíneket, köztéri alkotásokat keressük fel. Sétánk az Alsóvárosi templomnál fejeződik be.
A séta időtartama 1,5 óra.
A részvétel regisztrációhoz kötött, hogy mindenki kényelmesen hozzáférjen a hallani- és látnivalókhoz.
Séta indulási ideje:
2018. szeptember 15. (szombat) 14 óra 30 perc
2018. szeptember 16. (vasárnap) 14 óra 30 perc
Találkozás a Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1–4.) épülete előtt.

Gang és rang – A bérházak világa Szegeden Magyar Edétől Lechner Ödönig
Az 1879-es nagy árvíz utáni évtizedekben az újjászülető és felnövekvő Szeged lakói közül egyre többen bérházba költöztek. A polgári élet eseményeinek, mindennapjainak hátterét adó épületekben a lakások mellett sokszor üzletportálokat, vendéglőket is kialakítottak.
A városnéző séta neves építészek tervezte eklektikus és szecessziós bérpaloták lépcsőházaiba, belső udvaraiba nyújt betekintést. Fedezzük fel a díszes homlokzatok titkait és a mögöttük rejtőzködő párhuzamos világokat: a tulajdonosok, a bérlők és a cselédek történetét!
A séta időtartama 1,5-2 óra.
A részvétel regisztrációhoz kötött, hogy mindenki kényelmesen hozzáférjen a hallani- és látnivalókhoz.
Séta indulási ideje:
2018. szeptember 15. (szombat) 15 óra
2018. szeptember 16. (vasárnap) 15 óra
Találkozás a Somogyi-könyvtár (Dómtér 1–4.) épületeelőtt.

A Tisza Lajos körút díszei – szobrok, emléktáblák, történetek
A Belvedere-palotától az árvízi emlékműig ívelő Tisza Lajos körút szobrainak és emléktábláinak történetét ismerhetik meg a Somogyi-könyvtár kulturális örökségnapi sétájának résztvevői.
A partfalon lebegő Tisza-allegória nőalakja, az Anna-kút lábujjhegyre emelkedő táncosnője, a központi rendelőintézet homlokzatának szobrai vezetnek a várost hullámsírba döntő árvíz századik évfordulójára emelt krómacél-feketegránit emlékműig. Az érdeklődők megállhatnak egy pillanatra olyan emléktáblák, domborművek és mozaikok előtt is, amelyeknek a hétköznapokban talán kevesebb figyelmet szentelnének.
Séta indulási ideje:
2018. szeptember 15. (szombat) 10 óra
2018. szeptember 16.  (vasárnap) 10 óra
Találkozás a Somogyi-könyvtár (Dómtér 1–4.) épületeelőtt.
A séta időtartama 1,5-2 óra.
A részvétel ingyenes azonban regisztrációhoz kötött, hogy mindenki kényelmesen hozzáférjen a hallani- és látnivalókhoz.

Az „Üvegpalota” titkai – a Somogyi-könyvtár kevésbé ismert terei – épületbemutatótúra
A részvétel regisztrációhoz kötött, hogy mindenki kényelmesen hozzáférjen a hallani- és látnivalókhoz. A túra időtartama 1 óra.
Időpont:
2018.  szeptember  15. (szombat) 15 óra
Találkozás a Somogyi-könyvtár (Dómtér 1–4.) épülete előtt.

Bejelentkezni  a programokra:
személyesen a könyvtár adminisztrációs pontján
telefonon: 62/425-525/1-es mellék
e-mailben: library@sk-szeged.hu

A bejelentkezésnél megadott adatait kizárólag a program szervezéséhez használjuk és utána töröljük.

Használt könyvek vására a központi könyvtár épülete előtt
Időpont: 2018. szeptember 15. (szombat) 10–15 óra

***

2018. szeptember 18. (kedd) 16.00 – 18.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Túl az Óperencián… kalandozás a népmesék birodalmában
Interaktív foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály számára

2018. szeptember 18. (kedd) 16.30 – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Örkény István: Tóték című tragikomédia– közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház 2018. szeptember 28-ai bemutatóját megelőzően.
Résztvevők: a darab rendezője és a jelentősebb szerepeket megformáló színművészek
Tóth Lajos mátraszentannai tűzoltóparancsnokot és családját nagy megtiszteltetetés éri: fia azt üzeni a frontról, hogy szeretett parancsnoka náluk óhajt regenerálódni, miután az állandó partizánveszély teljesen felőrölte az idegrendszerét. Az őrnagynak se igényei, se extra kívánságai nincsenek, csak nem bírja a lármát, a tétlenséget, álmatlanságban szenved, és roppant érzékeny bizonyos szagokra. Tóték fáradságot nem kímélve vetik alá magukat az őrnagy szeszélyeinek, aki még azt is elvárja tőlük, hogy mindezt örömmel tegyék.
"Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr? És olyan erőhatalom van-e, mely egy emberrel ember voltát megetethetné? Van? Nincs? Van? Fogas kérdés!"

2018. szeptember 19. (szerda) 17.00 –helyszín:alagsori klub
Fiatal tehetségek Szegeden
Dr. Szondi Ildikó ötlete alapján hónapról-hónapra bemutatkoznak az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségek. A Sófi Alapítvány több mint 20 millió forint ösztöndíjjal és többféle szolgáltatást nyújtva patronálta a tehetségeket az elmúlt 17 évben, akikből egymást segítő, együttműködő közösséget is szervez.

Vendégek:
Mester: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna egyetemi docens (SZTE, TTIK)
Tanítványa: Molnár Árpád biológus PhD hallgató (SZTE, TTIK)
Házigazda és beszélgetőtárs: Prof. Dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Kuratóriumi Elnöke

Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna 2005-ben kezdte kutatói pályáját az SZTE Növénybiológiai Tanszékén. Az azóta eltelt több mint 10 évben aktív oktatói-kutatói munkát folytat, melynek eredményeként 2017-ben habilitált. Az általa vezetett Reaktív nitrogénforma jelátviteli Kutatócsoportban a nehézfém stresszre adott növényi válaszok állnak a vizsgálatok középpontjában. Eddig számos Bsc és Msc szintű szakdolgozat mellett három PhD. hallgató szerzett doktori fokozatot a témavezetésével. Szerencsésnek tartja magát, hiszen kiváló tanítványokkal, munkatársakkal dolgozhat együtt, akik egyike Molnár Árpád. Árpád Bsc-s éveiben csatlakozott a kutatócsoporthoz, és kitartásával, tehetségével kiemelkedő eredményeket ért el, melynek ékes bizonyítéka a két alkalommal elnyert Sófi József Ösztöndíj is.
Molnár Árpád 1991-ben született a vajdasági Zomborban, középiskolai tanulmányait pedig 2010-ben Szabadkán fejezte be. Szegeden folytatva tanulmányait 2013-ban biológus alapképzést végzett, melyet 2015-ben az okleveles biológus mesterképzés elvégzése követett. Tanulmányai mellett részt vett a 2014-es Országos Környezettudományi Diákkonferencián, ahol egy különdíjat nyert el valamint a 2015-ben megszervezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyet szerzett. 2014-ben Szeged Városi ösztöndíjat és Köztársasági ösztöndíjat kapott, 2015-ben pedig a mesterszakos kategória SZTE Sófi-alapítvány ösztöndíját, Talent ösztöndíj ezüst fokozatot és a Kar kiváló hallgatója címet nyerte el. A SZTE Sófi-alapítvány ösztöndíj doktorandusz kategóriájában 2017-ben 3. helyet, míg 2018-ban első helyet szerzett. Alapképzés második évében csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán lévő Növénybiológiai Tanszéken a Reaktív nitrogénforma jelátviteli kutatócsoportba és jelenleg is ezen a helyen tevékenykedik PhD hallgatóként. Szakmai érdeklődése a reaktív nitrogénformákra és az általuk okozott makromolekula módosulásokra terjed ki, melyet számos kísérletsorban vizsgált már kiváló témavezetés mellett. Szabadidejében is nehezen szakad el a biológiától, hiszen kedvenc foglalatosságai közé tartoznak a horgászat, természetjárás vagy épp új kulináris technikák kipróbálása.

2018. szeptember 20. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Elhangzik a Klára ajándéka című mese papírszínházi előadásban.

2018. szeptember 21. (péntek) 10.00 – 11.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegő, topogó zenebölcsi 0-3 éves korú gyermekek számára
Foglalkozást vezeti: Kasztner Anna zenepedagógus

2018. szeptember 21. (péntek) 16.30 óra– helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… papírszínházas mese
Címe: A kiskakas gyémánt fél krajcárja

2018. szeptember 25. (kedd) 16.30 –  helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
William Shakespeare: Szentivánéji álom című vígjáték – közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház 2018. október 5-ei bemutatóját megelőzően.
Résztvevők: a darab rendezője és a jelentősebb szerepeket megformáló színművészek
A hagyomány szerint Szent Iván éjjelén a szerelmesek az erdőbe szöknek, tüzet ugranak, mely megpecsételi szerelmüket, de tilos elaludniuk, mert az végzetes bajt hozhat kapcsolatukra. A baj megtörténik, a szerelmesek elalszanak és életre kel a szellemek és tündérek ámulatba ejtő világa. A szenvedélyek lángra lobbannak, mindenki feldúltan bolyong a különös lényekkel teli erdőben. Követik az álmaikat, ki a szerelmet, ki az elvetemült bosszút. És olyanok is akadnak, akik új színházat álmodnak a városlakók örömére.

2018. szeptember 26.(szerda) 15.00 – 16.00-ig - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mackó kuckó – A mesebeli paripa - Játékos mesefoglalkozás kisiskolásoknak
Foglalkozást vezeti: Orlik Ilona

2018. szeptember 27. (csütörtök) 16.30 óra – helyszín: gyermekkönyvtár
Meséről mesére: Elhangzik A csodapalást című mese papírszínházi előadásban.

2018. szeptember 28. (péntek) 16.30 óra - helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… papírszínházas mese
Címe: A brémai muzsikusok

 

KIÁLLÍTÁSOK

2018. szeptember 3-tól október 31-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Ősz – fotókiállítás a Nap-Fény-Senior Fotókör Egyesület tagjainak képeiből

2018. szeptember 6-tól október 4-ig – helyszín: 2. emelet
130 éve született Tersánszky Józsi Jenő – kiállítás
Tersánszky Józsi Jenő az egyik legkülönösebb prózaírónk, a magyar irodalom rendhagyó színfoltja, és egyik legszínesebb, legeredetibb szerzője.
„Sohasem volt magyar író, aki ezt a legmélyebb réteget, a koldusok, csavargók, sárlakók világát oly közelről és oly édes otthonisággal ismerte volna, mint Tersánszky.”
(Móricz Zsigmond)

2018. szeptember 6-tól október 6-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Hundertwasser, a különc zseni - kamarakiállítás
Hundertwasser harcos világmegszépítőnek tartotta magát. Formavilága meghökkentő, azt mondta "szereti a földgolyót két kézzel két oldalról átfogni". Építészete az organikus stílus jegyeit viseli, de poszterek,bélyegek, rendszámok, autópálya-pihenők és szemétégetők viselik kézjegyét. 90 éve született.

2018. szeptember 13-tól – október 20-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
LÉT-ELEMEK - Fekete Miklós festőművész kiállítása
"Festészetemben egy elvont világ képzeletbeli tájait járom be, melyben a gesztuális, dinamikus elemek gyakran találkoznak mértanias-statikus alakzatokkal. E két pólus közti feszültséget igyekszem kiaknázni képeimen, akár úgy is mondhatnám, hogy ez festői világom lételeme."

Korábban megnyílt kiállítások, amelyek még augusztus hónapban is megtekinthetők:

2018. augusztus 27-től szeptember 5-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
A hal humorral fűszerezve – a halászlé néhány élclap tükrében
A Somogyi-könyvtár idén is csatlakozik a már hagyományosnak számító, immár XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál Szeged (2018. augusztus 31-szeptember 2.) rendezvényeihez. Ebből az alkalomból a fesztiválhoz kapcsolódóan A hal humorral fűszerezve – a halászlé néhány élclap tükrében címmel válogatás látható a Somogyi-könyvtár anyagából a könyvtár 1. emeletén 2018. augusztus 27. és szeptember 5. között.
A régebbi élclapok, úgymint a Borsszem Jankó és Az Üstökös mellett bepillantást nyerhetünk a szegediek közül a Darázs és a Koppantó témához kapcsolódó lapszámaiba, valamint a Ludas Matyi népszerű halas vicceibe is beleolvashatunk.
Azon tárlatlátogatók, akik helyesen válaszolnak a kiállításhoz kapcsolódó kérdésekre a XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál Szeged támogatásának köszönhetően halászléjegyeket nyerhetnek! Idén is lesz játék. A kiállítást megtekintők könnyedén válaszolhatnak a szórólapokon feltett kérdésekre és jutalmul ajándék halászlevet nyerhetnek.

2018. augusztus 9-től szeptember 11-ig – helyszín: 1. emelet folyóirat-olvasóterem
Magyar népviseletek – Balasi Marianna iparművész kiállítása
Balasi Marianna a magyar népviselet forma és motívumvilágát dolgozza fel. A művész érzelemvilágát a színek és az anyagok sokszínűsége jellemzi, amelyet többek között női- és gyermek népi ruhák, textilképek formájában csodálhatunk meg.

2018. július 16-tól október 3-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
Örökül hagyták – múlt és jövő egymásra épülése
A Somogyi-könyvtár nyári nagykiállításával csatlakozik a „Kulturális örökség európai éve 2018” címmel meghirdetett rendezvénysorozathoz. Kiállításunk elsősorban a magyar kulturális örökséget mutatja be. A téma gazdagsága, sokszínűsége megjelenik régészeti lelőhelyek, kortárs építészeti műemlékek, középkori várak, képzőművészeti alkotások, néphagyományok s nem utolsó sorban könyvtárak szebbnél szebb könyvgyűjteményei területén. Somogyi Károly gyűjteményének köszönhetően a látogatók betekintést nyerhetnek az írott és a nyelvi kulturális örökségünk kiemelkedő darabjaiba a könyvtár muzeális értékű kötetein keresztül.
A kiállítás létrejöttét Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága Idegenforgalmi támogatási keretén keresztül támogatta.

2018. június 7-től szeptember 30-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Örömfotók –Bobkó Anna kiállítása
Mit csinál szabadidejében a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere, aki a hétköznapokban tudósokat, a hallgatói életet, az egyetem nemzetközi vendégeit örökíti meg? Tovább folytatja a fotózást a dolgos órákon kívül is. Saját kedvenc témáinak megvalósítását örömfotózásként éli meg. Lencsevégre kapja a barátokat, ismerősöket, izgalmas karaktereket, a közvetlen környezetét.

 

Fiókhálózat 2018. szeptemberi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
szeptember 3-28.
"Manóságok”–kiállítás a Manó Könyvek Kiadó illusztrátorainak rajzaiból
A Manó Könyvek Kiadó célja minden korosztály számára szerethető könyveket álmodjon meg, és adjon ki. Ez elképzelhetetlen lenne kiváló illusztrációk nélkül. Néhány kedves illusztrátor, a kiadó könyveihez készült rajzaiból mutat meg néhányat ezen a kiállításon.
Ha tetszett, keressétek meg őket a könyvekben is!

Északvárosi fiókkönyvtár
szeptember 5-28-ig:
Füvészkert arcai–az SZTE Füvészkert fotókiállítása
Közel száz év nem múlik el nyomtalanul a természet felett. Talán még nagyobb változást idéz elő egy minden szegletében élő, mégis emberi kéz által kialakított és folyamatosan formált környezetben, mint egy botanikus kert. Időről időre új növényfajok jelennek meg a gonddal kialakított kertben, némelyek pedig eltűnnek, hogy átadják másoknak helyüket. Színek és formák versengnek egymással, hogy mutassák a természet és a növényvilág sokszínűségét, változékonyságát.
A szegedi Füvészkertben sétáló látogatót a képeken megjelenő formák és hangulatok, a kert főszereplői, a növények látják vendégül. Mindenkit szeretettel várunk egy földrészeken átívelő utazásra, hisz a csodát élőben kell látni!

Francia utcai fiókkönyvtár
szeptember 3 - 28-ig
Zarándoklat képekben és gondolatokban - kamarakiállítás Polner Tamás és Varga Lóránt kötetének fotóiból

Móra utcai fiókkönyvtár
szeptember 3-28-ig
"Manóságok”–kiállítás a Manó Könyvek Kiadó illusztrátorainak rajzaiból
A Manó Könyvek Kiadó célja minden korosztály számára szerethető könyveket álmodjon meg, és adjon ki. Ez elképzelhetetlen lenne kiváló illusztrációk nélkül. Néhány kedves illusztrátor, a kiadó könyveihez készült rajzaiból mutat meg néhányat ezen a kiállításon.
Ha tetszett, keressétek meg őket a könyvekben is!

Odesszai fiókkönyvtár
szeptember 3-28-ig
Kiállítás a Csongrád megyei SM betegek EFOP-3.7.3-16 pályázat keretében készült selyemképeiből és agyagtárgyaiból

Rókusi fiókkönyvtár
szeptember 3-28-ig
A Nemzet Színészei címmel "Kovzsi" Kovács Zsigmond portrékarikatúráiból rendezett kiállítás

Szőregi fiókkönyvtár
szeptember 3-28-ig
Dél-Alföld madarász szemmel címmel Ampovics Zsolt fotókiállítása tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

Tápé
szeptember10-28-ig
Az ősz színei - a Nap-Fény Fotókör kiállítása

 

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
“Fénylő csillagok” címmel meseíró pályázatot hirdet a Csillag téri fiókkönyvtár
Pályázati időszak: 2018. szeptember 3. – szeptember 28.

A pályázók három korcsoportban indulhatnak:

  1. I. korcsoport: 7–9 évesek;
  2. II. korcsoport: 10–13 évesek;
  3. III. korcsoport: 14–16 évesek.
Bármilyen témát feldolgozhatnak a pályázók.
Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat.
Terjedelmi korlát: maximum 5 (A/4) oldal lehet a pályamű.
Kézzel írt pályaműveket nem áll módunkban elfogadni.

Pályaművek benyújtása:
Kizárólag e-mailben, a csillag@sk-szeged.hu címre várjuk a pályamunkákat.

Beküldési határidő: 2018. szeptember 28., éjfél

A pályázat részeként az e-mail szövegében minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, az iskolája nevét, címét és e-mail címét.
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Meseíró pályázat”.

A pályamunkákat Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként kérjük az elektronikus levélhez csatolni, a fájl elnevezése tartalmazza a pályázó nevét és a pályamű címét.
pl.: Csillag_Lilla_Az_en_mesem.doc vagy Csillag_Lilla_Az_en_mesem.pdf

A pályázattal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek.
A beérkezett írások előzsűrizésre kerülnek, a továbbjutókat szakmai zsűri értékeli.

A pályaműveket az elbírálást követően nem őrizzük meg.

A pályázat záró eseményére, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2018. októberében, az Országos Könyvtári Napok keretében kerül sor.

szeptember 3. 17.00 órakor Film - Csillag - Klub
Egy közös összejövetelre várjuk a filmek szerelmeseit Szegeden, a Csillag téri fiókkönyvtárba. Minden hónap első hétfőjén beszélgetünk, filmekről, sorozatokról, könyvekről, élményekről.
szeptember 27. 17.00 órakor Korea Klub - képes élménybeszámoló a szeptember 22-i budapesti Koreai Kulturális Napról.

Északvárosi fiókkönyvtár
szeptember 4. 10.30 órakor‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében: "Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.” Beszélgetés  Krúdy Gyuláról születésének 140. évfordulóján Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével.
szeptember 5. 16.30 órakor ‘Tinikuckó’ Kortársak - közösség - drámajátékok - Tiniklubunkba a felső tagozatos korosztályt várjuk!
szeptember 12. 10.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak - Jól szeretünk? A szeretetnyelv a pozitív fegyelmezés alapja címmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet vezetésével.
szeptember 14. 16.00 órakor a ‘Mesekuckó’ gyerekklubba mese- és kézműves foglalkozásra várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket családjukkal együtt.
(A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
szeptember 19. 16.30 órakor ‘Olvasni menő! könyvklub kamaszoknak’ - Gyertek a könyvtárba, és beszélgessünk kedvenc könyveitekről!  Új könyvklubunkba a 12-14 éves korosztályt várjuk!
szeptember 26. 10.00 órakor EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében: ‘A szülői szerep is tanulható, avagy Te is lehetsz „elég jó szülő” havi szakkör kisgyermekes anyukáknak - Pozitív fegyelmezés - A visszajelzések szerepe; a felelősség felvállalásacímmel beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet vezetésével.
szeptember28. 16.00 órakor a Könyvkirály-képző gyerekklubba várjuk játékos mesefoglalkozásra az iskolás gyerekeket.
szeptember 28. 16.30 órakor 'Tanulásra hangoló szülőknek' klubban: Egyedül nem megy?! Beszélgetés a tanulási önállóság megalapozásáról - beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó vezetésével.

Francia utcai fiókkönyvtár
szeptember3 - 28-ig Használt könyvek vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
szeptember 11.  9.30 órakor Smith, Annie: Janó és Janka évszakos meséi - mesefoglalkozás óvodásoknak Novkovné Hevesi Andrea könyvtáros vezetésével.
szeptember 13.  16.00 órakor Mesés Ismerettár - A Természet kalendáriuma  - Az ősz állatvilága. Ismeretközlő és kézműves foglalkozás gyerekeknek. ( A kézműves anyagok költségét a képviselői alap biztosítja)
szeptember 27. 16.30 órakor A Könyvbarátok klubjában Turai Andrea speciális előadó előadása hangtálakról és a metamorf masszázsról.

Megújul a Hangoskönyvtár
A szegedi városi önkormányzat támogatásával fölújítják a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárát (Stefánia 2.) A munkavégzés ideje alatt, augusztus 21-től október 31-ig a fiókkönyvtár zárva tart. A 14 millió forint értékű korszerűsítés során kicserélik a fűtést, a világítást és a padlóburkolatot, valamint a berendezés is megfiatalodik.
Az olvasók a zárás ideje alatt a kikölcsönzött dokumentumokat visszahozhatják központi könyvtárba (Dóm tér 1-4.), vagy nyitás után a Hangoskönyvtárba.
.
Odesszai fiókkönyvtár
szeptember3-28.  Használt könyvek félárúvására fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
szeptember7. 17 órakorHa nyár, akkor könyvtár!című nyári olvasási játék eredményhirdetése
szeptember 21. 16.30 órakora MesetarisznyábanBalázs Ágnes: Ki a leggyorsabb című mese és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás
szeptember28 16.30 órakorOdesszai Könyv-Fa-Ló Gyerekklubban találkozó Vig Balázs íróval

Rókusi fiókkönyvtár
szeptember 3-28.Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
szeptember 4. 14.00 órakor a Somogyi-könyvtár Íróklubjának következő összejövetele, melynek keretében felolvasó délutánt tartunk a klubtagok írásaiból. Mindenkit szeretettel várunk!
szeptember 4. 15.00 órakor Okos eszközök használata a mindennapokban címmel Pajer-Boross Dóra tájékoztató előadása a Rókusi fiókkönyvtárban induló képzésekről
szeptember 4. 16.00 órakor Bemutatkozik a megújult SZEGED várostörténeti és kulturális folyóirat  címmel Bene Zoltán főszerkesztő előadása.
A SZEGED folyóirat új szerkesztősége 2017 júliusában kezdett dolgozni. A szerkesztők és a szerkesztőbizottság munkája során szem előtt tartja a magazin három évtizedes múltját, az elért eredményeket és a létrehozott értéket, azonban új tartalommal és szemlélettel közelít a folyóirat küldetéséhez: Szeged helytörténetének és kultúrájának bemutatásához, megismertetéséhez. Új perspektívákat, új eredményeket igyekszik fölmutatni, célja, hogy egy tudományos megalapozottságú, tudományos körökben jegyzett, ám az érdeklődő laikusok számára is olvasható újság jelenjen meg hónapról hónapra.
szeptember 7. 16.30 órakor Az aranyszőrű bárány címmel bábjátékos foglalkozásra várjuk legkisebb olvasóinkat és családjukat a Babaklubba.
szeptember 14. 16.30 órakor Aludni tér a természet címmel meseolvasásra és pompom állatka készítésére várjuk a gyermekeket és családjukat a Barkácskuckóba. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)
szeptember 19. 16.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk a szív világnapja (szeptember utolsó vasárnapja) és a hónap írója, Vörösmarty Mihály.

Szőregi fiókkönyvtár
szeptember 14. 13.00 órakor „Itt van az ősz, itt van újra” – mesék, versek kisiskolásoknak
szeptember 18. 17.30 órakor –Életreform klub–Kovács Péter előadása az állatvédelemről
szeptember 28. 14.00 órakor – Mesés délután Víg Balázs előadása kisiskolásoknak

Tápai fiókkönytár
szeptember 26. 17.00 órakor a “Meseszőnyeg”-en a Magyar Népmese Napjára meseolvasás és terménybábok készítése
szeptember 3-28-ig Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében! Bővült választékunk, 50 Ft-os áron választhatnak ifjúsági, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket!

  

Hirdetmény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja az alábbi időpontokban fogadja a lakosság adományait:
hétfő, szerda, csütörtök 9-11 és 15-17 óra között.
Cím: Szeged, Csanádi u. 9.
Átveszünk : ruhaneműt, cipőt, ágyneműt,gyógyszert, plédet, műszaki cikket, könyvet, bútort és bármit, ami használható és tiszta.
Kérjük, hogy az egyesületünknek szánt tárgyakat hozzák be a fenti címre, ne dobják konténerbe vagy gyűjtőládába,
mert azok nem hozzánk kerülnek.
Csoportunk kizárólag a Csanádi utcában tudja az adományokat gyűjteni.
Számlaszámunk: OTP Bank 11784009-20201485.

Segítséget köszönve a Szegedi Máltais Csoport.


Vissza a kezdőlapra